Home About Browse Search
Svenska


Holmgren, Ola, 2003. Från gles skog och brokiga ungskogar till homogen produktionsskog : en skogshistorisk studie av Hällforsmarken under 1900-talet. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The forest in the northern part of Sweden has changed dramatically during the last centuries. The forest has gone through a large-scale transformation, from it being only used locally for domestic purposes to becoming very important raw material for Sweden in the industrial age. The strategy by foresters during the second half of the 20th century has been to create pure production forests for commercial forestry. This has mainly succeeded and we have today homogenous production forests that give a high profit to the owners. The aim of the study is to compare the state of the forest in the former state forest Hällforsmarken in the years 1925 and 2000 and to interpret the changes which has taken place. The study is based on historical and modern maps and forest inventories, literature and conversations with persons who has connection to the studied area. The study mainly shows that the standing volume in the forest has increased substantially within the area over the last 75 years. The age-structure of the forest has also changed substantially, from old and uneven-aged forest stands to young and even-aged forest stands. The species composition has shifted towards and increase of Scots pine. Pinus contorta has been introduced by afforestation in the area of the study. The reason that the forest in the area of the study has changed so radically is due to the fact that it first was used by a local sawmill (Ytterstfors) from 1886. At this point the exploitation of the old-growth forest began. This effected the state of the forest substantially. By the time the state (Domänverket) took over the forest it was in a bad shape when it comes to timber-production. The state of the forest in the park was described at the time to mainly consist of old sparse mixed coniferous forest with low standing volume. At the construction of forest inventory in 1925, the primary goal to fell all remaining large trees in the young forests that was in the area. This was the first measure that made the multistoried forests to disappear. The next goal in the forest inventory plan was to improve the skewed age-structure mainly in Nymyrheden kronopark. These two goals were the starting point for the transformation from multistoried forests to homogenous production forests which today dominate the area of the study.

,

Skogen i norra Sverige har förändrats dramatiskt under de senaste århundradena. Skogen har
genomgått en stor omvandling, från att endast ha brukats i mindre utsträckning för
husbehovsändamål till att bli en viktig råvara för Sverige som industrisamhälle. Strategin
under andra hälften av 1900-talet har varit att skapa rena produktionsskogar med hög
avkastning. Detta har i stort sett lyckats och idag har vi homogena och stereotypa
kulturskogar som ger en hög avkastning. Huvudsyftet med denna studie är att jämföra
skogstillståndet i den före detta kronoparken Hällforsmarken vid de två tidpunkterna 1925 och
2000 samt att tolka de förändringar som skett. Arbetet grundar sig på historiskt och modernt
kart- och indelningsmaterial, arkivmaterial, litteraturstudier samt samtal med personer med
anknytning till området. Studien visar främst att skogen har förändrats kraftigt med avseende
på åldersklassfördelningen samt att volymen har ökat kraftigt inom undersökningsområdet
under 75 år. Trädslagssammansättningen har förändrats till tallens fördel. Contortatallen har
dessutom introducerats vid skogsplantering inom undersökningsområdet. Orsaken till att
skogstillståndet förändrats så radikalt inom undersökningsområdet beror främst på att 1886
blev området stockfångstskog till Ytterstfors sågverk. Det var vid denna tidpunkt som den
stora exploateringen av undersökningsområdet startade. Detta faktum kom att påverka skogstillståndet
kraftigt inom parken. Skogen i parken var vid kronans övertagande i ganska dåligt
skick när det gäller virkesproduktionsmöjligheter. Skogstillståndet inom parken beskrevs
1925 att till största delen bestå av gammal utglesad barrblandskog med låga virkesvolymer.
Vid uppförandet av skogshushållningsplanen 1925 låg fokus på att i första hand avverka alla
överståndare i de ungskogar som fanns inom området. Detta var den första åtgärd som fick de
skiktade skogarna att börja försvinna. Nästa delmål i skogshushållningsplanen var att förbättra
den sneda åldersklassfördelningen främst i Nymyrhedens kronopark. Dessa avverkningar var
början för omvandlingen från tidigare flerskiktade skogar till enskiktade homogena
produktionsskogar som idag dominerar inom undersökningsområdet.

Main title:Från gles skog och brokiga ungskogar till homogen produktionsskog
Subtitle:en skogshistorisk studie av Hällforsmarken under 1900-talet
Authors:Holmgren, Ola
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogshistoria, Domänverket, SCA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6927
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2017 11:34
Metadata Last Modified:18 Sep 2017 11:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics