Home About Browse Search
Svenska


Hörnstein, Anders and Joelson, Anders, 2009. Lantbruksföretagets tillväxtstrategi och finansiella sökbeteende : en empirisk studie av sex lantbruksföretag med tillväxtambitioner. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
389kB

Abstract

The structural rationalization of the agricultural sector in Sweden has led to many expansive, professional companies orientated towards growth. The agricultural sector is a very capital-intense sector and is characterized by the need for large sums of capital in form of buildings, inventory and arable land. The capital need is especially large for companies who have an ambition of growth and development of the company in the near future.

The study is built upon six cases that all can be categorized as large agricultural farms with a turnover exceeding 20 million Swedish crowns. The companies are located in the middle and in the south of Sweden and are in the sector of primary production with focus on dairy-, pork-, egg-, chicken-, beef-, vegetables- and grain production as well as in the business of refining milk towards consumers.

The study aims to identify the motives and driving forces that lies behind the growth of a farm-based company. The agricultural companies' motive for growth is studied based on which factors that influence the ambition to grow and to what extent these factors accord to the picture given by earlier research of small companies outside the agricultural sector. The aim of the study is also to identify, analyse and describe the financial search behaviour of the farm. The financial search behaviour is analysed with starting-point in the pecking order theory and also the theory of control aversion. These theories are then applied on the companies included within the study to see how the farms act when investments are done.

The method that has been implemented to carry out the study has been of explorative nature including qualitative interviews with key persons within the companies. Additional interviews have been conducted with persons within the banking business among with other companies with interests within the agricultural sector. This to get a wider range of the problem highlighted within this study.

The results show that an expansion of the business mainly is financed with the help of internally generated capital but also through financing from the bank. Capital has also been provided from companies with interests within the agricultural sector as well as government funding. External financing in form of Venture Capital has never been of any interests for the companies in the study since the financial search behaviour of the managers is coloured by the managers control aversion.

For growth to be possible the business managers included in the study points out that both financial and non-financial goals are important and are needed to be fulfilled in order for the company to have a positive development. The financial goals can characterized as good financial growth and the non-financial goals can be seen as more of immaterial character "to have fun on the job and to see the company and the persons within the company develop".

,

Strukturrationaliseringen inom svenskt jordbruk har inneburit att vi idag har många tillväxtorienterade, expansiva och företagsmässiga lantbruksföretag. Lantbruket är en kapitalintensiv sektor som karakteriseras av ett stort kapitalbehov i såväl markresurser som resurser i form av byggnader och inventarier. Kapitalbehovet är alltså stort i företag som har för avsikt att utveckla sin verksamhet och växa varvid kapitalbrist kan uppstå.
Studien är uppbyggd på sex fallföretag som kan karakteriseras som stora lantbruksföretag med en omsättning över 20 miljoner kr. Företagen är lokaliserade i södra och mellersta Sverige och verksamma i flera inriktningar inom primärproduktionen. Representerade verksamhetsgrenar är mjölk, svin, ägg, kyckling, växtodling, grönsaker samt vidareförädling av mjölk och grönsaker.
Studien avser att identifiera vilka motiv och drivkrafter som driver ett lantbruksföretag att växa. Lantbruksföretagens motiv till tillväxt studeras utifrån vilka faktorer som påverkar ambitionen att växa samt analysera i vilken grad dessa stämmer överrens med den bild som forskningen förmedlar från studier av småföretag utanför lantbrukssektorn.
Syftet är också att beskriva, identifiera och analysera det finansiella sökbeteendet i lantbruksföretag. Det finansiella sökbeteendet analyseras utifrån teorin om pecking order och kontrollaversion, för att identifiera huruvida dessa teorier kan appliceras på lantbruksföretaget.
Metoden som använts för att genomföra studien har varit av explorativ karaktär med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner i de sex bolag som finns inkluderade i studien. Intervjuer har även genomförts med branschföreträdare för att få en kompletterande bild av problematiken.
Resultaten av studien visar att expansion av verksamheten främst finansieras genom egenfinansierade medel samt genom banklån. Kapital har även erhållits från intressebolag inom lantbruksbranschen samt från statliga investeringsbolag. Till viss del har det även använts bidragsfinansiering. Extern finansiering i form av riskkapital har inte varit aktuellt för de i studien ingående företagarna då deras finansiella sökbeteende till stor del styrs av den kontrollaversion som företagens ledare besitter.
För att tillväxt skall möjliggöras poängterar företagsledarna i studien att både finansiella mål och icke-finansiella mål är viktiga och behöver uppnås för att företaget skall utvecklas positivt. De finansiella målen karakteriseras av goda ekonomiska överskott medan de icke-finansiella målen är av mer immateriell karaktär såsom ”att ha roligt på jobbet och att utvecklas”.

Main title:Lantbruksföretagets tillväxtstrategi och finansiella sökbeteende
Subtitle:en empirisk studie av sex lantbruksföretag med tillväxtambitioner
Authors:Hörnstein, Anders and Joelson, Anders
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:543
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:tillväxtstrategi, pecking order, finansiellt sökbeteende, jordbruk, lantbruksföretag, kapital, expansion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7017
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7017
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 11:09
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics