Home About Browse Search
Svenska


Nyman, Sofia, 2009. Can Swedish beef production become profitable by learning from Canadian beef production?. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

To make Swedish beef production more profitable and sustainable, even without subsidies, there is a need to find alternative production systems to reduce the cost of production. One way to find cheaper solutions for Swedish beef production is to learn from beef producers in other countries and regions with similar natural conditions as Sweden. Western Canada has a good and large scale cow-calf production and finishing of calves, and Peace River Region (PRR) in British Columbia (BC) has similar natural conditions as Central Swedish Flatlands (CSF). Alberta, where most calves from PRR are finished, and PRR are used as study regions for finding cheaper beef production systems than present in Sweden. How to reduce Swedish costs are investigated by comparing PRR and CSF budgets for cow-calf operations as well as Albertan and CSF budgets for finishing beef cattle. For CSF, budgets from the Swedish University of Agricultural Science are used. One important reason for the low costs of beef production in western Canada is outdoor wintering of the cows and finishing of young cattle in open feedlots. In order to more closely study the possibilities of introducing Canadian production systems in Sweden; natural conditions, history and especially present production systems in western Canada, cow-calf operations in PRR, feedlots in Alberta and a museum were visited.

Swedish beef production is characterized by high costs of production caused by small herd sizes, relatively high labour costs, high demands on buildings, short vegetation period and lack of large and connected pastures. Western Canadian beef production is much younger than Swedish beef production and is more characterized by outdoor wintering, large scale production, ranching culture and low building costs. Cow-calf operations are the start of most beef production in western Canada and these are mostly situated in areas where there are poorer conditions for grain production. Beef cows are kept outdoor year around and outdoor wintering reduce the costs of buildings and labour since the cattle are grazing for a longer period. Feedlots are located in regions where the grain production is high and most feedlots in Canada are located in southern Alberta.

Most expenses in cow-calf operations are considerably higher in CSF than in PRR and the biggest differences are building and labour costs. Since the wages per hour for a farm worker in PRR and in CSF are almost the same, one reason why labour costs are lower in PRR is the fewer working hours that are needed per cow, which depends on bigger herd sizes in PRR. A reason why building costs are lower in PRR than in CSF is that beef cows are wintered outdoors with a minimum of constructed shelter in PRR while in CSF the cows are wintered indoors in expensive buildings. Rational outdoor wintering can also be a reason for lower labour costs because outdoor wintering is more cost effective. If cow-calf production in Sweden would follow the production model in Canada, with 200 beef cows and outdoor wintering, the expenses could be fully covered, whereas the present Swedish cow-calf production is unable to cover its costs including e.g. feed, buildings and labour. If the governmental payment will be abolished, even though the PRR cow-calf system is used the result will be negative, but not as negative as with present Swedish cow-calf production.

In finishing operations the costs of building, labour and feed are higher in CSF than in PRR. To reduce these costs in Sweden there is a need for bigger herds and less demand on the buildings. In Alberta it is enough with windbreakers but in present Swedish production system the animals are housed indoors in expensive buildings. If the finishing operation in Sweden, with male animal premium, could follow Albertan feedlot model the operations could be profitable. If the male animal premium would be abolished, even though the Albertan production system will be used, the result will still be negative, but not as negative as with present Swedish finishing system.

To have cattle wintered outdoors in Sweden, with a minimum of constructed shelter, there is a need to find suitable areas. Such areas can be where the climate is suitable i.e. not too much precipitation and solid frost in the ground during winter time. The land should have low opportunity cost and the soil should be a dry sandy moraine soil with good infiltration capacity.

,

För att få en mer lönsam och uthållig köttproduktion i Sverige, även utan bidrag, finns det behov av att finna alternativa produktionssystem för att få lägre produktionskostnader. Ett sätt att hitta billigare lösningar är att ta del av andra länders och regioners, med liknande naturliga förutsättningar som Sverige, köttproduktion. Västra Kanada har både en bra och storskalig dikoproduktion och slutuppfödning av kalvar, och Peace River Region (PRR) i British Columbia (BC) har liknade naturliga förutsättningar som Svealands Slättbygder (CSF). Alberta, där de flesta kalvar från PRR slutgöds, och PRR är regioner som valts att studeras för att hitta billigare produktionssystem än de nuvarande som finns i Sverige. Hur kostnader skall kunna reduceras i Sverige undersöks genom att jämföra dikokalkyler för PRR och Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU:s) områdeskalkyler för CSF. Detsamma gäller för slutuppfödningen av kalvar där kalkyler för Alberta och CSF jämförs. En viktig orsak till Kanadas låga produktionskostnader i köttproduktionen är att dikorna övervintras och utfodras utomhus och slutuppfödningen av kalvar sker i öppna så kallade feedlots. För att noggrannare studera de naturliga förutsättningarna, historia och speciellt nuvarande produktionssystem i västra Kanada besöktes dikoproducenter i PRR och feedlots i Alberta, samt ett museum.
Svensk köttproduktion karaktäriseras av höga produktionskostnader vilket kan bero på småskalighet, relativt höga arbetskostnader, höga krav på byggnader, kortare vegetationsperiod och brist på större och sammanhängande betesmarker. Västra Kanadas köttproduktion är betydligt yngre än Sveriges och karaktäriseras av övervintring utomhus, storskalighet, ranchkultur och låga byggnadskostnader. Dikoproduktionen är starten på västra Kanadas köttproduktion och dikoproducenterna befinner sig oftast i områden som har sämre förutsättningar för spannmålsproduktion. Dikorna är utomhus året runt vilket minskar kostnader för både byggnader och arbete då korna betar under en längre period. Feedlots är oftast lokaliserade i regioner där spannmålsproduktionen är hög och de flesta feedlots i Kanada är lokaliserade i södra Alberta.
De flesta kostnaderna i dikoproduktionen är högre i CSF än i PRR och de största skillnaderna är byggnadskostnader och arbetskostnader. Då lönerna per timme i princip är lika höga i både PRR och CSF kan en orsak till de lägre arbetskostnaderna i PRR vara färre arbetstimmar per ko, vilket är ett resultat av större besättningar i PRR. En förklaring till att byggnadskostnaderna är lägre i PRR än i CSF kan vara att korna i PRR övervintras utomhus med minimala väderskydd, medan i CSF övervintras de i dyra byggnader. Rationell övervintring utomhus kan också vara en anledning till att arbetskostnaderna i PRR är lägre, då övervintring utomhus är mer kostnadseffektiv. Om Sveriges dikoproduktion skulle ta efter produktionssystemet i PRR, med 200 dikor och övervintring utomhus, och med nuvarande miljöersättningar och betesbaserade gårdsstöd skulle produktionskostnaderna kunna täckas fullt ut medan nuvarande produktionssystem i Sverige inte kan täcka kostnaderna som inkluderar t.ex. foder, byggnader och arbete. Däremot skulle dikoproduktionen inte vara lönsam utan miljöersättningar, trots att produktionssystemet från PRR skulle användas, men resultatet kommer inte att bli lika negativt som med nuvarande svenska produktionssystem.
I slutuppfödningen är det främst kostnader för byggnader, arbete och foder som skiljer mellan PRR och CSF. För att minska kostnaderna i Sverige behövs även här större besättningar och mindre krav på dyra byggnader. I Alberta räcker det med vindskydd som väderskydd medan nuvarande svenska produktionssystem för slutuppfödning innebär att djuren hålls inomhus i dyra byggnader. Om slutuppfödningen i Sverige, med nuvarande handjursbidrag, kunde ske som i feedlots i Alberta skulle produktionen kunna bli lönsam. Utan handjursbidrag kommer
7
inte slutuppfödningen i Sverige att vara lönsam trots att slutuppfödningsmodellen i Alberta används, men resultatet är mindre negativt än med nuvarande slutuppfödningsmodell som används i Sverige.
För att ha köttdjur utomhus under vintern finns det behov av att finna lämpliga områden för detta. Sådana områden kan vara där klimatet är lämpligt, d.v.s. inte alltför mycket nederbörd samt kallare vintrar som ger en frusen och fast mark. Området skall ha låg alternativkostnad på mark och jorden skall vara av torr sandig morän jordar med god filtreringsförmåga.

Main title:Can Swedish beef production become profitable by learning from Canadian beef production?
Authors:Nyman, Sofia
Supervisor:Kumm, Karl-Ivar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:290
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:cow, beef production, swedish, Canadian, profitable
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Production economics
Language:English
Deposited On:11 Sep 2017 14:50
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics