Home About Browse Search
Svenska


Landberg, Lisa, 2004. Granngården AB : inköpsbeteendet hos Svenska Lantmännens medlemmar. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
409kB

Abstract

Granngården AB är ett företag inom den kooperativa organisationen Svenska Lantmännen (SvL). Granngårdens affärsidé är att vara en närservicebutik till lantbrukare men har även ett sortiment som riktar sig till alla med ett intresse inom hus, djur och trädgård.

Den första januari 2003 genomfördes en fusion av de lokala lantmannaföreningarna och Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) in i SvL. Efter fusionen blev de lokala föreningarna större och direktleveranser till lantbrukarna från leverantörerna ökade, med följden att kontakten mellan lantbrukarna och Granngårdsbutikerna har avtagit. Lantbruksprodukter som tidigare funnits i butikerna minskade inom vissa områden samtidigt som Granngården försökte hitta andra produkter för att ge ny service till lantbrukaren. Produkterna började även marknadsföras mot allmänheten.

I fokus på denna studie är Granngården och SvL:s medlemmars inköpsbeteende. Granngården har alltmer uppfattat att medlemmarna väljer att handla hos andra företag, bland annat genom det av Granngården ägda postorderföretaget Nordpost. Granngården har också fått synpunkter från lantbrukarna då det gäller den nya verksamheten, exempelvis beträffande produktsortiment, lagerhållning och priser.

Studien utfördes genom en enkät till 500 medlemmar inom SvL och medlemmarnas inköpsbeteende har analyserats med hjälp av transaktionskostnadsteori. Enkäten innefattade även allmänna frågor till medlemmarna om deras syn på Granngården.

Resultatet av studien visar att SvL:s medlemmar upplever att informationen som fås via postorder/Internet är otillräcklig vilket gör att dessa handelskanaler knappast blir ett lika använt alternativ till butiksbesöken. En bra service och rådgivning i butiken har för många uppvägt ett lägre pris hos konkurrerande företag eller inköp via postorder/Internet. Den största delen av de tillfrågade anser även att det är både billigast och enklast att handla via butiken. Det är också en majoritet som anser att de vinner mest tid genom butiksbesök. Dessutom bedömer en övervägande del av de tillfrågade att de oftast kommer att fortsätta handla via butiksbesök i framtiden.

Även kontakten mellan medlemmen och Granngårdens personal är viktig. Granngårdens personal anses ge god hjälp och rådgivning, men personalens kunskap om lantbruks produkter och lantbrukarnas behov var inte riktigt lika god. Ungefär hälften av de tillfrågade har vid minst ett tillfälle funnit en vara icke tillgänglig vid besök i butik. Viktiga lärdomar är alltså att personalen bör ha kunskap om vilka produkter som måste finnas hemma under vissa tidsperioder, till exempel under sådd och skörd, samt kunna informera om alternativa inköpssätt.

De flesta tillfrågade anser att Granngården bör fortsätta vara en närservicebutik till lantbrukare samt en plats där de kan få god information och rådgivning om de produkter de är intresserade av.

,

Granngården AB is a company within the co-operative organisation Svenska Lantmännen
(SvL). The business concept of Granngården is to operate service stores close to the
farmers, but it also carries goods that appeal to anyone with an interest in houses,
animals, and gardening.
On January 1, 2003, the local agricultural organisations fusioned with Svenska
Lantmännens Riksförbund (SLR) into SvL. After the fusion the local organisations
expanded and direct delivery to farmers from manufacturers increased, leading to a loss
of contact between farmers and the Granngården stores. Some agricultural products that
were previously available in the stores decreased, while Granngården tried to find new
products with which to service the farmers. Products were also marketed towards the
general public.
The focus of this study is Granngården and the purchasing behaviour of SvL members.
Granngården has noticed an increased tendency of the members to shop at other
companies as well as through the Granngården-owned postal-order firm Nordpost.
Granngården has also received remarks from farmers about the new business, regarding
product line, stock availability, and pricing.
The study was carried out as a questionnaire to 500 members of SvL, and their
purchasing behaviour was analysed using transaction cost theory. The questionnaire also
included general questions about the members' view of Granngården.
The result of the study shows that the members of SvL feel information from the postal
order or the Internet is insufficient, which makes these channels of purchase a less viable
option to direct store visits. Good service and advice at the store has for many customers
made up for lower prices at competing companies or postal/Internet order. About half of
the respondents have at least one occasion found a product unavailable while in a store.
Important lessons, then, are that employees should posess knowledge about what
products to keep in stock at certain times, such as during sowing and harvesting, and
should be able to inform about alternative ways of purchasing.
Most of the respondents feel Granngården should be remain a store located close to
farmers, and a place where they can receive good information and advice about products
they are interested in.

Main title:Granngården AB
Subtitle:inköpsbeteendet hos Svenska Lantmännens medlemmar
Authors:Landberg, Lisa
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:321
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, Svenska Lantmännen, Granngården, inköpsbeteende, medlemsbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6954
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6954
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 08:31
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics