Home About Browse Search
Svenska


Wildt-Persson, Erik, 2006. Gårdsbaserade system för spannmålshantering i den framtida Lantmännenorganisationen. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
480kB

Abstract

The Swedish cooperative Lantmännen Ekonomiska Förening has initiated a project labelled "Operation Blåljus" that includes an extensive program for closing down elevators. The number of elevators will be reduced from 92 to approximately 15 after harvest of 2007. The objective of Blåljus is to increase the price of grain with 10 öre/kg. A project has been initiated at the Lantmännen Grain division where the purpose is to provide the farmers with support in their decisions and practical advice how they can load a 35 ton grain truck on 30 minutes. The result from the project will serve as a support system to the farmer in his ambition to achieve cost efficient systems to load a truck with grain on the farm. This master thesis is an economic evaluation of different systems for farm based grain handling.

The study is concentrated to three production areas in Sweden, Götalands Södra Slättbygder, Svealands Slättbygder and Svealands Skogsbygder. In these areas three case farms have been identified that each cultivates 50, 100 and 150 hectares of land. On the basis of historical grain prices of Pool 1 (1 September) and Pool 2 (1 December) and with the consideration of a trend adjusted 10 years average yields, gross margin budgets have been constructed for six of the most common grain crops. The gross margin for each crop takes into account transportation, drying costs and patronage refund. Further, five different systems for grain handling have been used in the study, a truck container system, concrete platform, a loading bin - one for indoor use and one for outdoor use, and a plant for drying and storage of grain. The grain handling costs consists of a capital cost and a variable cost when loading a truck and potential costs for drying. This study is based on linear programming where the crops and grain handling systems constitute the activities. Crop rotation effects are also considered in the model.

The results show that two handling alternatives emerges as the most interesting ones from an economic perspective; concrete platform and loading bin indoors. For 6 of the 9 case farms grain handling on concrete platform was the alternative that gave the best economic result. The handling cost on a concrete platform is approximately 3-7 öre/kg and the cost of a loading bin between 3-11 öre/kg, depending on farm size.

Given the current level of grain prices an investment in a drying- and storage plant is less profitable than handling undried grain. For the 50 hectare farms the Pool 2 grain prices must increase with approximately 33 öre/kg if an investment in a drying and storage plant to shall become profitable. Alternatively, the investment volume should decrease with 65 %. For the 100 hectare farms a Pool 2 price that is 15 öre/kg higher than today is required to make the investment profitable or a decrease in investment volume with approximately 50% is required. For the largest farms in the study the Pool 2 price has to increase with 10 öre/kg, or the investment costs must decrease with approximately 40 %, to make the investment in a drying and storage plant more profitable then delivering undried grain. Through farm collaboration with an unloading bin a 50 hectare farmer may save 6 500- 9 000 kr/year. Corresponding savings for collaboration in a drying and storage system is approximately 40 000 kr/year. We may conclude that for all the case farms that are included in the study, the costs to load a truck never exceed 10 öre/kg in the best economic solution. This means that if Lantmännen achieves the objective of Blåljus, to increase the grain prices with 10 öre/kg, the net effect after Blåljus will be positive for the individual farm, i.e. the cost for loading a truck on the farm is less than the increase in grain prices.

,

Lantmännen har valt att inom ramen för det så kallade ”Projekt Blåljus” genomföra ett
omfattande rationaliseringsprogram av spannmålsanläggningarna. Antalet
mottagningsanläggningar för spannmål minskas från dagens 92 till cirka 15 långsiktiga
anläggningar efter skörden 2007. Målet med Blåljusprojektet är att öka Lantmännens
betalningsförmåga med cirka 10 öre/kg spannmål. Ett projekt har initierats av Lantmännens
Spannmålsdivision för att ge odlarna ett beslutsunderlag och praktiska råd om hur en lastbil
kan lastas med 35 ton spannmål på 30 minuter. Resultaten från projektet skall fungera som ett
hjälpmedel för lantbrukaren i sin strävan att på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt
ombesörja gårdshämtning av spannmål med lastbil. Detta examensarbete är en ekonomisk
utvärdering av olika system för spannmålshantering på gårdsnivå.
Studien koncentreras till tre produktionsområden i Sverige, Götalands Södra slättbygder,
Svealands Slättbygder samt Svealands Skogsbygder. I dessa områden har tre fiktiva typgårdar
skapats som omfattar 50, 100 samt 150 hektar åker. Utifrån gällande prisnivå i Pool 1 (1
september) och Pool 2 (1 december) samt med beaktande av genomsnittliga skördar under en
10-års period har bidragskalkyler upprättats för 6 av de vanligaste spannmålsgrödorna.
Beräkningarna av täckningsbidraget beaktar även transporter, torkning och efterlikvid. Vidare
har fem olika hanteringssystem för spannmål på gårdsnivå studerats nämligen lastväxlare,
platta, utlastningsficka inomhus och utomhus samt ett tork- och lagringssystem.
Hanteringskostnaden för spannmål består av en kapitalkostnad samt en rörlig kostnad för
lastning samt eventuell kostnad för torkning. Denna studie baseras på linjärprogrammering
där grödor och hanteringssystem utgör aktiviteter. I modellen beaktas även förfruktsvärdet av
vissa grödor.
Resultaten visar att två hanteringsalternativ utkristalliseras som de mest ekonomiskt
intressanta, nämligen platta och utlastningsficka inomhus. För 6 av de 9 studerade gårdarna är
spannmålshantering på platta det alternativ som ger det bästa möjliga ekonomiska resultatet.
Hanteringen på platta kostar mellan 3 och 7 öre/kg och hantering i utlastningsficka mellan 3-
11 öre/kg, beroende på gårdsstorlek.
Vid de givna spannmålspriserna är en investering i ett tork- och lagringssystem mindre
lönsam än att investera i ett hanteringssystem för otorkad spannmål. För 50 hektarsgårdarna
krävs ökat spannmålspris med cirka 33 öre/kg i Pool 2 för att en investering i en tork- och
lagringsanläggning ska ge det bästa möjliga ekonomiska resultatet. Alternativt kan
investeringsvolymen reduceras med 65 %. För 100 hektarsgårdarna erfordras ett Pool 2 pris
som är cirka 15 öre/kg högre, alternativt att investeringsvolymen minskar med cirka 50 %.
För de största gårdarna som ingår i studien behöver Pool 2 priset stiga med cirka 10 öre/kg,
eller att investeringsvolymen reduceras med cirka 40 %, för att tork- och lagringssystemet ska
vara det mest lönsamma investeringsalternativet. Genom att samverka kring en
utlastningsficka kan lantburkarna göra en besparing motsvarande 6 500 - 9 000 kr/år.
Motsvarande siffra för torkanläggningen uppgår till cirka 40 000 kr/år.
Avslutningsvis kan konstateras att för samtliga typgårdar som ingår i studien så överstiger
aldrig kostnaden för att lasta spannmålen på lastbil vid den ekonomiskt bästa lösningen 10
öre/kg. Detta innebär att om Lantmännen når sitt mål med ”Blåljus” att öka spannmålspriset
med 10 öre/kg, så är nettot efter Blåljus för lantbrukaren positivt, dvs. kostnaden för att lasta
en lastbil på gården understiger ökningen i spannmålspriset.

Main title:Gårdsbaserade system för spannmålshantering i den framtida Lantmännenorganisationen
Authors:Wildt-Persson, Erik
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:455
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:spannmålshantering, spannmålslagring, spannmålstorkning, gårdsbaserade
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7128
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7128
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 10:13
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:13

Repository Staff Only: item control page