Home About Browse Search
Svenska


Reinsson, Lovisa, 2005. Välfärdseffekter av ett frihandelsavtal : en ekonomisk analys av ett EPA-avtal mellan EU och ESA. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The EU has had a special agreement with their former colonies in Africa, the Caribbean and the Pacific Islands, the ACP-countries, for almost 30 years. This has granted the ACPs with preferences on the Europen market, which have been excluded from other countries. The agreement is now beeing re-negotiated to make it more in terms with the rule of the WTO's most favoured nation-principle. The new agreement will differ from the present one as it will be a mutual free trade agreement where the ACP countries will open their markets to the EU as much as the EU opens up it's market to them. Another diffrence is that the big ACP group will be devided into several smaller groups that will negotiate with the EU independent from each other. One of these groups is Eastern and Southern Africa, ESA, where Madagaskar,Malawi, Uganda, Zambia and Zimbabwe are included.

The purpose of this study is to find the welfare consequenses of different forms of free trade agreements between the EU and ESA. The purpose is also to see which groups that win and which that lose from the agreements. Two different scenarios are examined. The first is a free trade agreement where all sectors are included. In the second scenario, agricultural products are excluded from the agreement in a simular way as in the present agreement. These two scenarios are compared with the situation today with respect to trade and welfare. The method used is the general equilibrium model GTAP.

The results show that a free trade agreement between the chosen African countries and the EU where all sektors are included, generates positive welfare changes for most of the African members but negative changes for Uganda, EU and the groups excluded from the agreement.The positive welfare changes springs from the increased income from the expanded sugar export due to the reduction of the high tariffs in EU on sugar. The world market price on sugar will increase when the excess burden is reduced. This is in favour for the net exporters but leads to negative terms of trade effects for the net importers Uganda and the EU. The excluded countries reduce their export since their tariffs are the same as before the agreement,this makes their products relatively more expensive compared with the competing member countries. In the second scenario, where agricultural products are excluded, all countries get negative welfare changes except the EU. The African member countries loose a great deal of their governmental revenue from the reduction of the tariffs on industry products. This is not outweighted by an increased income as in the first scenario. The income decreases like the demand in those countries. The EU will experience an increase in demand from the African member countries when the industry tariffs are removed and therefore gain from the agreement.

,

I snart 30 år har EU haft ett speciellt handelsavtal med de forna kolonierna i Afrika, Västindien och Stillahavsregionen, AVS-länderna. Detta har gett dessa länder vissa preferenser på EU:s marknad jämfört med andra länder. För att avtalet bättre ska stämma överens med WTO:s ”mest gynnad nations” - princip omförhandlas nu detta avtal till ekonomiska partnerskapsavtal, EPA. Den stora skillnaden är att EPA är ömsesidigt till skillnad från det nuvarande avtalet där det endast är EU som förbinder sig till att öppna sin marknad för AVS-länderna och inte tvärtom. En annan skillnad är att AVS-länderna har delats upp i mindre grupper som var och en för sig ska förhandla fram egna avtal med EU. En sådan grupp är Eastern and Southern Africa, ESA där bl.a. Madagaskar, Malawi, Uganda, Zambia och Zimbabwe ingår.
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka konsekvenser olika former av EPA-avtal kan få för välfärden i de nämnda länderna. Syftet är även att se vilka grupper som gynnas respektive missgynnas mest av de förändringar som kommer att uppstå i handel, priser och tillväxt inom och mellan de inblandade parterna. Två olika scenarier för EPA undersöks närmare, det ena är ett frihandelsavtal där det sker en fullständig avreglering inom alla sektorer. I det andra scenariot kommer ”känsliga” produkter inom jordbrukssektorn att exkluderas på ett liknande sätt som i det befintliga avtalet. Dessa två varianter av EPA jämförs med hur handeln ser ut idag mellan EU och de länder som ska studeras närmare. Analysmetoden som används är den allmänna jämviktsmodellen GTAP.
Resultaten visar att ett frihandelsavtal mellan de utvalda länderna och EU där alla produkter är inkluderade, ger positiva välfärdförändringar för flertalet av de afrikanska medlemsländerna. Utomstående länder samt Uganda och EU får dock negativa förändringar. Välfärdsförändringarna beror till stor del på den ökade inkomsten de afrikanska medlemsländerna får till följd av den ökade sockerexporten som uppstår vid tullsänkningar från EU. Världsmarknadspriset på socker stiger när den ekonomiska störningen tas bort vilket gynnar nettoexportörerna men missgynnar nettoimportörerna Uganda och EU samt de länder som har oförändrade sockertullar till EU.
I det andra scenariot där jordbruksprodukterna står utanför avtalet och behåller dagens tullnivåer missgynnas alla länder utom EU. De afrikanska medlemsländerna förlorar en stor del av sin statsinkomst då deras industritullar tas bort utan att detta vägs upp av någon extra inkomst som i första scenariot. EU gynnas av att deras industrivaror efterfrågas mer efter tullreduceringen. I båda scenariona ökar dock det totala handelsvärdet pga. ökad handel vilket ger en handelsalstring.

Main title:Välfärdseffekter av ett frihandelsavtal
Subtitle:en ekonomisk analys av ett EPA-avtal mellan EU och ESA
Authors:Reinsson, Lovisa
Supervisor:Fahlbeck, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:413
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:handelsavtal, frihandelsavtal, FTA, ekonomiskt partnerskapsavtal, EPA, välfärd, Afrika, EU, WTO, AVS, Cotonou, jordbruksprodukter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 07:18
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 07:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics