Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Alexander, 2005. Rättvis prissättning av hybrider och smågrisar. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
565kB

Abstract

Svensk grisproduktion har haft ett par tunga år, men nu ser många grisproducenter
på framtiden med tillförsikt. Det är också så att det är Sveriges grisproducenter som
ser mest ljust på framtiden av Sveriges bönder och var femte grisproducent funderar
på att investera i djurstallar under år 2005. (www.lrf.se) Många besättningar är
specialiserade med antingen hybrid-, smågris- eller slaktsvinsproduktion därför är det
viktigt att man har en rättvis prissättning av smågrisar och hybrider.

Detta arbete syftar till att belysa hur vinsten fördelas mellan leden, hur risken fördelas
mellan leden, vad som är en rättvis fördelning (prissättning) och hur man kan göra
fördelningen (prissättningen) mer rättvis. För att ta reda på detta har dels kalkyler
från Agriwise använts för att spegla lönsamheten och dels har intervjuer gjorts med
producenter för att få reda på deras syn på risk och rättvis prissättning. Några av
dem som intervjuats har ingått i en fallstudie, för att ytterligare spegla lönsamheten
inom respektive led. Avslutningsvis har modell skapats med hjälp av insamlad data,
vilket resulterat i tre kalkyler, varje kalkyl är uppdelad i tre produktionsnivåer, dessa
tre kalkyler representerar respektive led och utifrån denna modell har slutsatser
dragits som ska besvara syftet.

Det är inte helt lätt att svara på syftet, men med hjälp av litteraturen, teori och den
informationen som har samlats in har en del slutsatser tagits. En slutsats man kan
dra är att det enda sättet om man helt vill gardera sig mot att bli förfördelad jämfört
med övriga led är att bli internintegrerad med egen rekrytering. Samtidigt måste man
för att ha lönsamhet i produktionen tillhöra de 25 procent bästa inom alla led.

,

Swedish pork production has had a couple of difficult years, but now many pig farmers look upon the future with confidence. In fact the Swedish pig farmers are the farmers in Sweden that have the most confidence in a bright future and every 5:th pig farmer is thinking about investing in stables during 2005. Many farmers are specialized in hybrid-, piglet-, or slaughter pig production, which is why it is important to have a fair price setting on piglets and hybrids.
This thesis aim for showing how profit and risk are divided between the production lines, what is a fair price setting and how can the price setting become more fair. To find out about this problem calculations from Agriwise have been used to reflect profitability and interviews with producers have been used to find out their view on risk and fair price setting. Some of the ones being interviewed have participated in a case study to further reflect the profitability in each production line. To finish off a model has been created with the help of the collected data, which resulted in three calculations, each calculation is divided in three production levels. Each calculation represents one of the production lines. From the model conclusions can be drawn to answer the aim of this thesis.
It is not easy to answer to the aim, but with help of the collected information, some conclusions can be drawn. A conclusion that can be drawn is that the only way to completely protect oneself from receiving an unfair price compared to other production lines is to be internly integrated with ones own recruitment, at the same time one has to belong to the best 25 % in each production line.

Main title:Rättvis prissättning av hybrider och smågrisar
Authors:Åkesson, Alexander
Supervisor:Öhlmér, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:grisproduktion, rättvis prissättning, hybridproduktion, smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 07:44
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 07:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics