Home About Browse Search
Svenska


Asséhn, Josefin, 2006. Värdet av tystnad : en värderingsstudie över Upplands Väsbybornas betalningsvilja för reducerat flygbuller. SLU, Dept. of People and Society, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
408kB

Abstract

Since the spring 2003 the tenant-owner home association the Terrace in Upplands
Väsby municipality lies straight under the approach route to Arlanda Airport’s new
third landing chute. Noise levels of over 70 dB have been measured in the area,
which exceeds National Board of Housing’s, values for traffic noise at a terrace in
connection to housing.
By using the method of hedonisk pricing the essay tries to find out if there exists a
willingness to pay to reduce the noise in the area. The development of the square
metre price's in the Terrace is compared with a reference area, Bollstanäs, which is
in many respects equal to the Terrace. The striking difference is however that
Bollstanäs is not disturbed by the noise from the airplanes. The Terrace and
Bollstanäs also diverges in other aspects, and in order to conduct a correct
comparison these divergences are identified through a surrounding world analysis,
and is adjusted for with the aid of the value transfer method Benefit Transfer.
Those discrepancies that are found are the buildings' age, the monthly rent, the
distance to the Shopping Mall and the distance to the commuter train station.
The result shows that both before and after the adjustments have been made for the
deviating characteristics the Terrace has consistently higher price level than
Bollstanäs. This can be interpreted as if does not exist a willingness to pay for
noise reduction among the hardest exposed in Upplands Väsby.
In the result analysis, possible reasons are discussed to the lack of willingness to
pay. In addition to the self-evident conclusion that noise is not experienced as a
problem worth to pay for, reasons as incorrect adjustment values, omitted
adjustment factors, asymmetric information and distorted primary data are treated.

,

Sedan våren 2003 ligger bostadsrättsföreningen Terrassen i Upplands Väsby
kommun rakt under inflygningsrutten till Arlanda flygplats nya tredje
landningsbana. Bullernivåer på över 70 dB har uppmätts i området, vilka
överskrider Boverkets riktvärden för trafikbuller vid uteplats i anslutning till
bostad.
Genom att utnyttja metoden för hedonisk prissättning tittar uppsatsen på om en
betalningsvilja för att reducera bullret vid Terrassen går att urskilja.
Kvadratmeterprisets utveckling i Terrassen jämförs med ett referensområde,
Bollstanäs, som i stora drag kan likställas med Terrassen. Den markanta skillnaden
är dock att Bollstanäs inte störs nämnvärt av bullret från flygplanen. Även i vissa
andra aspekter skiljer sig Terrassen och Bollstanäs åt, och för att få en korrekt
jämförelse identifieras dessa avvikelser i en omvärldsanalys, och justeras sedan för
med hjälp av värdeöverföringsmetoden Benefit Transfer. De avvikelser som
återfinns är byggnadernas ålder, de boendes månadshyror, avståndet till
köpcentrum samt avståndet till pendeltågstationen.
Resultatet visar att både före och efter justering gjorts för de avvikande
karaktäristikorna har Terrassen genomgående högre prisnivåer än Bollstanäs. Detta
tyder med andra ord på att det inte finns en betalningsvilja för bullerreducering
bland de hårdast drabbade i Upplands Väsby.
I resultatanalysen diskuteras eventuella orsaker till avsaknaden av betalningsvilja.
Utöver den självklara slutsatsen att buller inte upplevs som ett problem värt att
betala för, behandlas orsaker som felaktiga justeringsvärden, utelämnade
justeringsfaktorer, asymmetrisk information samt snedvriden primärdata.

Main title:Värdet av tystnad
Subtitle:en värderingsstudie över Upplands Väsbybornas betalningsvilja för reducerat flygbuller
Authors:Asséhn, Josefin
Supervisor:Eriksson, Clas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:438
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hedonisk prissättning, buller, tystnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2017 11:51
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 11:51

Repository Staff Only: item control page