Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Mats, 2006. Strukturförändringar inom svensk styckningsindustri : strategival och möjligheter. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
322kB

Abstract

Syftet med denna studie är att kartlägga små och medelstora styckningsföretags förutsättningar och möjligheter vid en förändring av marknaden. Utifrån kartläggningen skall studien belysa vilka möjligheter som finns för ett företag gällande vertikal och horisontell integration eller avveckling samt olika strategier, nämligen kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering.

Konkurrensökningen beror till stor del av dagligvarukedjornas ökade centralisering samt konsumentpackat kött (kpk) Centraliseringen av handelns kötthantering ändrar förutsättningarna för köttindustrin. Tidigare, innan dagligvarukedjorna infört konsumentpackat kött köpte butikerna ofta kött från lokala styckningsföretag. På grund av centraliseringen av daglivaruhandelns styckningverksamhet kan endast stora styckningsföretag leverera tillräckligt stora kvantiteter kött. Därmed har mindre styckningsföretag svårt att agera på dagens marknad.

För att kunna verka på den framtida marknaden behöver styckningsföretagen en väl definierad strategi. Valet av strategi är beroende på företagets förutsättningar. En strategi kan vara differentiering; en annan på samverkan med andra företag i nätverk; ytterligare en kan vara en profilering mot lokala produkter. Vidare kan den bästa strategin för vissa företag vara att verksamheten avvecklas.

Den teoretiska basen för studien ligger inom Structure, Strategy, Performance-paradigmet. Inom detta ryms skilda teorier, som handlar om företags strategival och organisationsstrukturer. I detta arbete har Porters konkurrensstrategier valts för att beskriva förändringarna i styckningssektorn. Det empiriska materialet till undersökningen har insamlats under hösten 2005 genom en enkät till alla företag, som är medlemmar i Kött- och Charkföretagen och som bedriver styckning i någon form. Av de företag, som ingick enkäten, valdes sex ut för kvalitativa intervjuer. Frågorna i både enkäten och intervjuerna avsåg strategier och organisationsstrukturer inom styckningsindustrin.

Av enkäten och intervjuerna framgår det att styckningsföretagen bedömer att marknaden blir mer konkurrensutsatt. Undersökningen visar att de största hoten kommer från dagligvaruhandlens ökade centralisering och konsumentpackat kött. För att kunna konkurrera med konsumentpackat köttet anser företrädarna för de små och medelstora styckningsföretagen att de måste differentiera och fokusera produkten. De måste göra produkten unik och fokusera mot en del av marknaden, som inte täcks av dagligvaruhandlens konsumentpackade kött eller av Swedish Meats produkter.

Genom att integrera framför- och bakomliggande verksamheter kan ägarna få en ökad kontroll på köttförädlingskedjan och en högre lönsamhet. En ökad vertikal integration leder till en jämnare inkomst över året, genom att slakt, styckning och chark är olika lönsamma vid olika delar av året.

En annan strategi kan innebära att ägarna avvecklar verksamheten och investerar det frigjorda kapitalet i en verksamhet, som ger bättre avkastning.

,

The aim of this thesis is to elucidate the ongoing structural changes in the Swedish dressing
industry. The cause of these changes is consolidation in retail industry and increased sales of
pre-packed meat. Previously each grocery store owner could buy dressed meat from local
dressing companies. Now it is more common that the retailers buy meat from a centralized
supplier. Only large dressing companies can supply the pre-pack firms with meat. This means
that small and medium sized dressing companies have lost important markets.
The theoretical base of this thesis is the structure, strategy, performance paradigm. Within this
paradigm there are different firm strategies and organizational structure. For this thesis
Porter’s competition strategies have been selected. The empirical material was gathered
during the autumn 2005 through a questionnaire to members in The Swedish Meat Industry
Association. Among the companies which answered the questionnaire six were selected for
interviews. Both the questionnaire and the interviews contained questions about strategies and
organizational structure.
Both the answers to the questionnaire and the interviews indicate that there will be increased
competition. The owners of the dressing companies acknowledge that the consolidation in the
grocery industry and the pre-packed meat are the major threats against the industry. To be
able to compete the owners need to use a strategy based on differentiation, focusing their
products. The product must be unique and be focused to a specific part of the market which is
not covered by the pre-packed meat or Swedish Meats’ products. If small and medium sized dressing companies should succeed in a market with increased
competition, one strategy may be vertical integration. When a dressing company integrates
slaughter and cured meats companies they get a better control over the production and a more
equivalent income over the year.
Another strategy could be to terminate the company and reinvest the capital in an activity
which gives a better return.

Main title:Strukturförändringar inom svensk styckningsindustri
Subtitle:strategival och möjligheter
Authors:Johansson, Mats
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:426
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:styckningsföretag, styckningsindustrin, strategi, differentiering, fokusering, avveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6920
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2017 10:59
Metadata Last Modified:18 Sep 2017 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics