Home About Browse Search
Svenska


Löfberg, Sofia, 2006. Tillväxt hos husmossa (Hylocomium splendens) i boreal skog och växthus : effekter av ökad vattentillgång. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hylocomium splendens (Glittering wood-moss) is a common species in the Nordic countries and can be found in many different types of boreal forests. It usually forms dense moss carpets on the forest floor. The shoots grow in segments and new segments form annually on the previous years growth. The size of the segments is probably regulated in a high extent by local micro environmental conditions. Previous experiments suggest increased growth of H. splendens following water treatment compared to untreated shoots. The purpose of this study was to investigate how length and biomass growth of H. splendens is affected by water supply, relative humidity and nutrient addition in field- and greenhouse experiments.

The field study was carried out in Hallen, Jämtlands län, Sweden, in forests dominated by spruce, during July up to October of 2001. Moss growth was compared in watered and non watered plots. The greenhouse study was done to study how the growth in length and biomass of moss segments was affected by different water- and nutrient regimes under controlled conditions. Watering, with distilled water, took place three times a week under three different regimes. Nutrients were added to half of the plots. To study if the growth of the moss segments is affected by the humidity gradient due to the distance to small water courses, samples were collected from two humidity gradients in Krokom community, Jämtlands län, Sweden.

Water additions in the field study had a positive effect on the length and biomass growth of the current years segments, but the increase was not statistically significant. Although the differences are small they show that the watering had a positive effect on the growth in spite of a very rainy summer and autumn. The biomass for the last years segments was significantly larger in the none-treated plots than in the watered ones. The water regimes of the greenhouse experiment showed significantly larger current year segments with increased water supply. The last year's segments had a corresponding decrease in growth with increased water supply. Nutrient addition had no significant effect on moss growth. The moss growth showed a great variation between the patches along the gradients. However, there was no clear tendency that the distance from water (the gradient of humidity) should be an important factor for growth.

Both the field study in Hallen and the greenhouse experiment showed that increased water supply generates a greater growth of the current years segments, while the growth of the last years segments decrease. This indicates that the moss allocates more resources to the current years segments when the water supply is good. The nutrient addition treatment showed no effect on growth during the greenhouse study; probably the experimental time was too short. For the gradient studies there are no results that clearly can be due to gradients of relative humidity. Other factors than the distance from the water probably have greater influences on the growth: for example the topography, ground conditions, temperature and density of the forest.

,

I Norden förekommer husmossa (Hylocomium splendens) allmänt, arten återfinns i många
olika skogstyper. Husmossa är mattbildande och skotten växer i våningar och bildar en ny
våning (segment) varje år på fjolårets våning. Segmentstorleken styrs till en stor del av lokala
miljöförhållanden. Försök har indikerat att skott från H. splendens får ökad torrvikt efter
vattenbehandling jämfört med ovattnade skott. Syftet med denna studie var att undersöka hur
längd- och biomassatillväxten hos H. splendens påverkas av vattentillgång, relativ
luftfuktighet och näringstillgång i försök och i naturliga gradienter.
En fältstudie gjordes i grandominerad skog i Hallen, Jämtlands län, Sverige, under juli t.o.m.
oktober 2001. Provytor med H. splendens vattnades och tillväxten jämfördes med tillväxten i
ovattnade ytor. Växthusförsöket gjordes för att undersöka hur biomassa- och längdtillväxt
påverkas av olika vatten- och näringsregimer under kontrollerade förhållanden. Tre
vattennivåer användes och vattningarna utfördes tre gånger i veckan med destillerat vatten.
Till hälften av provytorna tillsattes en svag näringslösning (NH4NO3). För att undersöka om
mossans längd- och biomassatillväxt påverkas av den fuktighetsgradient, som följer med
avståndet till mindre vattendrag, samlades prover in från två gradienter i Krokoms kommun,
Jämtlands län.
Bevattningen i fältförsöket påverkade biomassa- och längdtillväxten hos årssegmenten
positivt, men inte så mycket att de är statistiskt signifikant skilda från ovattnade segment.
Även om skillnaderna är små visar de att bevattningen har påverkat tillväxten positivt, trots en
mycket regnig sommar och höst. Däremot var vikten på fjolårssegmenten signifikant högre i
de ovattnade provytorna än i de bevattnade. Växthusförsökets vattenregimer visade på
signifikant större biomassa- och längdtillväxt för årssegmenten vid ökad vattentillgång.
Fjolårssegmenten fick motsvarande minskning i tillväxt vid ökad vattentillgång.
Näringstillförsel ökade inte mosstillväxten signifikant. I gradienterna visade
tillväxtparametrarna stor variation mellan provpunkterna, men det finns inte någon tydlig
trend att fuktighetsförändringen med avståndet till vattnet skulle vara den viktigaste faktorn
för tillväxten.
Både fältförsöket i Hallen och växthusförsöket visar att ökad vattentillgång ger större tillväxt
hos årssegmenten, medan tillväxten hos fjolårssegmenten snarare minskar. Det tyder på att
mossan allokerar mera resurser till årssegmenten när tillgången på vatten är god.
Näringstillförsel visar sig inte ha någon inverkan på tillväxten under växthusförsöket, troligen
eftersom försöket pågått för kort tid för att effekterna av näringen skall kunna noteras. Vid
åarna finns inga resultat som entydigt kan antas bero på fuktighetsgradienten. Andra faktorer
än avståndet från vattnet har troligen större inverkan på tillväxten, t.ex. topografin kring
åarna, temperaturen, markförhållanden och provpunkternas grundytor.

Main title:Tillväxt hos husmossa (Hylocomium splendens) i boreal skog och växthus
Subtitle:effekter av ökad vattentillgång
Authors:Löfberg, Sofia
Supervisor:Jäderlund, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig vegetationsekologi)
Volume/Sequential designation:10
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:hylocomium splendens, husmossa, mossor, fuktighet, vatten, biomassa, tillväxt, gradient, kväve
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6907
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2017 13:11
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 13:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics