Home About Browse Search
Svenska


Sandbacka, Mikaela, 2008. Betydelsen av hundens lugnande feromon under acklimatiseringsperioden hos nyanlända försökshundar till en försöksdjursavdelning. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
315kB

Abstract

Det är av stor vikt att hundar som används i försök är öppna och sociala för nya människor, nya hundar och nya miljöer, pga. att osäkra eller rädda hundar kan påverka försöksresultat negativt. Tikar bildar ett lugnande feromon, som utsöndras i juverområdet på den digivande tiken vilket förmedlar en känsla av trygghet och lugn till avkomman. Tiken börjar utsöndra feromonet ca 3-4 dagar efter valpning. Olika individer har olika förutsättningar för att klara av stressade situationer. Hundens beteenden är en av de indikatorer som är lättast att observera när det gäller individens välfärd. Beteenden ger oss information om individens behov, preferenser och dess invärtes tillstånd. Kortisol är en god stressindikator hos hund. Vid en stressad situation svarar kroppen med att kraftigt höja kortisolhalten i blodet, detta bidrar till att minska den stress som har uppkommit.

Syftet med denna studie var att studera om hundens lugnande feromon (DAP) kan påverka acklimatiseringsperioden positivt för nyanlända försökshundar.

Totalt ingick 16 beaglar (8-12 månader gamla) i studien och de anlände i 2 olika omgångar, fyra tikar och fyra hanar per omgång. Hundarna randomiserades på kenneln för att få så lika grupper som möjlig i studien. Hundarna videofilmades dag 0-2 efter ankomst och beteendet registrerades under en minut var 2-3 timme, vilket gav totalt 33 registreringar. Hundarna observerades direkt av en person som satt i rummet dag 1, 2, 3, 6, 7, 13 och 14 efter ankomsten. Frekvensen av beteenden registrerades på fokaldjur under 2 minuter enligt en cirkulerande metod mellan fyra hundar varje gång, vilket gav 62 minuters observationstid per box och dag. Blodprov togs 2.5 timme, 7 dagar och 14 dagar efter ankomst och det analyserades på kortisol. Efter 14 dagar utfördes ett mentaltest på varje individuell hund.

Från videofilmerna visade det sig att av hundarna som fick DAP i boxen hade mer "rörelse" (p<0.05) och en tendens till mer "stå på bakbenen" (p<0.1) än de hundar som fick placebo. Vid direktobservationerna visade de hundar som fick DAP mer av beteendet "ängslig/rädd", särskilt hanhundarna, än de hundar som fick placebo. Den sammanslagna beteendekategorin "aktiv" hade högre värden för hanhundar som fick DAP, medan tikar som fick DAP hade högre värden på "visar obehag". Vid mentaltesten 14 dagar efter ankomst var det endast de hundar som hade fått DAP som hade låga poäng på kontakttagande (3 st.), på hanterbarhet (2 st.) och på bedömning av allmän lämplighet som försökshund (2 st.). Kortisolvärdena var högre för de hundar som fick DAP 2,5 timme och 7 dagar efter ankomst, men inte 14 dagar efter ankomst.

Slutsatsen är att det inte var så stora skillnader mellan grupperna men det finns några intressanta skillnader att följa upp i framtida studier.

,

It is very important that dogs used as laboratory animals are open and social with new people,
due to the fact that insecure dogs can impact the laboratory results in a negative manner.
Bitches produce an appeasing pheromone, secreting it from the mammary glands during
lactation, which gives a sense of well-being and calming status for the offspring. The bitch
starts secreting the pheromone at around 3-4 days after birth. Different individuals have
different capabilities to cope with stressful situations. The dogs behaviour is one of the
indicators which is most easily observed when it comes to the individual well-being. The
behaviour gives information about the individual needs, preferences and internal condition.
Cortisol is a good stress indicator for dogs. In a stressful environment the body reacts by
raising the level of cortisol in the blood, which contributes to lowering the stress level.
The purpose of this study was to determine if the Dog Appeasing Pheromone (DAP) can
affect the acclimatization period in a positive way for laboratory dogs newly arrived to an
animal laboratory department.
There were totally 16 beagles (8-12 months of age) included in the study, arriving in two
separate batches, each containing 4 females and 4 males. The dogs were randomised at the
breeding kennel to get as similar groups as possible. Dogs were video filmed on day 0-2 and
behaviours were recorded during one minute every 2-3 hours, making a total of 33 recordings.
The dogs were observed directly by a person sitting in the room at day 1, 2 , 3, 6, 7, 13 and 14
after arrival. The frequencies of behaviours were recorded on focal dogs during 2 minutes in a
circulating method between four dogs each time, resulting in 62 minutes of observation time
per pen and day. Blood samples were taken at 2.5 h., 7 days and 14 days after arrival and it
was analysed for cortisol. At 14 days after arrival a mental test was carried out on each
individual dog.

From the video films it was found that the dogs that received DAP in the pen had more
”movements” (p<0.05) and a tendency of more “standing on hind legs” (p<0.1) than the dogs
that received placebo in the pen. At the direct observations the dogs that received DAP
showed more of the behaviour “anxious/scared”, especially the male dogs, than the dogs that
received placebo. The summary of the behavioural category ”active” had higher values for the
male dogs that received DAP, while the female dogs that received DAP had higher values for
“show uneasiness”. There were no differences between the treatments for the behavioural
group “passive”. At the mental test 14 days after arrival it was only the dogs that had received
DAP that got low scores on “taking contact” (3 dogs), on “ability to handle” (2 dogs) and on
the judgment of “general ability to be a laboratory dog” (2 dogs). Cortisol values in plasma
were higher in dogs that received DAP 2.5 hours and 7 days after arrival, but not 14 days after
arrival.
It is concluded that there were not any big differences between the groups but there is a few
interesting differences to pursue in future studies.

Main title:Betydelsen av hundens lugnande feromon under acklimatiseringsperioden hos nyanlända försökshundar till en försöksdjursavdelning
Authors:Sandbacka, Mikaela
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:206
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:hund, feromon, acklimatisering, försöksdjur, försökshundar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6913
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6913
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:50
Metadata Last Modified:18 Sep 2017 09:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics