Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johan, 2017. Inhysningssystem för dikor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Genom att väva ihop erfarenheter från aktiva lantbrukare med en litteraturstudie är målet med rapporten att komma fram till användbara slutsatser kring vilket inhysningssystem som är bäst till dikor. Frågeställningarna har varit:
• Hur påverkar gårdens förutsättningar valet av inhysningssystem?
• Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i valet av inhysningssystem?
• Vilket inhysningssystem ska lantbrukaren välja?
Litteraturstudien omfattar bl.a. vilka olika inhysningssystem som finns, vilken lagstiftning som gäller för de olika systemen, miljöpåverkan samt gödselhantering. De vanligaste inhysningssystemen till dikor i Sverige är liggbåssystem, djupströsystem och utedrift.
För att ta reda på vilka tankar och beslut som ligger bakom valet av inhysningssystem har en kvalitativ metod använts. De lantbrukare som blivit intervjuade har valts ut eftersom de tidigare tagit beslut rörande vilket inhysningssystem det ska vara på gården.
En nackdel med att göra 6st kvalitativa intervjuer är att det blir för litet underlag för att kunna generalisera några slutsatser. De slutsatser som dragits från resultatet kan endast representera de intervjuade lantbrukarna och inte hela branschen.
En hypotes var att områden med lite halm skulle ha liggbåssystem och områden med mycket halm skulle ha djupströsystem. Detta eftersom det är en markant skillnad på ströåtgång i de olika inhysningssystemen. Utifrån de resultat som kan utläsas från intervjuerna så kan den hypotesen förkastas. Flera av de tillfrågade lantbrukarna som inte har djupströsystem har svarat att halmtillgången inte är något problem. Att de valt att satsa på andra inhysningssystem har snarare berott på att halmhantering kräver mycket arbete och att den är dyr.
Gödselns påverkan på det biologiska livet i marken var en aspekt som flera av lantbrukarna tog hänsyn till. En lantbrukare kallade fastgödseln för ”den bästa krydda man kan ge sin åker” vilket ligger helt i linje med aktuell forskning som pågår om jorden idag.
De slutsatser som kan dras utifrån studien är att valet av inhysningssystem beror på en mängd olika faktorer varav gårdens ekonomi, behov av alternativanvändning av byggnader, möjligheter för gödselhantering samt vilka markförhållanden som råder på gården.

,

By combining experiences from active farmers with a literature review, the aim of the report was to give useful conclusions about how to choose the best housing system for suckling cows. The questions have been:
· What factors should be taken into account in the choice of housing system?
· What conditions must be considered choosing between different housing systems?
· What housing system should the farmer choose?
The literature study includes description of different housing systems, the laws that apply to the various systems, environmental impact, and manure management. The most common systems for suckling cows in Sweden are the cubicle system, deep litter system and keeping the cows out all year around with shelter against wind and rain.
A qualitative method has been used to find out which thoughts and decisions underlying the choice of housing system. The farmers who have been interviewed have been selected because they have previously taken a decision which housing system it should be on the farm. A disadvantage of making only six qualitative interviews is that there is insufficient information to generalize the conclusions. The conclusions drawn from the results can only represent the interviewed farmers and not all farmers.
One hypothesis was that areas with little straw would use cubicle systems and areas with lots of straw would use deep litter systems, because there is a big difference in straw consumption between the different systems. Based on the results from the interviews the hypothesis can be rejected. Several of the surveyed farmers who do not have the deep litter system did respond that the availability of straw was not a problem. Their choice to invest in cubicle system has rather been due to that straw management requires a lot of work and is expensive.
The impact of effluent on the biological life in the soil was one aspect which several of the farmers took into account. A farmer called solid manure for the best “condiment” he could give his field which is completely in line with current research on soil.
The conclusion of the study is that the choice of housing system depends on a variety of factors including the farm economy, the need for alternative use of the buildings, facilities for manure management, as well as the soil conditions on the farm.

Main title:Inhysningssystem för dikor
Authors:Andersson, Johan
Supervisor:Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:dikor, inhysningssystem, ströbäddssystem, liggbåssystem, utedrift, erfarenheter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7626
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7626
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 09:02
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 09:02

Repository Staff Only: item control page