Home About Browse Search
Svenska


Forsmark, Linnea, 2007. Kan biologisk mångfald ökas i ett avsatt skogsområde? : skötselplan för Storskogsberget på Holmen skogs marker, distrikt Umeå. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

The biodiversity of the Swedish forest has degenerated since the beginning of the 19th century when fire suppression and large scale logging first occurred. Together with a changed land use, these actions today have had a negative influence on many forest dwelling species, due to gradual reduction of natural processes, successions and different structures from the forest ecosystem. The Swedish Forest Act, together with different environment certifications, have today encouraged private persons and forest companies, among them Holmen Skog, to work actively to improve nature conservation. The aim of this study was to, by field inventories of already existing nature values, literature studies, recommendations from scientific reports and ecological gap analysis as a basis, make a management plan, for a non-production area, to conserve or improve the prerequisites for biodiversity. "Storskogsberget" is located in the coastal area of Västerbotten County, 35 km from the city of Umeå. The area has a 70 hectare pine dominated woodland key habitat that is surrounded by another 200 hectare of conifer dominated forest. I have inventoried conservation values, created a management plan by the help of GIS, quantified the timber volumes out coming from the management actions and also analysed how to increase the recreation values. The inventory of nature conservation values reveals areas with high biodiversity, but to improve biodiversity prerequisites to a higher level, I have planned management actions like 1) make some stands more open, create sunlit stems, reduce the competition between trees, 2) create gaps, to enhance heterogeneity and create new areas where flora and tree seedlings can establish, 3) releasing of pioneer trees, to increase stem widths and also create sunlit stems, 4) precommercial thinning to reduce the understory of spruce, 5) prescribed burning to create a primary succession, create burned wood and lower tree-vitality, and also reduce the ground vegetation, 6) create dead wood or dying trees by tipping, cutting or scarify trees. The action to create dead wood is to be done at the same time as the other actions and on specific places. All actions are planned to be carried out by harvester or by chain saw. Also 7) free development is suggested to parts of the area. The quantified timber volume indicates that I could have planned to create even more dead wood or dying trees, the actions that I have planned now only creates 2,4 m3fub per hectare on the area where actions are proposed. To increase the recreation values I have suggested two paths that will take the visitor to the top of the hill. On the way up there is opportunity to see traces of the past as a tar pit, house grounds and different kinds of culturally modified trees. I consider, by these biodiversity actions, that it definitely is possible to increase the prerequisite for biodiversity in Storskogsberget. I recommend this area to be re-inventoried in about 5-15 years to see if biodiversity has increased and if the goals, according to the retrospective gap analyses and other recommendations, are achieved.

,

Skogens biologiska mångfald har påverkats och minskat sedan 1800-talet, då storskalig
avverkning och brandbekämpning startade i Sverige. Detta, tillsammans med förändrad
markanvändning, påverkar i dagsläget många skogslevande arter negativt då naturliga
processer, successioner och strukturer gradvis försvinner från skogens ekosystem.
Skogsvårdslagen och olika miljöcertifieringar har medfört att privatpersoner och företag,
däribland Holmen Skog, idag aktivt arbetar för en bättre naturvård. Syftet med detta
arbete är att utifrån en naturvärdesbedömning i fält, litteraturstudier, rekommendationer
från vetenskapliga arbeten och ekologiska bristanalyser göra en skötselplan för ett avsatt
skogsområde för att bevara och öka förutsättningen för biologisk mångfald.
Storskogsberget ligger i Västerbottens kustland, 35 km från Umeå. Området har en 70
hektar stor talldominerad nyckelbiotop omgiven av ytterligare 200 hektar skog med
varierande trädslagsblandning. Jag har inventerat naturvärden enligt Skogsbiologerna,
planerat naturvårdsåtgärder med hjälp av GIS, gjort virkeskvantifiering på åtgärderna
samt analyserat områdets rekreationsvärde. Mina inventeringar visade att det fanns fina
områden med höga naturvärden på Storskogsberget, men för att öka förutsättningarna för
biodiversitet har jag planerat åtgärder som 1) utglesning, för att öppna upp bestånden,
minska konkurrensen mellan träden, skapa skiktade bestånd och öka andelen grövre,
solbelysta stammar, 2) luckhuggning, för att skapa heterogenitet och nya ytor där flora
och träd kan etableras, 3) friställning av pionjärträdslag för att öka trädens diameter samt
skapa solbelysta stammar, 4) underröjning för att minska graninväxning, 5) bränning för
att erhålla en primärsuccession, skapa bränd ved och nedsatt vitalitet hos träden, samt
förändra markvegetationen och 6) skapa död ved genom att fälla, välta eller skada träd.
Att skapa död ved ska dels göras i samband med de andra åtgärderna, dels som enda
åtgärd. Alla åtgärder utförs med skördare eller motorsåg. Även 7) fri utveckling är
planerad på delar av området. Virkeskvantifieringen visade att jag kunde ha planerat in
mer skapande av död ved, som det är nu blir mängden skapad död ved och döende träd ca
2,4 m3fub per hektar i de områden som där åtgärderna utförts. För att gynna
rekreationsvärdet har jag planerat två stigar som leder till toppen av Storskogsberget. På
vägen dit finns det möjlighet att titta på olika kulturspår som en tjärdal, husgrunder,
stämpelbleckor och katningar. Jag anser att det är fullt möjligt att, genom dessa
naturvårdsåtgärder, öka förutsättningarna för den biologiska mångfalden på
Storskogsberget. Jag rekommenderar att dessa åtgärder följs upp om 5-15 år för att se om
biodiversiteten har ökat och om målen uppfyllts i linje med ekologiska bristanalyser och övriga rekommendationer.

Main title:Kan biologisk mångfald ökas i ett avsatt skogsområde?
Subtitle:skötselplan för Storskogsberget på Holmen skogs marker, distrikt Umeå
Authors:Forsmark, Linnea
Supervisor:Hörnberg, Greger
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig vegetationsekologi)
Volume/Sequential designation:13
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:biologisk mångfald, skötselplan, naturvärdesbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7115
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7115
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 08:50
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 08:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics