Home About Browse Search
Svenska


Bohlin, Daniel, 2007. Ledningsarbetet hos ett krisföretag : en analys av ledningens hantering av en ekonomisk kris. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
509kB

Abstract

Almost every company sooner or later ends up in a more or less difficult economical situation. The reason for the economical crisis varies for each individual case but common for them all is that it is the management group that has failed in their work to guide the organisation to avoid a negative result. The next common denominator is that it is the management group that has to handle the changes in the company's environment and lead the company out of the crisis. But how can they do this and take decisions in a rational and effective way and is there warnings signals that the management group missed before the crisis was a fact? This is
some of the questions that this study is going to discuss and analyze.

The aim of the study is from a management perspective chart the strategic work of the company's management work when handling an economical crisis. The expectation is that the
study can be used to get an understanding for when a company is in the danger zone to get
into an economical crisis, and how the management group can act to solve the crisis.
To be able to reach the aim of the study the hermeneutic tradition has been followed. The theory
is collected from management literature and every theory section is ended with a hypothesis
that later is discussed in the analytical part of the study. The empirical part is collected
through a case study that has been carried out in a company that has gone through an economical
crisis. The qualitative interview with the case company's MD has been carried out to
be able to analyse their management work and was structured as a free interview.

The conclusions are that the company's management has to be aware of the different warning
signals to be able to anticipate, and through that, avoid the economical crisis. If the management
doesn't have that knowledge there is a high risk that the company ends up in a difficult
economical situation with a potential bankruptcy as a consequence. When the organisation
already is in the crisis it's important that they work in a rational way with different models as
help to be able to take decisions and to solve the situation. In the analysis of the hypotheses
that was going to investigate if the case company had missed warning signals, there wasn`t
enough evidence to definitely establish that fact. The case company's MD meant that the
company didn't used any models but the analytical part showed that the management group
used a system that was similar to the problem solving circle. Therefore the analyse showed
that the case company had worked and taken decisions through a well thought out and rational way.

,

I stort sett alla företag hamnar förr eller senare i en mer eller mindre svår ekonomisk situation.
Anledningen till den ekonomiska krisen varierar naturligtvis från fall till fall men gemensamt
för dom alla är att det är företagsledningen som misslyckats i sitt arbete med att styra organisationen
för att undvika ett negativt resultat. Nästa gemensamma nämnare är att det är ledningen
som måste hantera förändringarna i företagets miljö och leda företaget ut ur krisen.
Men hur kan de göra detta och ta beslut på ett rationellt och effektivt sätt? Fanns det varningssignaler
som ledningen missade innan krisen var ett faktum? Detta är några av de frågor som
arbetet kommer att diskutera och analysera.
Syftet med studien är att utifrån ett ledningsperspektiv kartlägga företagsledningens strategiska
arbete vid hanteringen av en ekonomisk kris. Förhoppningen är att uppsatsen kan användas
till att få en förståelse för när ett företag befinner sig i farozonen för att hamna i en
ekonomisk kris, och hur ledningen kan agera för att ta sig ur krisen.
För att uppnå syftet har den hermeneutiska vetenskapsteorin följts. Teorin är hämtad ifrån
företagsledningslitteratur och varje teoriavsnitt avslutas med en hypotes som senare diskuteras
i den analytiska delen av uppsatsen. Empirin är hämtad genom att en fallstudie har genomförts
hos ett företag som genomgått en ekonomisk kris. Den kvalitativa intervjun med fallföretagets
VD har utförts för att kunna analysera deras ledningsarbete och var strukturerad som en
fri intervju.
Slutsatserna är att företagsledningen måste känna till de olika varningssignalerna för att kunna
förutspå och på så sätt undvika den ekonomiska krisen. Har inte ledningen den kunskapen
finns det en stor risk att bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation med en eventuell konkurs
som konsekvens. Då organisationen befinner sig i krisen så är det viktigt att de arbetar på
ett rationellt sätt med olika modeller som hjälpmedel för att kunna ta beslut och lösa problemen.
I analysen av den hypotes som skulle undersöka om fallföretaget missade varningssignaler
fanns det inte tillräckligt med bevis för att definitivt konstatera att det var så. Fallföretagets
VD menade att de inte använde sig av modeller men analysen visade att ledningsgruppen använde
sig av ett tillvägagångssätt som kan liknas vid problemlösningscirkeln. Därför visade
analysen att fallföretaget hade arbetat och tagit beslut på ett genomtänkt och rationellt sätt.

Main title:Ledningsarbetet hos ett krisföretag
Subtitle:en analys av ledningens hantering av en ekonomisk kris
Authors:Bohlin, Daniel
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:477
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ekonomisk krishantering, företagsledning, varningssignaler, rationellt beslutsfattande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7095
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7095
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 07:27
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 07:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics