Home About Browse Search
Svenska


Moritz, Stina, 2017. Rotsjukdomar på tomat : växtskyddsåtgärder för bekämpning av Pyrenochaeta lycopersici och Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici på ekologisk tomat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
854kB

Abstract

Jordburna växtpatogener kan orsaka stora skörd- och kvalitetsförluster i växthusproduktion. Korkrot orsakat av Pyrenochaeta lycopersici och fusarium rot- och stambasröta orsakat av Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici (Forl) är de viktigaste rotsjukdomarna på tomat.
Korkrot och fusarium rot- och stambasröta förekommer i ekologisk växthus- odling där samma jord har använts under en längre tid. Det leder till att växtpatogena svampar uppförökas under tid. En ytterligare orsak som leder till en ökning av de växtpatogena populationerna i jorden är den korta eller obefintliga växtföljden i växthus.
Denna litteraturstudie sammanställer information om växtskyddsåtgärder som begränsar rotsjukdomar och hur dessa åtgärder fungerar i ett ekologiskt odlingssystem i växthus. Vetenskapliga artiklar har använts för framtagning av information om orsakande patogener och om olika växtskyddsåtgärder samt hur de olika växtskyddsåtgärderna påverkar Pyrenochaeta lycopersici och Forl. Information angående vilka växtskyddsåtgärder som kan rekom- menderas i dagsläget kommer ifrån Jordbruksverket och muntlig kommuni- kation med en rådgivare inom ekologisk produktion.
Pyrenochaeta lycopersici är en svag konkurrent mot andra mikrober. P. lycopersici angriper levande rötter och överlever senare på döda rötter som mikrosklerotier. När mikrosklerotierna gror produceras mycel som penetre- rar tomatrotens epidermis och bruna korkliknande förtjockningar uppstår på rötterna.
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (Forl) angriper tomatplantan genom naturliga öppningar och rotsår och det uppstår en brunfärgad röta i rot- och stambas. Symptom som Forl orsakar på tomatplanta är förutom röta på stam och rötter, ett reducerat och försvagat rotsystem, vissnesymptom, försämrad tillväxt, gulnande vävnad och missfärgning av ledningsvävnaden. Kraftiga angrepp kan leda till att tomatplantan vissnar helt eller till en för- sämring av tomatkvalitén. Forl är en jordlevande patogen som även kan spridas med luft och vatten.
Växtskyddsåtgärder som hämmar både korkrot och fusarium rot- och stam- basröta är ympning av ädelsorter av tomat på motståndskraftiga grundstam- mar, tillförsel av kompost och bioångning med hjälp av Brassica juncea.
Kompostering har en hämmande effekt på Forl men inte på P. lycopersici. Vissa biologiska preparat av antagonistiska mikroorganismer kan ha en häm- mande effekt på korkrot och fusarium rot- och stambasröta men det behövs fortsatt utveckling av produkter med förbättrade formuleringar för att prepa- raten ska bli mer effektiva. Även arbuskulär mykorrhiza har en hämmande effekt på fusarium rot- och stambasröta.
Rotsjukdomar bekämpas effektivt när flera växtskyddsåtgärder kombineras. Förslag på fortsatta studier är studier av kombinationer av olika växtskydds- åtgärder för bekämpning av korkrot och fusarium rot - och stambastöra.

,

Soilborne plant pathogens can cause major quality and yield losses in green- house production. Corky root rot caused by Pyrenochaeta lycopersici and fusarium foot and root rot caused by Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lyco- persici (Forl) are the the most important root diseases of tomato.
Corky root rot and fusarium foot and root rot are problematic in organic greenhouse cultivation where the same soil has been used for a long period of time. The pathogens will multiply when the soil is not changed. Another reason for the increase of plant pathogenic populations in the soil is the short or non-existing crop rotation in the greenhouse.
This literature study describes plant protection measures for limitation of root diseases that can be used in an organic greenhouse production. Scientific pa- pers have been used to provide information about the pathogens and on vari- ous plant protection measures and how the various plant protection measures affect P. lycopersici and Forl. Information on which plant protection measures that are recommended at present was provided by the Swedish Board of Agriculture and through communication with an organic production advisor.
Pyrenochaeta lycopersici is a poor competitor to other microbes. P. lycoper- sici infects living roots and survives on dead roots as microsclerotia. When the microsclerotium grows it produces mycelium which penetrates the epi- dermis of the tomato root and brown cork-like thickenings are formed on the roots.
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (Forl) infects the tomato plant through natural openings and wounds in the root and a brownish rot develops in the rot and stem. Symptoms that Forl causes on tomato plants except rot in the root and stem are reduced root systems, degraded plant growth, yellow- ing and discoloration of the plants tissue. Infection can cause the tomato plant to wilt or deteriorate the tomato quality. Forl is a soil-borne root pathogen that can also spread by air and water.
Plant protection measures that suppress both corky root rot and fusarium foot and root rot are grafting on rootstocks, adding of organic material and biofu- migation with Brassica juncea.
Composting have a suppressive effect on Forl but not on P. lycopersici. Some biological control products with antagonistic microorganisms may have a suppressive effect on corky root rot and fusarium foot and root rot, but further development of biological control products with improved formula- tions are required. Arbuscular mycorrhiza has a suppressive effect on fusarium foot and root rot.
Root diseases are effectively suppressed when several plant protection measures are combined. Suggestions for further studies are studies of differ- ent combinations of plant protection measures that suppress corky root rot and fusarium foot and root rot.

Main title:Rotsjukdomar på tomat
Subtitle:växtskyddsåtgärder för bekämpning av Pyrenochaeta lycopersici och Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici på ekologisk tomat
Authors:Moritz, Stina
Supervisor:Friberg, Hanna
Examiner:Persson, Paula
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:krokrot, fusarium rot- och stambasröta, växtpatogen, antagonist, inokulum, växthus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 12:42
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 12:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics