Home About Browse Search
Svenska


von Arnold, Carl-Adam, 2005. Hur kan spannmålsproducenter skapa kundanpassning? : fallet Söderslätts Spannmålsgrupp. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
193kB

Abstract

Marknadssituationen för spannmål ställer inte krav på att producenten måste veta vart
spannmålen tar vägen efter att den har skördats. Därför fokuserar spannmålsproducenter
på avkastningsvolymen i sina ansträngningar att få en så hög intäkt som möjligt.
Livsmedelsindustrin kan välja mellan de olika kvaliteter, som finns på marknaden, för att
ingå i den egna processen. Utifrån denna utbuds- och efterfrågesituation skapas
marknadspriser på de olika varorna.
Denna marknadsbild håller på att förändras efter hand som förädlingsföretagen inser att
de kan få tag på produkter, som bättre passar in i deras produktionsprocesser, om de går
direkt till råvaruproducenterna och ställer krav på dessas produktion. Eftersom denna
situation är ny för båda parter, uppstår en del problem såväl i förståelse för de övriga
aktörernas produktionsförutsättningar som i prissättningen på produkterna.
Examensarbetet syftar till att identifiera de möjligheter och begränsningar, som
råvaruproducenter och industri har för att åstadkomma en god samordning vid
utformningen av produkter och därigenom öka lönsamheten för båda parter. För att
utvärdera samordningsmöjligheterna används Söderslätts Spannmålsgrupp såsom
fallföretag, och det gäller då samordningen mellan detta företag och några av dess kunder
– Meneba, V&S Absolut Spirits och Viking Malt. Studiens teoretiska bas består av
transaktionskostnads - och agentteorierna.
Alla former av livsmedelsindustrier har inte förutsättningar för att samordna sina
relationer till sina handelspartners genom kontrakt. Många varor kan vara av
bulkkaraktär, och då kan samordningen inte förbättras av en närmare relation med
producenter. Studien visar att förädlingsföretag, som tillverkar produkter med ett högre
kostnadsläge än standardprodukter, måste finna nya strategier för att köpa råvaror, dels
för att minska kostnaden för att få råvaror med en speciell kvalitet och dels för att uppnå
en högre grad av perfektion i produktionsprocessen.
För producenter av spannmålsråvara innebär en inriktning mot specialprodukter en annan
syn på produktionen än vad producenter har varit vana vid. Odlarna måste i dessa fall
anamma en högre grad av medvetenhet i vad de producerar. Samordningen för med sig
krav, som är specifika för varje produkt, vilket ofta innebär att kunden måste ha god
insyn i producentens företag för att kunna styra produktionen. Förutsättningen för att en
god samordning ska komma till stånd är att odlarna ser en positiv skillnad i kalkylen
jämfört med att producera produkter för den öppna marknaden. För att god
måluppfyllelse och hög grad av förståelse i produktionen ska komma till stånd måste
rådgivning, F&U samt fröförädling involveras i relationen mellan producent och industri.

,

The market situation for grain does not require the producer to know which purpose the
crops are meant for after the harvest. Yield is therefore put in focus to secure as high
revenue as possible for the company of the producer. The processors have can choose
between the different varieties of products that are available on the market. From this
supply and demand situation the market prices for the different goods are created.
This market picture is slowly changing because of the industry has realised that products
could be found that better suits the processing if the producers are directly contacted and
incentives are put in the production. While this is a new situation for both parties, some
problems occur in the way of understanding each other’s production requirements as well
as setting a price on the product.
The purpose of the thesis is to illustrate how processors and farmers can attain good coordination
in shaping the product and by that increase the profitability for both parties. To
get a connection with reality Söderslätts Spannmålsgrupp is chosen as case company to
evaluate the co-ordination possibilities between the company and some of its clients;
Meneba, V&S Absolut Spirits and Viking Malt. The theories used are mainly transaction
cost theory and agency theory.
All branches of the food industry are not ready to leave the market mechanism. As many
of them work with bulk products, they can gain from a closer relation with farmers. The
study demonstrates that companies processing products with higher quality requirements
and thus high prices have to find new strategies in acquiring raw material, on the one
hand to reduce costs in providing themselves with the accurate raw material and on the
other hand to reach a higher form of perfection in the processing.
For the producers of gra in, this development towards specialty products means a way of
approaching the production that is different from what farmers are acquainted to. Hence,
farmers must adopt a higher form of awareness in what they produce and for which
purpose the product is meant. The co-ordination is associated with demands that are
specific for each product, which often calls for the clients to have better insight in the
companies of the producers, to be able to monitor and guide the production in their
directions. The condition for good co-ordination is that the farmers get a better margin for
the specific product compared to selling the good on the market.
Counselling, R&D and grain breeding must be highly involved in the relation between
farmers and processor, if these two should succeed in attaining their objectives and reach
an improved understanding of the production.

Main title:Hur kan spannmålsproducenter skapa kundanpassning?
Subtitle:fallet Söderslätts Spannmålsgrupp
Authors:von Arnold, Carl-Adam
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:393
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:vertikal samordning, SSG, Söderslätts Spannmålsgrupp, kundanpassning, Carl-Adam von Arnold, Meneba, Viking Malt, Absolut Vodka, vertikal integration, nisch, lantbruk, grödor, vete, Skåne, spannmål, effektivitet, kostnadsreducering, integrerad vinst, risk, lönsamhet, koordination, motivation, transaktionskostnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6999
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6999
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 07:50
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 07:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics