Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Emil, 2003. Grisproducenters val av slakteri. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
227kB

Abstract

Studiens syfte är att utreda vilka faktorer det är som påverkar grisproducenter när de väljer slakteri. Det som framför allt är av intresse är producenternas val mellan lantbrukskooperativa slakterier och investorägda ("privatslakterier").

Studien bygger på socialpsykologiska teorier. På basis av dessa formuleras ett antal hypoteser, från vilka frågor härleds till den frågeguide, som används vid intervjuerna.

Det empiriska materialet insamlas genom kvalitativa, personliga intervjuer med tretton grisproducenter i Skåne. Denna region väljs därför att det här finns hård konkurrens mellan det kooperativa Swedish Meats och de investorägda slakterierna SLP, Ugglarps och Sydkött. Fyra kategorier av grisproducenter intervjuas, nämligen leverantörer till Swedish Meats och till de investorägda slakterierna samt leverantörer, som bytt till Swedish Meats från ett investorägt slakteri och sådana, som bytt åt andra hållet.

Slutsatserna ger indikationer om hur slaktgrisproducenter i Skåne resonerar. Ekonomin är generellt sett viktigast. En leverantör är nöjd med sitt slakteri, om han tror att detta ger bäst ekonomi. Överlag menar de investorägda slakteriernas leverantörer att deras slakteri betalar bäst. Även flera av Swedish Meats-leverantörerna säger att de investorägda slakterierna har högre priser.

Alltid då en leverantör byter slakteri, är orsaken missnöje med något på det förra slakteriet. De som bytt till investorägda slakterier är missnöjda med Swedish Meats betalningsförmåga. Två av de tre leverantörer, som bytte till Swedish Meats, är missnöjda med avelsmaterialet hos de investorägda slakterierna.

Swedish Meats-leverantörerna stannar kvar hos slakteriet av skilda anledningar:

• Det finns utträdeshinder, till exempel kan mellangårdsavtal utgöra en barriär.

• Swedish Meats Pigham-korsning värderas högre än de investorägda slakteriernas ras.

• Deras kontaktperson hos Swedish Meats uppskattas såsom rådgivare och expert.

• Det är bekvämt att inte behöva göra ett nytt val.

Flera leverantörer tycker att det är ett stort beslut att byta slakteri, främst av följande skäl:

• Leverantören vill ha en långsiktig relation till slakteriet.

• Leverantören har aldrig bytt förut.

• En del Swedish Meats-leverantörer anser sig vara "föreningsmänniskor"..

Leverantörerna verkar inte tycka att avståndet till slakteriet är avgörande. Några menar att slakteriet ska finnas inom "rimligt avstånd", medan andra inte anser att avstånden har någon betydelse alls – priset är det viktiga.

Leverantörernas referensgrupper består inte nödvändigtvis av leverantörer till samma slakteri. Deras umgängeskretsar består oftare av kollegor, som bor geografiskt nära, oavsett vilket slakteri dessa kollegor levererar till.

,

The purpose of this essay is to investigate which factors influence the pig suppliers, in their
choice of slaughter house. The main question is the suppliers´ choice between producer cooperatives
and investor owned slaughter houses.
Empirical material is collected by quantitative interviews which are performed in Skåne. This
region is chosen because there is competition between the co-operative Swedish Meats and
the investor owned SLP, Ugglarp and Sydkött. In all 13 suppliers were interviewed. The
questions are based on hypotheses mainly based on theories from social psychology. The pig
suppliers are divided into four groups: those who supply Swedish Meats or investor owned
slaughter houses, and also those who had changed to Swedish Meats or investor owned
slaughter houses.
The conclusions of this essay give indications about how the pig suppliers in Skåne are
reasoning. The supplier seems to be pleased with his slaughter house if he thinks that it
maximizes his profit. The suppliers of the investor owned slaughter houses believe that their
company is offering the best price. Even some of the suppliers of Swedish Meats have the
same opinion.
When a supplier changes slaughter house the reason is dissatisfaction with the former
slaughter house. Those who have changed to investor owned slaughter house are dissatisfied
with the payment of Swedish Meats. Two of the three suppliers who have changed to Swedish
Meats are dissatisfied with the breeding material from the investor owned slaughter houses.
Swedish Meats suppliers stay with the company for different reasons:
• There are barriers of exit, for example agreements of co-operation between suppliers.
• Swedish Meats´ Pigham-crossbreeding are higher valued than the breed of the investor
owned companies.
• Their contact person at Swedish Meats is used as advisor and expert.
• It is convenient not to make a new decision.
Several suppliers think it is a major decision to change slaughter house, mainly of the
following reasons:
• The supplier aims at a long-term relation to the slaughter house.
• The supplier has never changed before.
• Some Swedish Meats-suppliers state that they are “co-operators”.
Suppliers do not seem to think that the distance to the slaughter house is determining. Some
maintain that the slaughter house should be located within ”a reasonable distance”, while
others do not think that it matters at all – the price is the main thing.
The suppliers´ reference groups do not necessarily consists of suppliers of the same slaughter
house. Their circle of friends more often consists of colleagues who live nearby, irrespective
of which slaughter house these colleagues are supplying.

Main title:Grisproducenters val av slakteri
Authors:Åkesson, Emil
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:328
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, slakteri, svin, gris, uppfödning, uppfödare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6942
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 07:27
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 07:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics