Home About Browse Search
Svenska


Klasson, Christian, 2008. Franchising - ett lyckat koncept för Östgöta Brandstodsbolag? : lönsamhetsbedömning av bolagets distributionskanaler. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Östgöta Brandstodsbolag started its insurance business in 1841 and is today a part of Länsförsäkringsgruppen, which consists of 24 independent and locally anchored county insurance companies. The local concept is a condition for the county insurance (länsförsäkring) idea, which means that the 24 county insurance companies cooperate freely. Länsförsäkringar is the market leader within property and liability insurances in Sweden and has a market share of 30.5%. The largest, and most well known, insurance companies in Sweden, apart from Länsförsäkringar, are If, Trygg-Hansa and Folksam.

This essay treats with Östgöta Brandstodsbolag, which is one of Sweden's largest county insurance companies. The company is active in the county of Östergötland where it has the dominant market shares within home, detached houses, car and farming. The largest and most prosperous department is property and liability (93%). It is divided into private, agricultural and business markets. The part this essay concentrates on is the business market, which renders all business related insurances to the company. The business market department reaches its customers via three distribution channels: own sales, bartered sales and a newly started direction: franchise. This direction started in 2006 in Östgöta Brandstodsbolag and the franchise direction is a business form which has grown much during the last couple of years in Sweden, 28% of all franchise systems in Sweden have been created during the last three years. But among insurance companies Länsförsäkringar is the only company actively working with franchise for distribution of insurance. The goal with Länsförsäkringar's franchise business is that it should be characterized by long-termness, clarity and mutual respect. The aim of the operations in Länsförsäkringar is an increased market work-up of small and middle sized companies.

In connection with this organizational change it was estimated that Östgöta Brandstodsbolag needed to needed to expand its economical follow-up as well as create relevant analyses on the business aims. A good follow-up will give a good steering tool for the company, which will show which direction the company should strive towards.

The aim of the essay is to show the possibilities for examining and analyzing the profitability in the three distribution channels. Which profitability has the channels per se and how should the distribution of all costs be calculated? Assessment and evaluation of the economical fall-out can be made through two different approaches. Either overall calculations are made for the distribution channels, in this case I have gathered relevant information from Göran Andersson's Kalkyler som beslutsunderlag [Calculations as a Basis for Decisions] (1997) and Gunnar Ohlsson's Företagskalkyler [Business Calculations] (2001) regarding the creation of self cost calculations, contribution calculations and ABC-calculations to then be able to analyze the result. Or does the company change the structure of the present accounts where a total distribution of all income and costs through a complete cost division should be made? To make this analysis I have used a distribution model from Lönnqvist and Lind's Internredovisning och prestationsmätning [Internal reporting and prestation measuring](1998).

I have explained both lines of action in my essay as well as building a model of my own showing the dispersion between the distribution channels. The calculation model created visualizes that the own sales has the lowes coverage contribution since franchising as well as the highest bartered deals according to income and cost details from Östgöta Brandstodsbolag. According to economical theory the line with the highest coverage degree be chosen by the company to maximize the usage of resources. In this case Östgöta Brandstodsbolag should opt for using bartered deals as much as possible, but bartered deals are generally larger deals and demand more insurance commissions to build up an insurance company. Franchising has thus a higher coverage contribution than the own sales but the difference between the directions is not noticeably large. This is why a strong sales corps together with the franchising operations is the right way to go. Both distribution channels can cooperate and the company prospers from two strong roads on which to reach its customers. Östgöta Brandstodsbolag should continue its venture and development of franchise business, I see it as profitable for the competition between the distribution channels as well as a good possibility to reach even more customers.

,

Östgöta Brandstodsbolag startade sin försäkringsverksamhet 1841 och ingår idag i Länsförsäkringsgruppen som
består av 24 självständiga och lokalt förankrade länsförsäkringsbolag. Det lokala konceptet är en förutsättning
för länsförsäkringsidén, vilket innebär att de 24 länsförsäkringsbolagen samverkar frivilligt. Länsförsäkringar är
marknadsledande inom sakförsäkring i Sverige och innehar en marknadsandel på 30,5 procent. De största och
mest kända försäkringsbolagen i Sverige förutom Länsförsäkringar är If, Trygg-Hansa och Folksam.
Denna uppsats behandlar Östgöta Brandstodsbolag, som är ett av Sveriges största länsförsäkringsbolag. Bolaget
är verksamt i Östergötlands län där de besitter dominerande marknadsandelar inom försäkring för hem, villa, bil
och lantbruk. Den största och mest inkomstbringande avdelningen är sakförsäkringsavdelning (93%). Den är
uppdelad i privatmarknad, lantbruksmarknad samt företagsmarknad. Den del uppsatsen inriktar sig mot är
företagsmarknad som renderar alla företagsförsäkringar till bolaget. Företagsmarknadsavdelning når ut till sina
kunder genom tre olika distributionskanaler, egen försäljning, mäklad affär och en nystartad inriktning franchise.
Inriktningen startade 2006 i Östgöta Brandstodsbolag och franchisinginriktningen är en företagsform som växt
mycket under de senaste åren i Sverige, 28 procent av alla franchisesystem i Sverige har tillkommit under de tre
senaste åren. Men bland försäkringsbolag är Länsförsäkringar det enda bolag som aktivt arbetar med franchising
för distribution av försäkringar. Målsättningen med Länsförsäkringars franchiseverksamhet är att den ska präglas
av långsiktighet, tydlighet samt ömsesidig respekt. Syftet med verksamheten i Länsförsäkringar är en ökad
marknadsbearbetning av små och medelstora företag.
I samband med denna organisationsförändring bedömdes det att Östgöta Brandstodsbolag behövde utöka sin
ekonomiska uppföljning samt skapa relevanta analyser på verksamhetsinriktningarna. En bra uppföljning
kommer att ge ett bra styrmedel för bolaget som kommer visa vilken inriktning bolaget bör sträva mot.
Syftet med uppsatsen är att påvisa möjligheterna för att undersöka och analysera lönsamheten i de tre
distributionskanaler. Vilken lönsamhet har kanalerna var för sig och hur ska fördelningen av alla kostnader
beräknas? Att bedöma och utvärdera det ekonomiska utfallet kan ske genom två skilda tillvägagångssätt.
Antingen produceras övergripande kalkyler för distributionskanalerna, i detta fall har jag inhämtat relevant
information från Göran Anderssons Kalkyler som beslutsunderlag (1997) samt Gunnar Ohlssons
Företagskalkyler (2001) angående att skapa självkostnadskalkyler, bidragskalkyler samt ABC-kalkyler för att
sedan kunna analysera utfallet. Eller förändrar bolaget strukturen på dagens redovisning där en total fördelning
av bolagets alla intäkter och kostnader genom fullständig kostnadsfördelning bör ske. För att göra den analysen
har jag utnyttjat en fördelningsmodell från Lönnqvist och Linds Internredovisning och prestationsmätning
(1998).
Jag har förklarat båda tillvägagångssätten i mitt arbete samt byggt en egen modell som visar fördelningen mellan
distributionskanalerna. Den kalkylmodell som skapats åskådliggör att den egna försäljningen har lägst
täckningsbidrag sedan franchising samt högst mäklade affärer enligt intäkts- och kostnadsuppgifter från Östgöta
Brandstodsbolag. Enligt ekonomisk teori ska sedan den inriktning med högst täckningsgrad väljas av bolaget för
att maximera resursutnyttjandet. I detta fall bör Östgöta Brandstodsbolag välja att utnyttja mäklade affärer i så
stor utsträckning som möjligt men mäklade affärer är i allmänhet större affärer och det krävs mer
försäkringsärenden för att bygga upp ett försäkringsbolag. Franchising har sedan ett högre täckningsbidrag än
den egna försäljningen men skillnaden mellan inriktningarna är inte nämnvärt stor. Därför är en stark säljkår
tillsammans med franchisingverksamhet är rätt väg att vandra. De båda distributionskanalerna kan samverka och
företaget gynnas av två starka vägar att nå sina kunder. Östgöta Brandstodsbolag ska fortsätta sin satsning och
utveckling av franchiseverksamhet, jag ser det gynnande för konkurrensen mellan distributionskanalerna samt en
bra möjlighet att nå ut till ännu fler kunder.

Main title:Franchising - ett lyckat koncept för Östgöta Brandstodsbolag?
Subtitle:lönsamhetsbedömning av bolagets distributionskanaler
Authors:Klasson, Christian
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:525
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:franchising, försäkringsbolag, lönsamhetsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7037
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 07:49
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 07:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics