Home About Browse Search
Svenska


Holmquist, Johan, 2004. Förlagsinsatser : möjligheter för ett kooperativt finansieringsinstrument. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
179kB

Abstract

Studiens syfte är att utreda möjligheterna och begränsningarna för svenska lantbrukskooperativa företag att använda sig av förlagsinsatserna. Fyra företag är i fokus, nämligen Södra och KLS, vilka har använt sig av instrumentet, samt Swedish Meats och Svenska Lantmännen, vilka har aktuella överväganden att göra detsamma.

Utgångspunkten i teorikapitlet är de tre roller, som medlemmen har med sin förening, nämligen att äga, nyttja och styra föreningen. Transaktionskostnadsteorin samt äganderätts- och agentteorierna används för att analysera förlagsinsatsinstrumentet. Det empiriska materialet insamlas genom kvalitativa personliga intervjuer med förtroendevalda och högre tjänstemän i de fyra fallföretagen.

Möjligheterna för förlagsinsatserna är:

· En individualisering av kapitalet sker, varvid investeraren får ett incitament i att engagera sig i föreningens ekonomiska utveckling. Det tas ett steg mot en bättre balans mellan ägar- och nyttjarrollen.
· Den kooperativa särprägeln behålls, eftersom rösträtt saknas, varvid externa investerare inte kan ta kontroll och skifta mot ett avkastningsmål.
· De agent- och äganderättsproblem, som uppstår på grund av att den kooperativa äganderätten är vagt definierad, reduceras men försvinner inte helt.
· Villkoren formuleras av föreningen, varvid instrumentet kan användas för olika syften – såsom en generellt riktad emission eller riktade emissioner till systerföreningar för att stärka soliditeten; innehållen efterlikvid/slutbetalning varvid kapitalet behålls i föreningen under minst fem år; riktade emissioner till specifika projekt där endast de berörda investerar och på så vis får man en klart avgränsad och engarerad grupp.
· Medlemmarna kan bli mer öppna för nya finansieringsformer och organsiationsstrukturer i framtiden, om förlagsinsatser emitteras och en utbildning angående instrumentet sker.

Begränsningarna för förlagsinsatser är:

· Marknadsplats saknas och pappershanteringen är omständig.
· Medlemmarna upplever sin nyttjarroll som väldigt stark, vilket innebär att det är svårt att få ett brett genomslag för ett införande av instrumentet.
· Instrumentet är okänt och kunskapen om det är begränsad.
· Instrumentets utformning med inlösen till nominellt värde samt utdelning baserat på det nominella värdet gör att några större fluktationer i marknadsvärdet knappast går att få – inte ens om en fungerande marknad kommer till stånd
· Instrumentets löptid är en begränsing för både innehavare och utgivare. Föreningen behöver viss planeringshorisont, och innehavaren behöver likviditet i instrumentet.
· Intresset för instrumentet begränsas troligast till den kooperativa kretsen.

Slutsatserna blir att förlagsinsatserna till viss del kan reducera de agent- och äganderättsliga problem, som uppstår p g a att den kooperativa äganderätten är vagt definerad, men inte i den omfattning som förutspåddes. Instrumentets potential ligger i att vara en av de komponenter, som föreningarna använder för att flytta fokus från den kortsiktiga nyttjarrollen mot den långsiktiga ägarrollen.

,

The purpose of this study is to identify the potentials and constraints of a Swedish cooperative
financial instrument translated as non-voting B-shares. Four cooperatives are studied; Södra
(forestry) and KLS (meat) because they have issued non-voting B-shares, and Swedish Meats
(meat) and Svenska Lantmännen (grain) because they consider issuing such.
Non-voting B -shares are allocated member equity. Dividends are paid annually if funds are
available. Dividends to non-voting B-shares have a higher priority than pa tronage refunds. Nonvoting
B-shares can be issued to members and non-members, but capital from non-members must
not exceed the common stock. The currency of the instrument must be at least five years.
Redemption can be done after six months, if claimed by the issuer, and after two years, if claimed
by shareholders. The dividend conditions are set by the cooperative and based on its
performance, for example 5 %. There may also be a bonus system. Redemption must be at
nominal value. Since no second-hand market exists, the instrument reminds of a bond that is
redeemable after five years. The shares are paper-based but it may potentially become traded
electronically. Today the volume of the instrument is low and there are high transaction costs
when the shares are traded.
The three roles that a member has with his cooperative (user, owner and controller) are used to
structure the theoretical analysis. Transaction costs theory, property rights theory, and agency
theory are used to analyze the instrument. The collection of empirical data was conducted
through qualitative interviews with management and directors of the cooperatives.
The potentials for the non-voting B-shares are:
· The capital is individualized which gives the members an incentive to take an active interest in the
cooperative’s economic performance.
· The cooperative identity is preserved. Investors cannot take control.
· B-shares can be used for different purposes. They can be issued to members and non-members or
other cooperatives to raise the equity ratio. They can be used as retained patronage refunds. They can
finance specific investments, whereby members become involved in that investment.
· Members might be more alert when cooperatives discuss future possibilities to finance.
The restraints for the non-voting B shares are:
· No market place exists and there are difficulties to trade because the instrument is paper-based.
· Members feel that their patronage role is strong which implies that it’s difficult to issue B-shares.
Members don’t want to allocate more capital to the cooperative.
· B-shares are little known to the memberships and the general public.
· Redemption to nominal value limits the potential to get volatility in the instrument even if a functional
market were at place.
· The currency of the instrument is a restriction to both cooperatives and shareholders. The cooperative
needs time to plan its capital needs and the shareholder wants the instrument to be liquid.
· Those interested in the instrument will most likely be those with connections to the cooperative.
The conclusion is that B-shares can to some extent reduce agency and property rights problems,
originating from vaguely defined property rights of cooperatives, but not to the extent that was
expected. The instrument’s prime role is to be one of the components (together with education)
that cooperatives use to balance the members’ short-term role as patrons with their long-term role
as owners.

Main title:Förlagsinsatser
Subtitle:möjligheter för ett kooperativt finansieringsinstrument
Authors:Holmquist, Johan
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:364
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, förlagsinsatser, finansiering, finansieringsinstrument, Södra Skogsägarna, KLS, Svenska Lantmännen, Swedish Meats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6990
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6990
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Faculties > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 11:04
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics