Home About Browse Search
Svenska


Westerlund, Lena, 2002. Kompetens i styrelsen : om rekrytering och motivation i skogsägarföreningarna. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
390kB

Abstract

Syftet med arbetet är att klargöra vilka kvalifikationer man kan kräva av individer i en kooperativ förenings styrelse (i detta fall skogsägarföreningarnas styrelser), hur en framgångsrik rekryteringsprocess till denna styrelse bör gå till samt hur man ska motivera personer med rätt kompetens att söka sig till densamma.

Sveriges skogsägarföreningar bedriver olika omfattande verksamhet. Skogsbranschen kännetecknas av en stark köparsida, som pressar priserna för skogsägarna. Föreningar i en starkt konkurrensutsatt bransch tenderar att ha små styrelser, som fokuserar på de kompetenser ledamöterna besitter. För att kunna fokusera på vilka kompetenser styrelseledamöterna besitter måste föreningen identifiera vilka de önskvärda kompetenserna är. Styrelsen måste lyfta sig från det nyttjarperspektiv, vilket medlemmarna oftast har, till ett ägarperspektiv. Det är viktigt att styrelsen har medlemsnyttan i fokus under sitt arbete. Genom god kommunikation mellan medlemmarna och styrelsen kan detta säkerställas.

Det finns ett flertal teorier, som visar att medlemmar engagerar sig i styrelseuppdrag för att uppnå olika mål. Enligt organisationskostnadsteorin engagerar sig medlemmarna i styrelsen, eftersom de anser att föreningen är så viktig att det är värt det. Styrelseledamöternas personliga kalkyler utfaller positivt. Den belöning man får kan vara såväl ekonomisk som känslomässig. Motiven bakom en individs handlande kan vara många. Enligt Maslows behovsteori drivs individen av otillfredsställda behov i den sk. behovstrappan. Genom att veta vilka behov individen vill uppfylla kan man förutsäga dennes handlande. Enligt förväntansteori avgörs individens agerande av den belöning han/hon förväntar sig. Jämviktsteorin utgår från att individer vill bli behandlade lika, och om så inte är sker, uppstår en spänning som individen försöker utjämna genom sitt handlande. Attributionsteorin bygger på hur individen förklarar sitt och andras handlande. Belöningarna till styrelseledamöterna bör vara utformade så att behoven och förväntningarna uppfylls.

Styrelsen plockas fram av föreningens valberedning. Valberedningen identifierar vilka kompetenser som saknas i styrelsen och söker kandidater som besitter dessa. Intervjuer med valberedningsordförandena i samtliga svenska skogsägarföreningar har genomförts, dels i syfte att lägga grunden för en enkät och dels för att erhålla data i anslutning till ovannämnda teorier.

En enkät till samtliga styrelseledamöterna i skogsägarföreningarna visar att de mest centrala kompetenserna i styrelsen är starkt engagemang för föreningen och dess fortlevnad samt bra kunskapsmässig spridning inom styrelsen. De viktigaste kunskaperna, som bör finnas, är ekonomikunskaper och kunskaper om omvärlden, t.ex. konkurrens och bransch. Styrelserna upplever att de har bristande strategiskt arbete och planering, varigenom det kan bli svårt att överbrygga medlemmarnas heterogenitet och skilda målsättningar. Styrelseledamöterna hoppas att uppdraget ska ge är en känsla av inflytande, en möjlighet att utveckla sina förmågor samt möjligheten att få ny kunskap. Faktorerna, som ledamöterna anser viktiga, tyder på att belöningarna för arbetet framför allt måste vara inre sådana. Medlemmarna söker sig till styrelsen för att förverkliga sig själva eller få status och prestige. Behovet av självförverkligande ska tillfredsställas genom att styrelseuppdraget ger dem ökad kunskap. Fortbildning är därmed en morot, som skulle tilltala dessa människor.

,

The purpose of this paper is to explore (1) the qualifications needed for directors in Swedish forestry
cooperatives, (2) rational procedures for recruiting competent directors and (3) effective motivational
factors for the directors.
The six Swedish forestry cooperatives are very different as to scope of operations. The markets are
characterized by strong buyers that suppress the prices. Cooperatives facing the most intense
competition tend to have small Boards of Directors and focus on the qualifications of the directors.
Hence, the cooperatives have to identify the qualifications needed. These Boards of Directors tend to
focus more on the ownership aspects and less on the user-perspective. It is, however, important that
the user perspective isn’t discarded, and so, a good communication with the members is indispensable.
There are a lot of theories to explain board member behavior. According to the theory of
organizational costs people will join an organization if they gain from it. The directors’ personal
calculations must show a positive outcome. The reward that the directors receive can be either
economical or emotional. According to Maslow’s theory of needs individuals try to satisfy the most
acute needs first. By knowing what need the individual want to satisfy, the individuals’ actions can be
predicted. According to the theory of prediction, people act so that they will get the reward they crave.
The theory about equality tells us that people like to be treated equitably. If someone is treated
differently, a tension will arouse, causing the individual to act so that this tension is dissolved. The
attribution theory explains how people regard other and their own actions.
There is a typically Swedish procedure for electing a Board of Directors. First a special elector
committee identifies candidates for the board, to be proposed for the general assembly. This
committee identifies the qualifications needed in the board and searches for individuals with these
qualifications. In this study interviews with the presidents of these committees were conducted. The
theories above were used to explain the result of these interviews.
A questionnaire was mailed to all members of all Boards of Directors. These findings of the study
show that the most important qualification of a director is involvement in the cooperative and that
qualifications over a wide range must be represented in a board. The most important types of
knowledge concern business and market insights. The members of the boards consider themselves
deficient as to strategic planning. This may cause problems when it comes to satisfying the interests of
the heterogeneous membership. . The members of the boards hope that their involvement will result in
extended knowledge, more power and an opportunity to develop new skills. Continual education of
board members is instrumental for recruiting the most qualified persons.

Main title:Kompetens i styrelsen
Subtitle:om rekrytering och motivation i skogsägarföreningarna
Authors:Westerlund, Lena
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:262
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, skogsägarkooperation, kooperation, styrelse, styrelseledamöter, valberedning, motivation, rekrytering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6965
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6965
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 09:11
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 09:11

Repository Staff Only: item control page