Home About Browse Search
Svenska


Flensén, Andreas, 2006. Ekonomiska konsekvenser av etanolproduktion i östra Sverige : en analys ur lantbrukarens och förädlingsföretagets perspektiv. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This study analyses the economic consequences due to ethanol production in Eastern Sweden. The analyses consider the cooperative and the farmers as one vertically integrated company. The area that found the market in this study is illustrated in figure 1.

The analyses assume that all members act jointly with the objective of maximizing joint profits at the farm level as well as at the cooperative firm. A mathematical model is created to calculate the optimal use of arable land. The model takes into account the differences between regions in the market considering yield per hectare, cost of cultivation and costs due to transportation and handling of the cereals. Two scenarios are created, one without an ethanol plant in the market and one with an ethanol plant in order to analyze the effects due to investing in an ethanol plant. The analyses are carried out with two alternative locations of the ethanol plant, Västerås and Norrköping.

The results show that the economic consequences due to investing in a ethanol plant is 442 SEK per hectare if the plant is located in Västerås and 499 SEK if it's located in Norrköping. The same results may be expressed as SEK per kilogram cereal. Expressed in this way the value is 0,087 SEK if the plant is located in Västerås and 0,099 SEK if located in Norrköping. The value may be adjusted for the direct value to producers created by the ethanol plant, in other words the value created at the producer level. This value amouts to 249 SEK (0,049 per kilogram) if the ethanol plant is placed in Västerås and 264 SEK (0,052 per kilogram) if placed in Norrköping. This value mainly originates form permitting production of wheat on fallow land, alternative use of low quality bread wheat and subsidies.

Establishing an ethanol plant in the market decreases the production of bread wheat and increases the production of ethanol wheat. The reduction of bread wheat does not affect the supply of grain to the flour mills but it has a large impact on the quantity of wheat exported from Sweden. The reduction in bread wheat production corresponds to the increase in ethanol wheat production. Statistics shows that 13 % (66 250 hectare) of the arable land has historically represented follow land. The analysis show that the fallow land in the market decreases to only 5 % ( 24 350 hectare) of the tillable land if a ethanol plant is located within the market area.

,

I föreliggande studie analyseras de ekonomiska
konsekvenserna av en expansion av etanolproduktion i östra
Sverige. Analysen görs genom att betrakta ett kooperativ
som en förlängning av medlemmarnas egna företag, vertikal
integration. Således betraktas kooperativet och
medlemmarnas företag som ett gemensamt företag. Det
område som utgör marknadsområdet för studien är östra
Sverige med Mälardalen som nordlig gräns och Östergötland
som sydlig gräns, se figur 1.
Analysen utgår ifrån att alla medlemmar i kooperativet
agerar i syfte att uppnå största möjliga gemensamma vinst.
En matematisk modell konstrueras över marknadsområdet för att kunna beräkna den
ekonomsikt optimala arealanvändningen med hänsyn tagen till olika regioners skillnader i
avkastning, kostnad för odling och transportkostnad till respektive försäljningsställe. Ett
scenario med och utan etanolfabrik konstrueras för att kunna analysera hur en investering i en
etanolfabrik påverkar det vertikalt integrerade företaget och dess ägare.
Vidare analyseras förändringar av spannmålsflödena inom marknadsområdet samt hur
lantbrukarnas odlingsstrategier förändras inom området. Analysen görs med utgångspunkt
ifrån två olika etableringsorter, Västerås och Norrköping. Empiriskt material vad avser
åkerarealens historiska användning, skördenivåer, och animalieproduktion har erhållits via
SCB. Vad gäller odlingsstrategier och val av grödor så har en diskussion förts med
hushållningssällskapen i Linköping och Uppsala samtidigt som Agriwise kalkylsystem
utnyttjats. Vidare har data erhållits från Lantmännen Agroetanol AB vad gäller priser och
kostnader för etanolframställning.
Resultaten visar att det ekonomiska värdet av en investering i en etanolfabrik beräknat i
kronor per hektar spannmål är 442 kronor med Västerås som etableringsort och 499 kronor
vid etablering i Norrköping. Samma resultat beräknat per kilogram spannmål ger ett värde på
8,7 öre med en fabrik i Västerås samt 9,9 öre med en lokalisering i Norrköping. Detta värde
består dels av det värde som genereras i etanolfabriken i form av en vidareförädling av vete
men också av värden som uppstår i producentledet på grund av odling på uttagen areal,
alternativ användning till kvarnvete som inte godkänns av kvarnindustrin, energistöd m.m. En
mer omfattande analys visar att det värde som skapas i producentledet är 249 kronor per
hektar spannmål med Västerås som etableringsort och 264 kronor med Norrköping som
etableringsort. Detta värde motsvarar 4,9 öre per kg spannmål med Västerås som
etableringsort och 5,2 öre vid en etablering i Norrköping.
Vid en etablering av en etanolfabrik inom marknadsområdet uppstår en konkurrenssituation
mellan produktion av kvarnvete och etanolvete. Etanolvete till etanolfabrik blir mer intressant
än att producera kvarnvete för export via exporthamnarna Djurön och Södertälje, således
minskar den exporterade mängde kvarnvete. Det uppstår dock ingen bristsituation av
kvarnvete inom marknadsområdet. Etanolvete produceras i första hand av de producenter som
är belägna närmast fabriken. Historiskt sett har 66 250 hektar (13 %) av åkerarealen legat i
träda men vid en etablering av en etanolfabrik trädas endast 24 350 hektar (5 %) av
åkerarealen oavsett etableringsort.

Main title:Ekonomiska konsekvenser av etanolproduktion i östra Sverige
Subtitle:en analys ur lantbrukarens och förädlingsföretagets perspektiv
Authors:Flensén, Andreas
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:460
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:etanol, bioetanol, vidareförädling, kooperation, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7122
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7122
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 09:53
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics