Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Fredrik and Frödå, Emma, 2008. Svensk livsmedelsexport : hur upplever svenska livsmedelföretag exportmarknaden?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
623kB

Abstract

The food industry is an important part of the Swedish economy, It is the fourth largest industry in Sweden in terms of number of employees and production value. Due to the increasing globalization, the Swedish food industry faces new conditions and challenges. Through the Swedish membership in the European Union in 1995 a whole new era of competition began for the Swedish agriculture and food industry. Markets that previously were closed now opened. In retrospect, it should be noted that the Swedish food industry managed well. Since the European accession, exports quadrupled and exports are becoming more and more important.

The Swedish food industry is characterized by many small businesses and relatively few large firms. Most of the smaller companies are one-man enterprises. The price level of food in Sweden is one of the highest in the European Union although Swedish food exports are highly competitive in terms of refined products. Usual export products are: chocolate and sugar confectionery, baked goods, frozen vegetables, sauces, soups and broths, juices and jams.

This thesis aims to identify the risks, problems and obstacles encountered in food export markets. The study also aims at describing the importance of exports for the Swedish food companies and to find the characteristics of an exporting Swedish food company. Data were collected through case studies and a survey. The case studies have been completed through qualitative interviews with people in charge of exports at 15 companies. The quantitative survey was sent to exporting Swedish companies in the food industry. The thesis has been done in collaboration with the Swedish Trade Council.

Key characteristic of an exporting Swedish food company is that they have exported in an average of 24.5 years, a turnover of 628 million, has 209 employees and exports account for about 30% of the turnover. The risk that companies are experiencing is primarily commercial risk and product risk, although foreign currency risks are of relative importance. About two-thirds of the exporting firms are exposed to currency risk and of those only one-fourth are using currency hedging. Something worth mentioning is that as much as 40% of the companies use the same pricing strategy on exports as in the domestic market. The problems that companies experience are related mainly to laws and regulations and an increasing degree of international competition as other barriers to trade are limited.

The study shows that Swedish exports to a large extent consist of refined products. Food export from Sweden goes mainly to neighbor countries like Denmark, Norway, Finland and Germany. The reason why companies started to export was mainly due to international demand and good foreign contacts. Skills of the staff and loyalty among customers are competitive advantages that the companies possess according to the respondents. Factors that companies rank as important for successful exports are mainly competent staff and good sales and distribution channels. The staff's knowledge is therefore extremely important. The study shows that rather few companies have used any services from the Swedish Trade Council, those who participated has primarily been involved in international trade fairs. The respondents also indicate that it is very important to have good importers and one way to find them is to participate in various international food market fairs.

The respondents are optimistic about the future. A total of 76 % of the companies plans to increase their exports. A number of respondents are planning to expand their export organisation and to increase production capacity in order to increase their exports.

,

Livsmedelsindustrin är en viktig del av den svenska ekonomin, det är den fjärde största
industribranschen i Sverige sett till antal anställda och produktionsvärde. Den ökande
globaliseringen innebär att den svenska livsmedelsindustrin står inför nya villkor och
utmaningar. Efter medlemskapet i EU 1995 uppstod en helt ny konkurrenssituation för det
svenska jordbruket och livsmedelsindustrin när marknader som tidigare varit stängda
öppnades. I efterhand kan det konstateras att livsmedelsindustrin klarat sig bra. Sedan EUinträdet
har exporten fyrdubblats och exporten blir allt viktigare.
Den svenska livsmedelsindustrin kännetecknas av många små företag och relativt få stora
företag. Flertalet av de mindre företagen är enmansföretag. Prisnivån på livsmedel i Sverige är
en av de högsta inom EU men trots detta är svensk livsmedelsexport mycket
konkurrenskraftig vad gäller högförädlade produkter. Vanliga exportvaror är bland annat
chokladprodukter och sockerkonfektyr, bakverk, frysta grönsaker, såser, soppor och
buljonger, saft och sylt.
Detta examensarbete syftar till att identifiera vilka risker, problem och hinder som
livsmedelsföretagen möter vid export. Studien har även som syfte att beskriva vilken
betydelse exporten har för de exporterande svenska livsmedelsföretagen samt vad som
kännetecknar ett exporterande svenskt livsmedelsföretag. Data har insamlats genom
fallstudier samt en enkätstudie. Fallstudierna har skett genom kvalitativa intervjuer med
exportansvariga personer på 15 företag. Den kvantitativa enkätstudien skickades till
livsmedelsexportörer i hela Sverige. Examensarbetet har gjorts i samverkan med Exportrådet
som givit uppgifter och värdefulla synpunkter.
Kännetecknande för ett exporterande svenskt livsmedelsföretag är att det i genomsnitt har
exporterat i 24,5 år, omsätter 628 miljoner, har 209 anställda och exporterar cirka 30 % av
omsättningen. De risker som företagen upplever är främst kommersiell risk och produktrisk.
Även valutarisken är av relativt stor betydelse. Av de exporterande företagen utsätts cirka två
tredjedelar för valutarisk och av dessa valutasäkrar endast en fjärdedel. Något som är
beaktansvärt är att 40 % av företagen använder sig av samma prissättningsstrategi vid export
som vid inhemsk försäljning. De problem som företagen upplever relateras främst till lagar
och förordningar samt en ökad internationell konkurrens medan övriga handelshinder är
begränsade.
Av studien framgår att den svenska exporten till stor del består av högförädlade produkter och
att exporten främst sker till de närbelägna länderna såsom Danmark, Norge, Finland och
Tyskland. Det flesta företag anger att en internationell efterfrågan samt goda utländska
kontakter var anledningar till att exporten påbörjades. De konkurrensfördelar som företagen
anser sig besitta är främst kompetens hos personalen och lojalitet hos deras kunder. De
faktorer som företagen rangordnar som viktiga för en lyckad export är framförallt kompetent
personal och goda sälj- och distributionskanaler. Kompetensprofilen hos personalen är alltså
synnerligen väsentlig. Studien visar vidare att relativt få företag använt sig av
exportfrämjande åtgärder. De som deltagit har främst medverkat i internationella mässor.
Företagen anser även det är väldigt viktigt att ha tillgång till bra importörer och ett sätt att
finna dessa är exempelvis genom att delta i olika internationella livsmedelsmässor.
Respondenterna ser ljust på framtiden, hela 76 % planerar att öka sin export. Flera av
respondenter planerar att utvidga exportorganisationen samt att öka produktionskapaciteten
för att öka exporten.

Main title:Svensk livsmedelsexport
Subtitle:hur upplever svenska livsmedelföretag exportmarknaden?
Authors:Bengtsson, Fredrik and Frödå, Emma
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:529
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:svensk livsmedelsindustri, export, risk, barriärer, konkurrensfördel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7034
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7034
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 07:33
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 07:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics