Home About Browse Search
Svenska


Ahn, Therese von and Wikström, Charlotte, 2005. ISO 14063 : drivkrafter och mervärden för miljökommunikation. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
529kB

Abstract

The enterprises of today are beginning to realize that environmental issues are a important part of their activity. Companies and organizations are expected to a greater extent communicate their environmental work to the world surrounding them in a trustworthy and structured way. Lack of information or information that is incorrect may bring farreaching consequences. Communication is mentioned in several of the ISO 14001-standards. But what is missing is a guideline how companies should act to create and be sure of the quality of the data that can be used in the environmental communication. There are a lot of report standards but little is said about how the company should conduct their environmental communication. The companies have, many times, not identified their stakeholders to create a picture of what the stakeholders demand. Furthermore, the dialogue with their stakeholders is occurring without planning or any preparation. In the year of 2000, a new ISO standard was created, which was named ISO 14063. It provides a guideline for environmental communication.

The aim of the master's thesis is to examine in what way the new standard, ISO 14063, can guidance in their environmental communication efforts. Questions of special interest are; is the standard needed? Can the new standard give companies any new benefits such as economic profit or reduced costs? Will companies be able to use it in their daily work? Can the standard help companies to improve their dialogue with the surrounding world?

A selection of ten companies in five different branches has been done for the interviews about environmental communication. The questions are asked about the content of the ISO 14063 standard, but they do not go in to it directly except for one question. Because none of the companies have had the time to read the standard or worked with it yet. One interview has been conducted in each company, except for some cases when we had to complement with another contact in the same company.

Our study led to the following conclusions: One driving force for the standard is that it is a guideline and not a standard of demands. Another driving force is that the companies need to improve their environmental communication to reach out with the right message to their stakeholders. We consider the standard as needed, because the companies express an interest for it and they lack in their identification of strategic stakeholders. The future benefits for the companies lie in that the companies have a need to improve their environmental communication to receive economic profits. The companies can reduce their costs by being aware and honest in their communication, which avoids misunderstandings. We believe that the standard will be used by the companies in their daily work without any great costs. We also believe that the standard can be a good help for the companies to improve their dialogue with the surrounding world thanks to the fact that it is a guideline. The companies can use the parts of the standard that is necessary in different situations. A successful creation of a sustainable environment requires the interplay between markets. Profitability and environment must be balanced, and the condition for this balance is a good communication.

,

Dagens företag börjar i allt större utsträckning inse att miljö är en viktig del i deras verksamhet.
Företag och organisationer förväntas i allt högre utsträckning kommunicera sitt miljöarbete
till omvärlden på ett trovärdigt och strukturerat sätt. Brist på information eller information
som är felaktig kan få långtgående konsekvenser för en organisation. Kommunikation
berörs i flera av standarderna i ISO 14001-serien. Det saknas däremot en vägledning hur företag
bör gå tillväga för att ta fram och kvalitetssäkra data som senare kan användas i miljökommunikationen.
Det finns många olika rapportstandarder, men ingen som konkret handlar
om hur företaget ska gå tillväga i sin miljökommunikation. Företagen har många gånger inte
identifierat sina intressenter och skapat sig en bild av vad dessa efterfrågar. Dessutom sker
många gånger företagens dialog med intressenterna oplanerat utan några förberedelser. År
2000 togs en ny ISO-standard fram, vilken kom att kallas ISO 14063 och behandlar ämnet
miljökommunikation. Syftet med examensarbetet är att undersöka på vilket sätt standarden ISO 14063 kan ge företagen
nya drivkrafter. Frågor av speciellt intresse är då; Behövs standarden? Kan den nya
standarden ge företag någon ny nytta som ekonomiska vinster eller minskade kostnader?
Kommer den att kunna användas av företagen i deras dagliga arbete? Kan standarden hjälpa
företaget att förbättra sin dialog med omvärlden?
Ett urval på tio företag i fem olika branscher gjordes för intervjuerna kring miljökommunikation.
Frågorna är ställda kring upplägget av ISO 14063-standarden men går inte in direkt på
den, utom i en fråga, eftersom nästan inget företag har hunnit sätt sig in i standarden, eller
arbetat efter den ännu. Det har gjorts en intervju i varje företag utom i ett par fall då det behövts
komplettera med en annan kontaktperson inom samma företag. Vår studie ledde fram till följande slutsatser: En drivkraft för standarden ligger i att den är en
guideline och inte en kravstandard. En annan drivkraft är att företagen behöver förbättra sin
miljökommunikation för att nå ut med rätt budskap till sina intressenter. Vi anser att standarden
behövs, eftersom företagen uttrycker ett intresse för den och brister i sin identifiering av
intressenter. Den framtida nyttan för företagen ligger i att företagen har ett behov av att förbättra
sin miljökommunikation för att bl a öka sina ekonomiska vinster. Företagen kan minska
sina kostnader genom att de är medvetna och ärliga i sin kommunikation, vilket gör att missförstånd
undviks.
Vi tror att standarden kommer att kunna användas av företagen i deras dagliga arbete utan att
detta medför några större merkostnader. Vi tror även att standarden kan vara till god hjälp för
företagen att förbättra sin dialog med omvärlden tack vare att det är en guideline. Företagen
kan använda de delar av standarden som känns relevanta i olika situationer. För att vi skall
lyckas skapa ett hållbart samhälle så måste samspelet mellan marknad, lönsamhet och miljö
fungera, grundbultarna i detta är då en god kommunikation.

Main title:ISO 14063
Subtitle:drivkrafter och mervärden för miljökommunikation
Authors:Ahn, Therese von and Wikström, Charlotte
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:418
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:miljö, kommunikation, miljökommunikation, standard, drivkrafter, mervärden, intressenter, dialog, vägledning, nytta, miljöledningssystem, environment, communication, environmental communikation, standardisation, driving forces, guideline, stakeholders, dialogue, guidance, benefit, ISO, ISO 14000, ISO 14001, ISO 14063
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6937
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2017 12:08
Metadata Last Modified:18 Sep 2017 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics