Home About Browse Search
Svenska


Bergschöld, Camilla, 2008. Orsaker till bolagiseringar inom lantmannasektorn : fallen IAWS, Raisio, Saskatchewan Wheat Pool, BayWa och CHS. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
573kB

Abstract

Under de senaste decennierna har många traditionella kooperativa föreningar runt om i världen genomgått stora förändringar. Vissa har ändrat sina organisationsstrukturer, vilket innebär att de har kvar delar av den kooperativa modellen, men introducerat individuellt ägande för medlemmarna. Andra har försvunnit genom fusioner eller konkurser. Det finns de som ombildats från sin kooperativa form och andra som avyttrat delar av sina verksamheter till andra investerare och på så sätt blivit en hybridkooperation.

Marknadsförändringar, såsom industrialiseringen inom jordbruket, har tvingat de kooperativa företagen att expandera och öka sin förädlingsgrad. Förädling av produkter kräver stora investeringar, vilket kräver kapital. Kapitalbehovet är en stark drivkraft till att lantbrukskontrollerade organisationer väljer att ombilda delar eller hela sina verksamheter till investorägda företag.

Om industrialiseringen inom jordbruket fortsätter att utvecklas, kommer då förutsättningarna för traditionell lantbrukskooperation att försvinna? Vad är det som skapat behov av förändring inom ägarstrukturen av lantbrukskontrollerade organsiationer? Vilka förändringar har skett på marknaden de senaste decennierna? Vad händer med lantbrukarnas inflytande, när ägarstrukturen förändras? Hur har föreningarna löst detta problem? Det är dessa frågor som detta examensarbete försöker att besvara. Syftet med studien är att genom kartläggning av omstruktureringarna av IAWS (Irland), Raisio (Finland), SWP (Kanada), BayWa (Tyskland) och CHS (USA) finna orsaker till att dessa företag valt att anta en ny ägarstruktur.

Orsakerna till att lantbrukskontrollerade företag omstruktureras är ett komplext system med ett stort antal påverkande faktorer och många dimensioner. Detta gör att inga säkra slutsatser kan förväntas. Därför har studien ett stort mått av osäkerhet. Flera av orsakerna till att ägarstrukturen förändras som teorin framhåller, kan påvisas hos de studerade företagen.

Förändrade marknadsförutsättningar har skapat behov av kapital. När företag expanderar och blir mer komplexa i sin organisationsstruktur är det vanligt att kommunikationen inom organisationen försämras. Detta skapar behov av ett verktyg för att stärka ledningens incitament att agera effektivt. En tydlig förändring som skett hos lantbrukskontrollerade företag är att betydelsen av relationen mellan organisation och medlem har försvagats. Detta minskar medlemmarnas engagemang i föreningen, vilket skapar en spridning av medlemmarnas intressen och kan försvåra vid t.ex. investeringsbeslut. Tillgång till kapitalmarknaden och en kritisk granskning kan avhjälpa detta problem. En följd av det mer individualistiska förhållningssättet är att medlemskårerna blivit mer heterogena. Genom att skapa omsättningsbara tillgångar kan man få en mer homogen ägarkår med fokus på monetära intressen.

,

During the last decades many traditional cooperatives around the world have experienced considerable
changes. Some cooperatives have changed their organizational structure. These firms have kept parts
of the cooperative structure and introduced individual ownership for the members. Others have
disappeared through mergers or bankruptcies. Furthermore, some cooperatives have transformed and
others have disposed parts of the business to other investors, thereby becoming hybrid cooperatives.
Through market changes, the industrialization has caused a higher efficiency at the farms. The
cooperatives have been forced to expand and to raise their processing capacity. Product processing
requires large investments, which call for capital. The capital need is an important reason why farmer
controlled organisations chooses to reorganize parts or their entire business to an investor-owed firm.
If the industrialization within the agriculture sector persists, will the conditions of traditional
agriculture cooperation then disappear? What is it that created needs of changes within the ownership
structure of farmer controlled organizations? Which changes have occured on the market during the
last decades? What happens to the farmers’ leverage, when the ownership structure changes? How do
the cooperatives solve these problems? These questions are being answerd in this Master thesis. The
aim of the study is through a survey of the changes in IAWS (Ireland), Raisio (Finland), SWP
(Canada), BayWa (Germany) and CHS (USA) find reasons why these cooperatives decided to assume
a new ownership structure.
The reasons why farmer controlled organizations are restructed, is a complex problem with many
influencing factors and a number of dimensions. This means that no safe conclusions can be expected,
therefore, the study has substaintial uncertainty. Several of those reasons why the ownership structure
is changed as the theory stresses, can be demonstrated in the studied companies.
Changed market conditions have created capital needs. When companies expand and become more
complex in their organizational structure, it is common that the communication within the organization
has been deteriorated. This creates needs of an instrument, in order to increase the incentives for the
management to act efficiently. A visible change in farmer controlled organizations is that the
importance of the relationship between organization and members has been weakened. This decreases
the members’ commitments to the cooperative, which creates a a reduction of the members´ interest
and can hamper, for example, investment decisions. Access to the capital market and a critical review
can correct this problem. A consequence of the increased individualistic attitude is that the
memberships become more heterogeneous. Introduction of tradeable shares creates a more
homogeneous ownership with focus on the monetary interests.

Main title:Orsaker till bolagiseringar inom lantmannasektorn
Subtitle:fallen IAWS, Raisio, Saskatchewan Wheat Pool, BayWa och CHS
Authors:Bergschöld, Camilla
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:506
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bolagisering, lantmannasektorn, AIWA, Raisio, Saskatchewan Wheat Pool, BayWa, CHS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7056
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 10:16
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics