Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Fredrik, 2000. Marknadssignaler inom Swedish Meats : en tillämpning av supply chain management. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
430kB

Abstract

Supply Chain Management är ett tankesätt som går ut på att kundernas önskemål skall identifieras och uppfyllas innan det kommer krav från deras sida. Ett sätt att nå detta mål är att utgå från kunden då den framtida produktionen planeras. Supply Chain Management handlar om att man skall se till helheten, det är produktionskedjorna som konkurrerar med varandra och inte de enskilda företagen. För att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för kunderna gäller det att vara med i den kedja som bäst klarar av att uppfylla kundernas önskemål. Genom att se till hela kedjan kan man komma ifrån det dubbla arbete som är vanligt förekommande i många produktionskedjor. Exempel på dubbla arbeten kan vara att både köpare och säljare har lager för färdiga produkter, kvalitetskontroller utförs både när produkter lämnar produktionen som när de anländer till förädlingsledet. Den slutliga kunden som köper kött i handeln bryr sig inte om var kostnaderna har uppkommit, utan de ser bara det pris som de måste erlägga då de köper produkten. Detta innebär att det är viktigt att se till hela kedjans kostnader. En sparad krona i primärproduktionen är lika mycket värd som en sparad krona i distributionen. För att lyckas med att optimera helheten måste det till ett samarbete mellan kedjans samtliga aktörer då en kedja aldrig är starkare än dess svagaste länk. Alla är lika betydelsefulla för slutresultatet.

För att få en förädlingskedja som anpassas efter marknadens föränderliga krav måste man skapa ett system för att styra kedjans aktörer. Kontrakt är en metod att skicka signaler om vad som efterfrågas, samtidigt som det gör det möjligt att begränsa produktutbudet för att undvika prispressande överskott. Terminshandel används av producenterna idag för att reducera prisrisken. Den skulle också kunna användas för att sända signaler om framtida efterfrågan. Kontrakt och terminshandel kan även kombineras genom att leverantörerna ingår ett avtal om att de skall leverera till SQM, och att priset sätts med hjälp av terminer närmare leveranstillfället.

Flödestänkandet används idag inom Swedish Meats på flera nivåer. Mellangårdsavtalen mellan smågris- och slaktsvinsproducenterna är exempel på Supply Chain Management, då det sker ett samarbete för att förbättra situationen för både säljare och köpare. Det förekommer även flödestänkande, då produkter säljs till externa kunder. Swedish Meats har träffat avtal med detaljister, vilka önskar köpa en produkt, som är producerad på en specifik gård och som köparen dessutom tar anatomirisken för (risken för att alla styckningsdetaljer inte går att sälja), då det är helfall som levereras.

Dagens marknader karakteriseras av att konsumenterna skiljer sig åt avseende vilka produkter de föredrar. Segmentering har därför blivit ett sätt att på bästa sätt kunna tillfredsställa de olika kundernas önskemål. För att undvika att hamna i situationer, då utbud och efterfrågan inte är i harmoni med varandra, krävs kontroll över produktflödet i varje enskilt segment. Ju fler segment som införs desto viktigare blir det att kunna planera produktionen för att inte hamna i icke önskvärda situationer.

,

Supply Chain Management is a method, which means that desires of clients are to be
identified and fulfilled before they come as demands from them. A way to achieve this goal is
to see to the customer when the future production is planned. Supply Chain Management is
about looking at the full picture; it is the production chains that compete with one another and
not the different companies. In order to be a competitive alternative for the customers, it is
imperative to be a part of the chain which best copes with fulfilling the desires of customers.
By looking at the whole chain, it is possible to avoid the double work common in many
production chains. Examples of double work can be that both buyer and seller have stock for
finished products, and that quality controls are performed both when products leave the
production as well as when they arrive at the processing level. The final customer who buys
the meat in the store does not care where the costs have arisen, but only looks at the price he
must pay. This means that it is important to see to the costs of the whole chain. One saved
crown in the primary production is as much worth as a saved crown in distribution. To
succeed in optimising the comprehensiveness, a co-operation between all actors in the chain is
imperative, since a chain never is stronger than its weakest link. Everyone matters the same
for the final result.
It is necessary to have a system to control the actors of the chain, if the goal to have a
processing chain that adopts after the dynamic demands of the market is to be reached.
Contract is one method to send signals about what is demanded, and also makes limitations of
the product range possible, in order to avoid price-pressuring demands. Term trading is today
used by the producers to reduce the price danger, but it could also be used as indication of
future demand. Contract and term trading can also be combined if the suppliers agree to
deliver to SQM, and the price is set by the help of terms closer to the time of delivery.
Swedish Meats today use flow thinking on several levels. The agreements between farms with
suckers and slaughter-pigs are examples of SCM, since there is a co-operation in order to
improve the situation for both sellers and buyers. The flow thinking is represented by the fact
that products are sold to external customers. Swedish Meats have agreements with retail
traders who wish to buy a product produced at a specific farm, and the buyer also assumes the
responsibility of anatomy (the danger that all cutting-up pieces are not sold since there is the
whole pig that is delivered).
Today’s market is characterised by the fact that consumers differentiate regarding which
products they prefer. Segmentation is therefore a way to satisfy the wishes from different
customers in the best manner possible. To avoid situations where supply and demand are not
in harmony, it is very important to have control over the product flow in each individual
segment. The more segments introduced, the more imperative to be able to plan the
production, in order not to end up in undesirable situations.

Main title:Marknadssignaler inom Swedish Meats
Subtitle:en tillämpning av supply chain management
Authors:Johansson, Fredrik
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:134
Year of Publication:2000
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Swedish Meats, svinproduktion, grisproduktion, Supply Chain Management, marknadssignal, varuflöde, samordning, produktionskontrakt, leveranskontrakt, avräkningspris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6969
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6969
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 09:45
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 09:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics