Home About Browse Search
Svenska


Rosendahl, Maria and Walle, Axel, 2006. Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin : en fallstudie av två företag i vardera bransch. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
236kB

Abstract

Tre stora handelsblock dominerar idag den svenska dagligvaruhandeln. För många av leverantörerna står samhandeln med dessa kedjor för en stor del av omsättningen. Rådande förutsättningar framkallar en sårbarhet hos leverantörerna, eftersom de oftast är beroende av ett fåtal större kunder. Ogynnsamma marknadsförhållanden har tvingat många svenska kött- och charkföretag att upphöra eller fusionera. För handelns del skapar denna struktur begränsade valmöjligheter. Efterfrågan på svenskproducerade charkprodukter är fortfarande av betydelse, och därför är handeln beroende av de svenska charkföretagen.

Som en följd av denna marknadssituation kan en allt tydligare integration mellan handeln och dess leverantörer skönjas. Genom att integrera sig med handeln kan charkföretag få en konkurrensfördel och på så sätt säkra avsättningen för sina produkter. Handelskedjor kan genom tätare samarbete med leverantörer försäkra sig om tillgången på produkter samtidigt som produktutveckling och kvalitetsbestämmelser lättare kan påverkas.

Syftet med denna studie är att med användande av transaktionskostnadsteorin bestämma graden av vertikal integration i relationen mellan dagligvaruhandeln och dess charkleverantörer – i all synnerhet att identifiera förklaringar till att den vertikala integrationen varierar beroende på handelsföretagens och charkföretagens olika egenskaper.

Graden av integration kan variera. Med gemensamt ägda och drivna delar av förädlingsled uppnås en stark integration. En svagare grad av integration kan utgöras av aktiviteter såsom exklusivitets- och marknadskontrakt. Av de olika dimensionerna av vertikal integration väljs i studien ut två för en ingående granskning, nämligen företagens engagemang i EMV samt de kontrakt och avtal, som företagen har sig emellan.

Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer i två företag i vardera bransch, nämligen ICA och Bergendahls respektive Swedish Meats och Ugglarps. Den teoretiska basen för studien ligger inom transaktionskostnadsteorin. Inom denna specificeras ett antal faktorer, som har betydelse för företagens beslut om vertikal integration. Dessa faktorer kan ses såsom egenskaper, vilka företag har i sina relationer till varandra, till exempel den upplevda graden av osäkerhet eller hur olika handelsparter är beroende av varandra.

Resultatet av studien visar att den vertikala integrationen i respektive handelsrelation varierar främst beroende på egenskaper såsom storlek, strategier, marknadsposition och gjorda transaktionsspecifika investeringar. Kontrakt och avtal är en mindre bra parameter för graden av vertikal integration, då samtliga leverantörskontrakt är av standardiserad form.

Att vara EMV-producent är för leverantörerna i studien en självklar roll, då det anses vara nödvändigt för fortsatt handel med ICA. Det finns klara synergieffekter i att vara både EMV- och LMV-leverantör.

,

Three big retail chains are today dominating the Swedish retail market. For many of the
suppliers this industry represents a large part of their turnover. Current conditions cause
vulnerability among the suppliers because of their dependence on a few large customers.
Unfavorable market conditions have forced many of the Swedish meat and deli companies to
close down or merge. This limits the choice for the retail industry when choosing suppliers.
The demand for Swedish meat products are still of importance and that is why the retail
market is dependent on Swedish suppliers.
As a result of this market situation, a clear integration between the retail industry and its
suppliers can be noticed. A meat and deli company can through integration with a retailer
reach a better competitive position and secures the outlet of its products. Through closer
cooperation with suppliers retail chains can secure the supply and at the same time influence
product development and quality regulations.
The aim of the study is, by using the transaction cost theory, to decide the level of vertical
integration in the relationship between the retail industry and its suppliers of meat and deli; in
particular to identify explanations why the vertical integration varies depending on the
different properties of the retailers and deli companies.
There is a variation between levels of integration. Commonly owned parts of the processing
will lead to a strong integration, where as activities like entering different types of contracts
will lead to a weaker integration. Among the different dimensions of vertical integration this
study will only analyze two for a more in depth review. These are; the involvement in
production of private labels and second, different contracts and agreements that companies have
entered.
The empirical data has been collected through interviews from two companies in each branch
of the industry. The contacted firms are, ICA and Bergendahls representing the retail industry
and Scan and Ugglarps representing the meat and deli industry.
The theory for the study is derived from the transaction cost theory. A number of factors
within the transaction cost theory can be specified having an impact on the companies’
decision making regarding vertical integration. These factors can be seen as characteristics in
company relations, for example the experienced level of uncertainty or the level of
dependence between different trade partners.
The result of the study shows that there is a variation between the vertical integration in
respective trade relation. The variation is dependent on characteristics such as size, strategies,
market position and transaction specific investments. Contracts and agreements are not a
functional parameter for defining a certain level of vertical integration while all contracts for
suppliers are standardized.
Being a producer of private labels is, according to the producers in the study, a natural process
for continuing trading with ICA. There are obvious synergistic effects from being both a
supplier of private labels and suppliers brand.

Main title:Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin
Subtitle:en fallstudie av två företag i vardera bransch
Authors:Rosendahl, Maria and Walle, Axel
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:442
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kött, chark, integration, dagligvaruhandel, EMV, kontrakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7143
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 11:16
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 11:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics