Home About Browse Search
Svenska


Sandin, Lena and Hagsten, Louise, 2006. Miljöarbete i försäkringsbranschen : Agria Djurförsäkringar AB. SLU, Dept. of People and Society, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det har blivit alltmer vanligt att företag inom tjänstesektorn börjat förstå sin egen verkan på
miljön och bidra till en varaktig hållbar utveckling genom att agera på ett medvetet sätt. Ett
seriöst miljöarbete kan hjälpa företaget att förbättra sin image och på så sätt vinna konkurrensfördelar
som i sin tur leder till förbättrad lönsamhet. I ett kort perspektiv är miljöanpassning
en möjlighet att vinna konkurrensfördelar och en möjlighet att profilera sig. På längre
sikt handlar det om överlevnad. Idag har miljöarbetet blivit en fortsättning på arbetet med
kvalitetsutveckling. Ett företag kan inte säga sig hålla hög kvalitetsutveckling om de inte
arbetar aktivt med miljön.
Det kan vara svårt för tjänsteföretag att hitta relevanta miljöaspekter att arbeta med. Det finns
de självklara som pappershantering, avfallshantering och energi. De är dessutom miljöaspekter
som är relativt lätta att åtgärda. Företaget kan se över sin pappersåtgång och därifrån
minska den, de kan t.ex. börja skriva ut dubbelsidigt. De kan sortera sitt avfall i olika behållare
och se över sin energiförbrukning i syftet att minska den och börja använda en ”grön”
elleverantör. När dessa åtgärder är gjorda står många tjänsteföretag frågande inför hur ett fortsatt
miljöarbete kan fortlöpa.
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett tjänsteföretag mer aktivt kan arbeta med
miljöfrågor, både ur ett internt och externt perspektiv. Många tjänsteföretag har uppmärksammat
dagens diskussioner om miljörelaterade frågor och vill vara med att skapa ett behov
hos kunderna om att värna om miljö. Syftet kommer att utgå från två underliggande frågor:
Hur kan ett tjänsteföretag arbeta aktivt med miljöfrågor? och Hur kan ett tjänsteföretag få
kunderna att uppfatta att företaget arbetar aktivt med miljö?
Studien är fokuserad på Agria Djurförsäkringar AB. Agrias fokus ligger idag till större del på
de interna miljöaspekterna så som pappers- och posthantering, miljövänliga material etc.,
saker som relativt lätt kan åtgärdas inom verksamheten, d.v.s. på kontoret. Baserat på intervjuer
och tillgänglig information om Agria, ges en tolkning och analys av hur miljöarbetet ser
ut idag. Denna empiriska bild jämförs med teori och tidigare studier för att besvara syftet med
uppsatsen.
Vi har under studiens gång kommit fram till att Agria har visioner för ett mycket starkt miljöarbete.
Det som saknas är en miljöstrategi för att ta företaget dit. Agria har redan ett strategiskt
miljömål som lyder ”kunden skall uppfatta Agria som ett företag som arbetar aktivt med
miljön”. Genom att följa en väl utarbetad strategi kommer Agria att i framtiden uppnå detta
mål. När ett tjänsteföretag har kommit långt i det interna arbetet med miljö är det bra att fortsätta
externt genom att påverka sina leverantörer och kunder. Det är dessutom det externa
arbetet som uppmärksammas på marknaden som något positivt och som i sin tur kommer att
innebära ytterligare konkurrensfördelar. Agria bör ”lyfta ut” deras miljöarbete till kunden,
detta innebär i praktiken att informera kunden om vad Agria gör för miljön och vad kunden i
sin tur kan göra. Det är Agrias medarbetare som ska förmedla miljöarbetet till kunden och för
att de ska göra det på bästa sätt behöver Agria öka medarbetarnas engagemang för miljöarbetet.

,

It has become more and more common that companies in the service sector are beginning to
understand their own effect on the environment and thus the need to contribute to a
sustainable development through acting in a deliberate way. Serious environmental work can
help a company to improve their image and in that way win competitive advantage that leads
to improved profitability. In a short time perspective, adjustment to the environment is an
opportunity to gain competitive advantage and an opportunity to develop a profile. In a long
time perspective it is about survival. The environmental work has become a sequel to the
work with quality. A company can not present themselves as a company that works with
quality if they do not have an active environmental program.
It can be difficult for a company in the service sector to find relevant environmental aspects to
work with. The obvious, such as managing paper, waste and energy, are relatively easy to
measure. The company can evaluate their consumption of paper and from there reduce, for
example printing on both sides. They can sort their waste in different containers and evaluate
their consumption of energy in the purpose to minimize it and choose a “green” supplier of
energy. When these measures are effectuated many companies in the service sector do not
know what more they can do for the environment.
The aim with this study is to examine how companies in the service sector can work more
actively with environmental questions, both internally and externally. Many companies in the
service sector have noticed today’s discussions about environmental issues and they want to
be a part in creating a need in the minds of the customer for the consideration of the
environment. The aim will be drawn from the underlying questions: How can companies in
the service sector work more actively with environmental issues? and How can companies in
the service sector make their customers realize that the company is working actively with
environmental questions?
The study is focused on Agria Djurförsäkringar AB. Agria’s focus today is on internal
environmental aspects. Based on interviews and available information about Agria, an
interpretation and analysis is presented on the environmental work that Agria has today. This
empirical picture will be compared with theories and previous studies to address the aim with
the study. During the course of the study, we have realized that Agria has visions for a very
strong environmental work. What they lack is an environmental strategy that can help them
fulfill their visions. Agria has a strategic goal, “the customer should consider Agria as a
company that works actively with environmental questions”. Through complying with a well
planned strategy, Agria will reach their strategic goal. When a company in the service sector
has come a long way in the internal environmental work they should proceed with the
external work by influencing their suppliers and customers. It is the external work that attracts
attention on the market as something positive that will lead to competitive advantage. Agria
should share their environmental work with their customers. This refers to informing the
customers about the environmental work they are carrying out and what they can do for the
environment. It is the employees at Agria that will communicate the environmental work and
for them to do their best; Agria needs to increase the employees’ engagement for the
environment.

Main title:Miljöarbete i försäkringsbranschen
Subtitle:Agria Djurförsäkringar AB
Authors:Sandin, Lena and Hagsten, Louise
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:439
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hållbar uteckling, kvalitets- och miljöledning, miljöstrategier, miljöpolicy, ständig förbättring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 11:24
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 11:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics