Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Ulrika, 2002. Från detaljistkooperation till börsnoterat bolag : fallet butikskedjan JC. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
260kB

Abstract

Dagens konsumtionsvarumarknad präglas av hård konkurrens, där stora och små företag agerar. För att lyckas på marknaden måste alla aktörer bedriva en strategi, som passar såväl marknadens krav som företagets egen organisationsform. Trenden idag är att stora företag blir allt större, vilket skapar marknadstäckning och skalfördelar. Detta gäller även för konfektions- och ekiperingshandeln, där rikstäckande aktörer tar allt större marknadsandelar från enskilda fackhandlare. De stora kedjorna drivs i olika former såsom aktiebolag, franchising och frivilliga fackkedjor. Företagen arbetar efter den strategi, som bäst passar deras form, och omvänt är företagens struktur anpassad efter de strategier som bedrivs. När företag planerar att byta strategi för att öka sin konkurrenskraft, måste de sålunda samtidigt se över sin form.

Ett av de företag inom klädbranschen, som bytt både strategi och organisationsstruktur, är JC-kedjan. Från att ha varit en frivillig fackkedja med anslutna enskilda fackhandlare blev JC i april år 2000 noterat på börsen. Strukturformen frivillig fackkedja kan betraktas som en sorts kooperativ organisationsform, och därför måste de strategier som bedrivs inom den frivilliga fackkedjan vara lämpliga för en kooperativ organisationsform. Man riskerar annars att inte kunna genomföra strategin på grund av de speciella problem, agent- och äganderättsproblem, som finns inneboende i kooperativa organisationsformer. Dessa är problem med gemensam egendom, horisontproblem, portföljvalsproblem, uppföljningsproblem och beslutsfattarproblem. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur väl JC:s förra organisationsform, den frivilliga fackkedjan, överensstämde med den verksamhet som då bedrevs. Detta jämförs mot den struktur och de strategier företaget tillämpar idag. Med ledning av detta uppfylls också undersyftet att utröna om kedjan drogs med höga agent- och äganderättsproblem.

Teorin för studien behandlar olika strukturformer och affärsstrategier, som företag använder för att bli konkurrenskraftiga. Agent- och äganderättsteorin beskriver de specifika problem, som tenderar att bli stora särskilt i kooperativa företag, där organisationsformen inte överensstämmer med strategin. Med ledning av teorin ställer jag upp hypoteser eller teoretiska antaganden angående fallföretaget JC. En kvalitativ intervjuundersökning med personer knutna till kedjan, samt skrivet material om JC, ligger till grund för den empiriska analysen som testar de teoretiska antagandena.

JC bedrev tidigare en lågkostnadstrategi, då det främsta syftet med verksamheten var att göra så stora inköp som möjligt för att därmed främja de anslutna köpmännens egna rörelser. Det var då ett kooperativt företag i form av frivillig fackkedja. Kedjan finansierades kollektivt och verksamheten var till för att gagna medlemmarna, köpmännen, genom att sänka deras kostnader. JC drogs därför inte med några utbredda agent- och äganderättsproblem under strukturen som frivillig fackkedja, eftersom strukturen överensstämde med strategin.

Bolaget övergick till organisationsformen detaljhandelskedja (centralt styrt aktiebolag med akterierna på börsen), då det började tillämpa de konkurrensstyrda differentieringsstrategier som används idag. Framför allt går dessa ut på att expandera företaget, vilket ställer krav på stora investeringar. Strategin verkar vara den rätta för JC, och man har inga allvarliga agent- och äganderättsproblem, som annars utmärker kooperativ, där strukturen inte överensstämmer med strategin. Ledningen måste dock se upp med framtida investeringar, eftersom man tyvärr gjort några resultatbelastande felsatsningar. Annars förloras lätt investerarnas förstroende, vilket kan leda till finansieringsproblem. Flertalet involverade i JC ser klädföretagets framtid som ljus och lovande.

,

Most markets of today are marked by strong competition between small and big companies.
To be successful in the market all actors need some kind of strategy which has to suit the
demands of the market as well as the company’s own organizational structure. Today
enterprises are growing more and more, thereby creating market coverage and economies of
scale. This is the true to the clothing and outfit business as well, with huge actors doing
business throughout the country and taking even larger market shares from small private
businesses. Companies have different structural arrangements such as joint-stock
corporations, franchising and voluntary chains. Enterprises are running strategies that suit
their structure in the best way, and reversibly: the firms’ structure is in accordance with the
strategies in use. Business managements planning to change their strategy in ambition to
increase their competitive power therefore have to consider also the structure.
One of the companies in the Swedish clothing market that has changed both strategy and
structure is JC. After having been a voluntary chain with small merchandisers, JC went to the
stock market in April 2000. The structural form ”voluntary chain” is a form of cooperative,
and the strategies used in that kind of company therefore have to suit co-operative
organisations. Otherwise it can be difficult to accomplish the strategy because agency
problems inherent in cooperative organisations can be enlarged. These are: the problem of
common ownership, the horizon problem, the portfolio problem, the follow-up problem and
the decision maker problem. Hence the aim of this thesis is to examine if JC’s former
organisational structure, the voluntary chain, as well as today’s structure, correspond to the
present strategy and previous one. Another way of expressing this is to find out if JC faced
and face troublesome agency costs.
The theory chosen for this thesis shows different structure forms and business-strategies
companies use to be competitive in market. Property rights and agency theory describe the
specific problems that tend to enhance particularly in co-operatively owned and governed
businesses where the organisation form does not correspond to the strategy in use. With the
aid of this theory I build hypotheses or theoretical assumptions concerning to the JC case.
Qualitative interviews with persons connected to the JC-chain, as well as written material
about the firm, form the basis of the empirical analysis answers the theoretical assumptions.
JC used to pursue a low cost strategy as the primary purpose of the enterprise was to do as
large purchases as possible to promote the merchants’ joint businesses. Further JC was a cooperative
in the form of a voluntary chain. It was collectively financed and its activities were
aimed to benefit the members (the merchants) by lowering their costs. Consequently JC didn’t
have any significant agency problems as a voluntary chain, because the structure
corresponded well to the strategy. The firm transformed itself into the organisation form of
retailer chain when it started to practise today’s differentiation strategy. The main purpose of
the present strategy is to expand the firm. This strategy seems to be the right one to JC and
there are no serious agency costs, as are common in co-operatives where the structure is not in
accordance with the strategy. The management have to be cautious about future investments,
since some of the former ones haven’t been successful, which may lead to lowered trust from
investors. Altogether, most persons regard JC’s future as promising and bright.

Main title:Från detaljistkooperation till börsnoterat bolag
Subtitle:fallet butikskedjan JC
Authors:Nilsson, Ulrika
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:269
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, detaljistkooperation, frivilligkedja, vertikal integraion, strategi, agentteori, börsnotering, JC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 10:34
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics