Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anders, 2002. Riskkapital för kooperativ : fallet KLS. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
245kB

Abstract

Kooperativa företag har ständiga svårigheter att generera egenkapital, eftersom medlemmarna sällan erhåller ränta på sitt insatskapital. Dock behövs kapital till investeringar såsom företagsförvärv, FoU samt marknadslanseringar. KLS Livsmedel ek. för. (KLS) står nu inför sådana problem, när företaget måste stärka sin position på marknaden för förädlade köttprodukter.

Inom den kooperativa sektorn har skett många fusioner. Företagen vill på detta vis förbättra sin konkurrenskraft, vinna skalfördelar och få starkare kapitalbas. För de företag, som väljer att fortsätta på egen hand, krävs andra strategiska åtgärder, bl a på kapitalsidan, eftersom den traditionella finansieringen med kapital endast från medlemmarna ofta inte är tillräcklig.

Ägarstrukturen, dvs vilka ägarna är, hur ägandet är fördelat och vilka motiv ägarna har med sin kapitalplacering, påverkar hur riskkapital kan genereras till föreningen. Om externa intressenter erbjuds att satsa kapital i föreningen, ändras ägarstrukturen, vilket får betydelse för medlemmen. Syftet med uppsatsen är att analysera vilka konsekvenser olika finansieringsalternativ får för medlemmen och för dennes ägande och nyttjande av föreningen. Syftet är relaterat till följande problemställningar:

• Hur påverkas KLS och den enskilde medlemmen av de olika alternativen?
• Vilken betydelse har ägarstrukturen för medlemmen och dennes intresse för att satsa kapital?

De finansieringsalternativ, som är aktuella för KLS, är (1) överföring av delar av verksamheten i bolag vars aktier delvis ägs av externa intressenter, (2) utgivande av konvertibla skuldebrev (som efter några år blir omvandlade till aktier i dotterföretag) samt (3) utgivande av förlagsinsatser. Dessa alternativ analyseras med hjälp av äganderättsteorin. De teoretiska slutsatserna från denna analys prövas med hjälp av fallstudier, genomförda såsom kvalitativa intervjuer med personer i KLS samt i ett antal företag, som använder samma eller liknande finansieringsinstrument.

Arbetets slutsats är att förlagsinsatser är det finansieringsalternativ, som är bäst av de tre. Medlemmen påverkas minst, eftersom det kooperativa företagets särprägel bibehålls och verksamheten inte riskerar att styras av externa intressenters intressen.

,

Co-operative firms have generally difficulties to generate equity capital as members rarely
obtain interest on their deposit. Still, capital is needed for investments such as acquisition of
other firms, R&D and launching products on the market. KLS Livsmedel ekonomisk förening
(KLS) is now facing such problems. KLS is a minor meat cooperative in the southern part of
Sweden. As it has recently rejected an offer to merge with a nation-wide meat cooperative, it
has decided to integrate vertically in the value chain in order thereby to strengthen its
competitiveness.
Mergers are frequent in the co-operative sector. The aim is to increase the competitiveness, to
gain economies of scale in the production and to the capital basis. For cooperatives that prefer
to operate as independent, other strategic measures are necessary, not the least in terms of
capital, as the members are often not able to supply the required amount of funds.
The structure of ownership, i. e., who the owners are, how the ownership is divided between
different owners, and which motives the owners have, influence the firm’s financial basis.
This ownership structure is affected if external investors are offered to invest capital in the
cooperative, and thus the membership is affected. This thesis aims at analysing the effects that
different financial instruments have for the members, governing and patronising their
cooperative. It is related to following problems:
• How are KLS and the member affected by the different alternatives?
• Which importance has the structure of the ownership for the member and its interest to
invest capital?
The financial options considered by KLS are: (1) Parts of the business activities are
transferred into subsidiaries, owned together with external partners, (2) Bonds are emitted to
members and others, and these bonds will after a few years be converted into stock in some
subsidiaries. (3) Non-voting B-shares are sold to members.
These options are analyzed using property rights theory. The theoretical conclusions from this
analysis are investigated with the help of case studied, conducted as qualitative interviews
with the management of KLS as well as in a few other firms that are applying the same or
similar financial solutions.
The conclusion of the thesis is that non-voting B-shares is the best option. Members are less
affected as the cooperative characteristics are maintained and there is no risk that the business
operations are controlled by the interestes of external investors.

Main title:Riskkapital för kooperativ
Subtitle:fallet KLS
Authors:Nilsson, Anders
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:281
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, kapitalanskaffning, finansiering, egenkapital, förlagsinsatser, bolagisering, konvertibla skuldebrev, äganderättsteori, KLS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6981
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6981
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 10:29
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 10:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics