Home About Browse Search
Svenska


Zorn, Ragnar, 2006. Market experiences when exporting organic food : a case study based on three Swedish companies. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Over the last decade the Swedish organic food production has developed fast and several companies are interested in starting to export. Reasons for doing so can be derived from a number of factors such as an unsatisfactory domestic organic market situation and unique market potentials existing abroad. As companies embark on the export market they are encountering several obstacles that need to be dealt with. This thesis deals with three export related areas covering, 1) the reasons why the companies have chosen to export abroad in terms of internal and internal triggers, 2) the competition on the export market, and 3) the adaptation of the marketing plan to the export market.

The first area treats the internal and external triggers to why the companies started their export. The second area of investigation treats the competition on the export market with regard to the five forces driving industry competition as defined by Porter (1980). Finally treated is the area of how the companies have adapted their marketing plans on the export market with regard to the classical four P's, product, price, promotion and position. Through the investigation of these three areas this thesis attempts to increase the knowledge within the field of organic product export and hopefully to facilitate for companies attempting to export abroad. Three Swedish medium to large-sized food companies were investigated in this study, Björnekulla, Santa Maria and Wasabröd. They were investigated through a qualitative case study that focused on their export erfarenheter. Interviews with qualified respondents on each respective company were conducted as well as a thorough research of documentation sources in form of books, scientifical journals, internet and newspapers.

The outcome of the study can be summarized as follows:

1. The internal and external triggers that influenced the decision to export vary between the companies but both factors played a role when the decision was taken to export. Internal triggers were found to be playing the major motivating role when exporting, for the reasons of economies of scale, risk diversification and having a unique product. Of the external triggers "unsolicited orders" was found to influence the export decision among companies.

2. The perceptions of competition on the export market differ between the companies. In general, the level of competition is dependent on the country of activity. Competitive disadvantages exist in form of language and cultural barriers. When considering potential competitors the companies expressed different opinions, due to the companies being active with different products and thus perceiving different forms of potential competition.

3. The usage of the companies' marketing plans, when adapting them to the international market, differs much between the companies. The general conclusions are that;

- the product in itself has been very little adapted to the foreign market;

- the companies are making a satisfactory profit;

- the promotion is advanced or almost non-existent and is not particularly adapted to focus on organic marketing characteristics; and

- the export mostly goes to European countries and directly to retail chains.

,

Den svenska ekologiska livsmedelsproduktionen har utvecklats fort det senaste decenniet och många livsmedelsföretag är intresserade av att börja exportera. Orsakerna till detta är bl.a. en otillfredsställande inhemsk ekologisk marknadssituation och unika marknadspotentialer utomlands. Då företag ger sig ut på den internationella marknaden möts de av flera hinder som de behöver hantera. Denna uppsats behandlar tre exportrelaterade områden, 1) orsakerna till varför företagen valt att exportera i form av interna och externa utlösare, 2) konkurrensen på exportmarknaden och 3) anpassning av marknadsföringsplanen till den utländska marknaden.
Det första området behandlar de interna och externa faktorerna till varför företagen började med sin export. Det andra undersökningsområdet behandlar konkurrensen på exportmarknaden med hänsyn till de fem konkurrens drivkrafterna som definierades av Porter (1980). Slutligen behandlas hur företagen har anpassat sina marknadsföringsplaner på exportmarknaden med hänsyn till de fyra klassiska P:na, produkt, pris, påverkan och plats. Genom att undersöka dessa tre områden syftar denna uppsats till att utöka kunskapen inom ekologisk produkt export och att förhoppningsvis underlätta för företag som ämnar exportera utomlands.
Tre Svenska medel till stora livsmedelsföretag undersöktes i denna studie, Björnekulla, Santa Maria och Wasabröd. Dem undersöktes genom en kvalitativ fallstudie som fokuserade på deras export erfarenheter. Intervjuer med behöriga personer på varje företag och en grundlig undersökning av skriftlig dokumentation i form av böcker, vetenskapliga journaler, internet och tidningar genomfördes.
Resultaten till de ställda frågorna kan summeras i följande slutsatser:
1. De interna och externa faktorerna som påverkade beslutet att exportera varierar mellan företagen men båda faktorerna spelade en roll när beslutet togs att exportera. De interna faktorerna spelade en stor motiverande roll vid export, av orsakerna ekonomiska stordriftsfördelar, riskdiversifiering och att dem hade en unik produkt. Av de externa faktorerna spelade en spontan order en viktig roll i export besluten hos företagen.
2. Uppfattningen av konkurrens på exportmarknaden skiljer sig åt mellan företagen. Generellt så är nivån på konkurrensen beroende av landet som aktiviteten sker i. Konkurrensnackdelarna existerade främst i form av språkliga och kulturella barriärer. När det gäller potentiella konkurrenter så uttryckte företagen olika åsikter, då företagen är aktiva med olika produkter och därigenom uppfattar olika typer av potentiella konkurrenter
3. Användandet av företagens marknadsplan med anpassning till den internationella marknaden skiljer sig mycket mellan företagen. De generella slutsatserna är dock att;
- produkten i sig självt var väldigt lite anpassad till den utländska marknaden;
- företagen har en tillfredställande vinst;
- marknadsföringen är avancerad eller nästan icke existerande och är inte speciellt anpassad till att fokusera på ekologisk marknadsföringskarakteristik; och
- exporten sker främst till Europeiska länder och direkt till detaljhandeln.

Main title:Market experiences when exporting organic food
Subtitle:a case study based on three Swedish companies
Authors:Zorn, Ragnar
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:456
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:organic export, organic marketing, organic market, competition, internationalization process
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:English
Deposited On:25 Sep 2017 10:10
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics