Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Robert, 2005. ICAs konsumentpackade kött : en utvärdering i butiksledet. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
296kB

Abstract

Hittills har nästan allt färskt kött, som sålts i Ica-butiker, styckats och paketerats i butikerna.
Köttavdelningen hos de flesta Ica-butikerna har länge tampats med dålig lönsamhet, främst
beroende på stort svinn och höga arbetskostnader. För att ändra på detta upprättade Ica
tillsammans med Hilton Food Group (HFG) en anläggning i Västerås, där färskt kött
finstyckas och paketeras, innan det levereras till merparten av landets Ica-handlare. Under
hösten 2004 fick en del butiker sina första leveranser av så kallat kpk (konsumentpackat kött).

Ica och HFG är intresserade av att se hur väl projektet slagit igenom. Denna studie är en
uppföljning av projektet, och det syftar till att utreda hur lönsamheten i butikernas
köttavdelning har ändrats sedan butikerna övergått till Icas kpk, samt utreda vad skillnaderna
mellan butikernas lönsamhet beror på.

Det empiriska materialet har insamlats genom att fyra Ica Supermarketbutiker och en
Maxibutik i mellersta Sverige lämnat siffror om försäljning och kostnader i köttavdelningen.
Data avser oktober - december 2004 och jämförs med samma variabler från motsvarande
period 2003. Även intervjuer med butikspersonal har gjorts för att få en uppfattning om hur
arbetssättet skiljer sig mellan butikerna.

Studien bygger på transaktionskostnadsteorin, som förklarar hur Ica, HFG och Ica-butikerna
genom vertikal integration kan undvika onödigt kostsamma transaktioner.
Transaktionskostnadernas bestämningsfaktorer tillämpas på den situation, som Ica-butikerna
hamnat i sedan företaget övergick att sälja Icas kpk.

Precis som Ica hade förutsagt minskade butikernas kostnader vid övergången till Icas kpk. En
av de främsta orsakerna är att svinnet minskat markant, eftersom Icas kpk har en hållbarhet,
som vida överstiger butiksstyckade produkter. En annan orsak är att antalet arbetstimmar
generellt halverats, eftersom arbetssättet blivit betydligt enklare. Inköpspriset för kpk är
emellertid högre, vilket tvingar butikerna till att sänka sina försäljningsmarginaler med
följden att bruttointäkterna minskar.

Det visade sig att endast tre av de fem undersökta butikerna hade fått bättre resultat sedan de
startade med att sälja Icas kpk. För dessa tre var kostnadsbesparingen större än de minskade
intäkterna. En butik låg kvar på samma nivå medan den största, Maxibutiken, hade sänkt sin
lönsamhet något.

Det finns flera skäl till att skillnaderna mellan butikerna är stora. Butikerna har mycket olika
arbetssätt, och antalet butiksstyckade artiklar varierar stort. Det finns stor spännvidd vad
gäller sortimentsbredd. Butikerna har skilda uppfattningar om huruvida de ska ha
försäljningsaktiviteter för kött samt om köttartiklar, vars slutdatum närmar sig, ska reas ut.
Likaså medför butikernas egen profilering, deras geografiska läge och deras
omsättningsvolym att utgångspunkten för försäljningsmarginal och sortimentsbredd inte är
densamma.

Hösten 2004 har varit en lärotid för butikerna att bygga upp rätt sortiment. Dessutom har det
tagit tid att hitta läget för prissättning och hur stora volymer man skulle beställa. Under våren
2005 har försäljningen och lönsamheten förbättrats en hel del. Sedan butikerna införde
avdelningsredovisning i samband med Icas kpk, har medvetenheten om bl.a. svinn och
lönsamhet ökat. Detta har öppnat dörren för nya idéer och arbetssätt.

,

So far has nearly all fresh meat, which has been sold in Ica stores, been cut up and packaged
in the store. In most Ica-stores the meat department has for a long time fought against bad
profitability, depending on a big wastage and high labour cost. To change that situation Ica
together with Hilton Food Group (HFG) built a plant in Västerås where fresh meat is being
fine cut up and packaged, before it’s delivered to most Ica stores in Sweden. In the autumn
2004, a part of the stores got their first deliveries of the so called consumer packed meat, kpk.
Ica and HFG are interested of knowing how well the project has developed. This study is a
follow-up of that project and its purpose is to investigate how the profitability in the stores’
meat departments has changed since the introduction of Ica’s kpk.
The empirical material was collected through four Ica Supermarket stores and one Maxi tore
in mid Sweden. The store owners have informed about the sales and the costs of the meat
department. The results refer to the period from October until December 2004 and are
compared to the same variables from the same period of 2003. Interviews with staff in the
stores have also been done, to get an apprehension of how the method of working differs
between the stores.
The study is based on the transaction cost theory, witch explains how Ica, HFG and the Icastores
through vertical integration avoid unnecessarily costly transactions. The transaction
cost influencing factors are applied on the situation that the Ica-stores have get into since they
switch over to selling Ica’s kpk.
Just as Ica has predicted, the stores’ costs fell as Ica introduced its kpk. One of the most
principal reasons is that the wastage has decreased, because the keeping quality is much
longer than before. Another reason is that the number of working hours generally has been
halved, because the working process gets easier. Purchasing kpk is, however, more expensive,
which forces the stores to reduce their sales margin which leads to a lower gross profit.
Only three of the five stores have got a better result since they started selling Ica’s kpk. For
these three stores the cost savings were bigger than the decreased gross revenues. One store
got the same result while the largest store, Maxi, has lowered its profitability a bit.
There are many reasons for the large differences between the stores. The stores have very
varying working methods, and the number of articles that are store-cut also varies a lot. The
stores have their own ideas of whether they shall have promotion activities for meat, and if it
is best to sell off meat-packages who’s ending date is getting closer. Likewise the stores
profile, the geographical location and the turnover imply that the stores have different
conditions for sales margins and width of assortment.
The autumn 2004 was a time of learning to build up the right assortment. It has taken time to
find the right price level and how large volumes to order. In the spring 2005 the sales volume
and profitability was improved a bit. Since the stores introduced departmental accounting in
connection with Icas kpk, the awareness about wastage and profitability has improved. This
has opened a door for new ideas and working procedures.

Main title:ICAs konsumentpackade kött
Subtitle:en utvärdering i butiksledet
Authors:Petersson, Robert
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:404
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:konsumentpackat kött, ICA, kpk, Hilton Food Group, HFG
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6945
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6945
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 07:52
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 07:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics