Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Fredrik, 2006. Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? : en jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
287kB

Abstract

Det finns få saker som berör och diskuteras mer än hur vädret är eller kommer att utveckla sig. För företag i en rad branscher är information om vädret ett stort hjälpmedel vid planering av verksamheten. Speciellt lantbruket är i de flesta fall extra beroende eftersom vädret har en så stor inverkan på odlingen. Vi kan ju inte göra så mycket åt vädret, men med rätt information bör det finnas bättre möjligheter att planera och förbereda för kommande väderlek.

SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut är den myndighet som i Sverige utfärdar väderprognoser. Förutom den allmänna prognostjänsten producerar och säljer SMHI kundanpassade prognoser inom ett flertal olika områden, t.ex. för lantbruket.

Ett första syfte med denna uppsats är att undersöka från vilka källor lantbrukaren inhämtar sin väderinformation samt hur viktig den informationen upplevs vara vid olika arbetsmoment. Inom detta syfte ingår undersökningar kring eventuella skillnader mellan abonnerande lantbrukare på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan abonnemang.
Ett andra syfte är att jämföra om den avgiftsbelagda väderinformationen påverkar planering och framförhållning samt leder till bättre beslut än den information som är gratis.
Dessutom kan uppsatsen ge SMHI en bättre överblick över vilka lantbrukare som är deras kunder. Lantbrukarnas kommentarer och synpunkter kan också hjälpa SMHI att utveckla sina produkter ytterligare.

Studien bygger på beslutsteori samt teori kring hur mängd och tillgång av information påverkar de beslut man fattar. Teori kring ett antal olika grödor har även studerats för selektering av de mest intressanta grödorna för studien. Med teorierna som grund har ett enkätformulär skapats och skickats till 300 lantbrukare. Lantbrukarna indelades i två lika stora grupper, en grupp med abonnenter på SMHI lantbruksväder, samt en grupp utan abonnemang.

Resultaten av undersökningen visar på att de lantbrukare som abonnerar på extra väderinformation av SMHI brukar i medeltal nära den dubbla arealen jämfört med de som inte är abonnenter. Produktionsmässigt syns skillnader genom att abonnenter i större utsträckning odlar grödor som potatis, sockerbetor och grönsaker medan lantbrukare som inte abonnerar är i övervikt för mjölk och köttdjursproduktion. Användare av SMHI lantbruksväder är överlag mindre benägna att använda de traditionella källorna för väderinformation som tv, radio och morgontidningar. De som är abonnenter värderar också de övriga källorna lägre än de som inte har tillgång till den extra väderinformationen.

Båda grupper anser att man har stor nytta av väderinformationen vid planeringen av sprutning. Det är dock gruppen som inte är abonnenter som uppvisar den något högre tillfredställelsen av resultatet för sprutningen. Även vid skörden återfås höga värden för hur viktig väderinformationen är vid planeringen av arbetsuppgifterna. Men liksom för sprutning går det inte att se några tydliga tecken på att den extra väderinformationen upplevs ge fördelar som kan bedömas som signifikanta.

,

There are few things that we people discuss more than the weather. To a lot of companies
information about the weather are a big help when it comes to planning their activity.
Especially farmers are in many cases very dependent because the weather have such a
influence on the cultivation. There is not that much we can do about the weather, but with
good information there should be better possibilities to plan and prepare for the coming
weather.
SMHI – The Swedish Meteorological and Hydrological Institute produces weather forecasts
in Sweden. Apart from the general forecasts, SMHI produces and sells forecasts that are
specially developed to a lot of different customers, like farmers.
The first aim of this study is to examine from which sources farmers collect their weather
information and how important that information is at different stages of the work. Within this
aim there will be research about possible differences between farmers that use SMHI
lantbruksväder and farmers without the extra weather information.
The second aim is to study if the extra weather information affects the farmers planning and
lead to better decisions compared to farmers without the subscription on SMHI
lantbruksväder. Furthermore this study can provide SMHI with information about their
customers. Comments from the farmers can also help SMHI to further develop or change their
products. The study is built on theory about decision making and theory about how the amount and
access to information affect the decisions you make. Theory concerning several crops has also
been studied to find the most interesting crops for the study. With the theory as a basis a
questionnaire has been created and sent to 300 farmers. The farmers has been divided into two
equally large groups, one group with subscribers on SMHI lantbruksväder and one group with
farmers without the extra weather information.
The results of the study show that farmers with a subscription on SMHI lantbruksväder
cultivate almost twice as much land compared to the farmers without the subscription. There
are also differences in production. Subscribers tend to a greater extent grow crops like
potatoes, sugar-beets and vegetables whereas the non subscribers are in a majority when it
comes to milk and meat production. Subscribers of SMHI lantbruksväder don’t use sources
like TV, radio and newspapers as much. They also value these and most of the other sources
lower than the non subscribers. Farmers in both groups consider that they have a great value of information about the weather
when it comes to plan when to spray the crops, but it’s the non subscribers that show the
highest satisfaction of the spraying. According to the farmers in the study, information about
the weather is also very important during the harvest. However as for spraying it’s hard to see
results that indicate that the extra weatherinformation provide the subscriber with a significant
percieved advantage.

Main title:Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?
Subtitle:en jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation
Authors:Nilsson, Fredrik
Supervisor:Öhlmér, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:429
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:värdet av information, lantbrukare, väderprognoser, SMHI
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6923
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6923
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2017 11:13
Metadata Last Modified:18 Sep 2017 11:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics