Home About Browse Search
Svenska


Westman, Karl-Erik, 2006. Investering i spannmålstorkning och lagring på gårdsnivå : en jämförelse av ett silotorksystem med omrörare och en konventionell anläggning. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
523kB

Abstract

The current situation for Swedish grain farmers facing a situation with decreasing profitability makes it necessary for the farmers to find ways of increasing the margins in their grain growing. Decreasing profitabilities along with Lantmännens closing of grain elevators contribute to the necessity for farmers to invest in grain storing and drying at the farm. By investing in capacity for drying and storage of grain on the farm it is possible to recieve a higher price on the grain sold due to the possibility to sell when the price is higher compared to the harvesting season.

An investment in grain drying and storage with a relatively low investment cost that recently has appeared on the Swedish market is the grain stir drying system. This study contains a comparison of an investment in a grain stir drying system where the grain is dried and stored in the same silo and a conventional drying and storage system. The comparisons are made for two sizes of farms, 200 and 400 acres, in the three regions Svealands slättbygder (Ss), Götalands norra slättbygder (Gns) and Götalands södra slättbygder (Gss). On the farms quality grain is grown for marketing purposes along with oil-seed.

In order to optimize the economic result of the farm when an investment is conducted in any of the drying and storage systems integer programming techniques have been used. The results from the optimizations have been analyzed in order to draw conclusion on which of the investments that is the most profitable given certain conditions. This study also aims to answer questions about the impact of variations in moisture contents on the economic result of investing in the different systems. The impact of the total acreage available and how the optimal cropping plan is affected by investments in different types of systems are also subjects for analyses.

The results of the study show that an investment in the grain stir drying system generates, given certain conditions, the best economic result. However an investment in a grain stir drying system also yields larger variations in the economic results compared to the conventional system. The fact that larger silos results in a reduced capital cost per kg stored grain makes it easier to achieve profitability in an investment when the available acreage is larger. The impact of the moisture contents on the economic result is most pronounced when investing in a grain stir drying system. The explanation is mainly existing limitations on the maximum moisture content allowed using the system. The optimal cropping plan remains about the same for all the investment alternatives in all of the geographical areas. Winter-wheat, spring-barley and oil-seeds are the most profitable crops and that is why these are solely grown. However there is a difference in the acreage allocation when different investments are made.

,

Den rådande situationen för svensk spannmålsodling med vikande lönsamhet pga. ökade
priser på insatsvaror och sjunkande avräkningspriser gör att lantbrukare måste söka olika
vägar att öka marginalerna i växtodlingen. Denna utveckling i kombination med Lantmännens
strukturrationalisering med nedläggning av spannmålsanläggningar bidrar till att en
investering i torknings- och lagringskapacitet på den egna gården blir nödvändig för många
lantbrukare. Genom att investera i torkning och lagring på gården kan ett högre
avräkningspris erhållas genom att spannmålen förhoppningsvis kan säljas vid en tidpunkt då
priset är mer fördelaktigt än vid skörd.
Silotorken är ett exempel på en investering i torkning och lagring med relativt låga
kapitalkostnader som nyligen etablerat sig på den svenska marknaden. Denna studie består av
en jämförelse av investeringar i silotorksystem, där spannmålen torkas och lagras i samma
silo, och konventionella tork- och lagringsanläggningar. Genomförda jämförelser behandlar
två gårdsstorlekar, 200 och 400 hektar, i de tre geografiska områdena Svealands slättbygder
(Ss), Götalands norra slättbygder (Gns) och Götalands södra slättbygder (Gss). Växtodlingen
på gårdarna innefattar kvalitetsspannmål och oljeväxter.
I studien har linjär heltalsprogrammering använts för att beräkna ekonomiskt optimala
odlingssystem för gårdarna vid en investering i de olika anläggningarna. De genomförda
optimeringarna har sedan jämförts i syfte att kunna dra slutsatser om vilken investering som
är mest lönsam under de i studien givna förutsättningarna. Studien syftar också till att besvara
frågor rörande skördevattenhaltens inverkan på resultatet av en investering, arealunderlagets
betydelse vid en investering samt hur det optimala odlingssystemet påverkas av de olika
investeringarna.
Resultaten av studien visar att en investering i silotorkar ger det bästa resultatet. En
investering i silotorkar innebär större variation i det ekonomiska resultatet mellan åren jämfört
med det konventionella alternativet. Det faktum att stora anläggningar ger en lägre
kapitalkostnad per kilogram lagrad spannmål gör att det vid ett större arealunderlag är lättare
att få lönsamhet i en investering. Skördevattenhaltens betydelse är störst vid investering i
silotork pga. begränsningar i den maximalt tillåtna skördevattenhalten vid torkning och
lagring i silotorken. Den optimala grödfördelningen är likartad för alla investeringsalternativ i
samtliga undersökta geografiska områden. Höstvete, vårkorn och oljeväxter är de mest
lönsamma grödorna och endast dessa odlas. Arealfördelningen mellan dessa grödor skiljer sig
dock beroende på vilket investeringsalternativ som väljs.

Main title:Investering i spannmålstorkning och lagring på gårdsnivå
Subtitle:en jämförelse av ett silotorksystem med omrörare och en konventionell anläggning
Authors:Westman, Karl-Erik
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:452
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:silotork, investering, linjär programmering, spannmålshantering, skördevattenhalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 10:18
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics