Home About Browse Search
Svenska


Fermvik, Maria, 2008. Styrelserepresentativitet : vet Södras styrelse vad medlemmarna vill?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
346kB

Abstract

Medlemmar i kooperativa företag är både ägare och nyttjare. Detta leder till en komplexitet i beslutsfattandet, då styrelsen måste ta hänsyn till båda dessa roller. Det är därför av stor vikt att styrelsen känner till vilka intressen och uppfattningar som medlemmarna har, då besluten inte enbart ska syfta till att ge så stor kapitalavkastning som möjligt. Kooperativa företag har ofta en heterogen medlemskår. Detta gäller även Södra Skogsägarna. Medlemskåren är stor och omfattar alla typer av skogsägare, men Södra har trots det lyckats bra med att införa nya finansiella instrument. I denna studie undersöks huruvida det finns en överensstämmelse mellan vad medlemmarna tycker och vad styrelseledamöterna tror att de tycker rörande instrument kopplade till finansiering och investeringsstrategier.

Kooperativa företag drabbas ofta av betydande agentkostnader. Sådana delas upp i principalens kontrollkostnader, agentens försäkranskostnader och residualförlust. När en person utför något å en annans vägnar uppstår misstänksamhet, som ger upphov till både direkta och indirekta kostnader. I studien tillämpas även teorier kring organisationskultur, interaktiv demokrati och kooperativ degenerering.

Data samlades in via en enkät där medlemmarna fick förhålla sig till ett antal påståenden. De 150 utsända frågeformulären resulterade i 92 inkomna svar. I nästa steg fick styrelsens ledamöter samma formulär, men nu med utgångspunkten att de skulle svara vad de trodde att medlemmarna tycker. Svaren på de båda enkäterna jämfördes sedan för att se vart det fanns skillnader och likheter.

Resultat av studien visar att det bland Södra-styrelsens ledamöter finns en god uppfattning om vad medlemmarna tycker i olika frågor. De påståenden, där störst avvikelser förekommer, gäller mestadels uppfattningar om styrelsen och förtroendevalda, där medlemmarna hyser en större misstro mot styrelsen än vad styrelseledamöterna tror. Medlemmarna har inser att de ibland inte har tillräckliga insikter för att avgöra vilket beslut som skulle vara bäst för dem, men samtidigt anser de att det i beslutsfattandet är viktigare vad medlemmarna sagt att de vill än vad styrelseledamöterna anser är bäst för medlemmarna.

Inom Södra-styrelsen finns det en god uppfattning om medlemmarnas intressen och uppfattningar, men det finns trots det en misstro mot motiven bakom styrelsens beslut. Det är därför viktigt att Södras ledning är tydlig i sin kommunikation med medlemmarna och att den använder väl genomtänkta kanaler för kommunikationen.

,

Members of cooperatives are both owners and users. This implies a complexity in the
decision-making process since the board has to take both these roles into consideration.
Therefore it is important that the board has a good knowledge of the members and their
interests and opinions, since the purpose of the decisions is not just to make a profit.
Cooperative memberships are often heterogeneous. This is also true for the Swedish forestry
cooperative Södra Skogsägarna, which deals in timber, paper pulp and bio-fuel. The members
range in size from very small forest owners to very big, and members can be found in
different parts of the country. Despite this wide range Södra has been successful in
implementing several new instruments regarding financing and investment strategies.
Cooperative businesses are often exposed to agency costs, which can be divided into the
principal’s control costs, the agent’s assurance costs, and residual losses. These costs depend
on distrust when one person is doing something on behalf of another. Such distrust will lead
to direct and indirect costs. This study is also based on theories regarding organizational
culture, interactive democracy and cooperative degeneration.
Data was collected using a questionnaire where the members had to relate to different
statements. The 150 questionnaires, which were sent to randomly picked members, resulted in
92 answers. The next step was to provide the board directors with the same questionnaire, but
they where ask to report what they thought the members had answered. The answers from the
two surveys were then compared in order to see where there were similarities and
discrepancies.
The results of the study show that the board members have a good understanding of the
members’ opinions. The statements with the biggest discrepancies mostly concern opinions
about the board and other elected representatives, where it demostrated that there is a bigger
distrust towards the board than the directors believe. The members have also realized that
sometimes they do not have enough insight to determine what decision would be best for
them, but while they have this insight they still consider the wants expressed by the members
as more important in decision-making than what the board members consider would be best
for the members.
The leadership of Södra has a good understanding of the members’ interests and opinions, but
despite that there is a distrust regarding the motives of the board members and their decisions.
Therefore it is important that Södra’s leadership has a clear and direct communication with
the members and in doing so also makes sure that appropriate channels for communication are
used.

Main title:Styrelserepresentativitet
Subtitle:vet Södras styrelse vad medlemmarna vill?
Authors:Fermvik, Maria
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:528
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbrukskooperation, styrelse, medlemsdemokrati
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7030
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 11:59
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics