Home About Browse Search
Svenska


Stålhandske, Linnéa, 2005. Effekter av transport och buller på grisars aktivitet samt aggressiva interaktioner i väntan på slakt. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
306kB

Abstract

During pre-slaughter handling of pigs the animals are often subjected to methods that induces stress and are a threat to the wellbeing of the animals, such as mixing of groups, loud noise and transportation. A new law will be implemented in 2006 in Sweden that prohibits mechanical noise exceeding 65 dB in abattoirs. The purpose of the research presented in this paper was to examine the effects of noise and transportation on pig behaviour. The activity and aggressiveness of the pigs were examined with behavioural studies during transportation and during three different noise levels: 55, 75 and 95 dB.
Before the noise treatments took place the groups were mixed and half of them were transported for approximately 2 hours. In the study 432 pigs were used. Everyday 24 pigs were used, and divided into two groups, with 12 in each. Therefore two different pens were used, both during transportation and lairage. During transportation the pens were of different sizes giving different densities. In the lairage there were also differences in the pens, one of the boxes consisting of three walls and one gate (pen 1) and the other of two walls and two gates (pen 2). Three different behavioural observations took place; one during transport and two during waiting in the lairage. The animals were videotaped so that the aggressive encounters could be examined in detail. Focus was made on the characters of the attacks and the interactions but also the number of individuals participating in aggressive encounters and in which way.
During transportation the pigs were active 91,3% of the time. The pigs sat down significantly more in the smaller pen with higher density. The transportation also affected the behaviour of the pigs during lairage. Pigs that had been subjected to transportation laid less often on their side and more often on their stomach than pigs not subjected to transportation. They also fought less and spent more time in oral contact with other pigs. The characters of the encounters were also affected; the frequency of passive interactions and harassment became lower after transportation. In respond to this a theory can be formed that the transportation is energy demanding for the pigs and leads to exhaustion. Transportation did not lower the level of aggression since the attack forms and the characters of the encounters were not affected.
The different placing of the two pens in the lairage led to the pig standing up and walking significantly more in pen 2 regardless the treatment. Pigs subjected to transportation also stood and walked more in pen 2 than in pen 1. Transported pigs laid more often on the stomach in pen 1 than in pen 2. Therefore a conclusion is made that pen 1 gives the pigs a more safe and stable environment.
During the research 80% of the pigs participated in aggressive interactions and 54, 2% were active aggressive by attacking others. The results show a change in the attack form when subjected to loud noise. Attacks in head to head position and parallel position were less common during treatments with 95 dB. The total number of attacks was not affected. The characteristics of the interactions also changed in treatments with 95 dB. Passive aggression and harassment occurred less often, but the total amount of aggressive interactions was not affected. A theory is based upon these results that loud noise decreases the possibilities for the pigs to communicate.
Both noise and transportation can be a threat to the wellbeing of the pigs. As a conclusion more studies has to be done in detail on the behaviour of pigs when subjected to noise and transportation, to elucidate the exact effects.

,

I Sverige kommer år 2006 en ny lag som innebär att mekaniskt buller på landets slakterier måste sänkas till nivåer under 65 dB. Huvudsyftet med detta försök är att utreda hur buller och transport påverkar grisars beteende under väntan inför slakt. Grisarna utsattes även för två andra vanligt förekommande stressmoment inom slakthantering idag; blandning och transport. I studien studerades grisarnas aggressivitet och aktivitet under transport och i väntstallet på slakteriet under tre bullernivåer: 55, 75 och 95 dB.
Före behandling med buller blandades grisarna och hälften av grupperna transporterades i ca 2 timmar. I försöken ingick 432 grisar. Under en försöksdag användes 24 grisar, indelade i två grupper om 12 individer. Två boxar utnyttjades i transportbilen och i vänthallen. I transportbilen var boxarna olika stora, vilket ledde till skillnader i densiteten under transport. Även på slakteriet fanns skillnader i boxutformning; box 1 hade en fast vägg och en öppningsbar grind i kortsidorna och box 2 hade två öppningsbara grindar. Tre olika beteendestudier utfördes: en direktobservation under tranport och en i vänthallen, samt en videoobservation i vänthallen. Syftet med direktobservationerna var att kunna uppskatta aktiviteten medan videoobservationerna gav möjlighet att göra en mer djupgående studie på grisarnas aggressiva interaktioner. Attackformerna, interaktionernas karaktärer och hur många av grisarna som deltog i slagsmål och på vilket sätt studerades.
Under transporten var grisarna aktiva 91,3% av tiden. Densiteten under transporten gav effekt på sittfrekvensen, grisarna satt mer när densiteten var hög. Transporten gav signifikanta förändringar i grisarnas beteende i vänstallet. Transporterade grisar låg oftare på mage och mer sällan på sidan, än grisar som inte transporterats. Grisarna slogs också mindre frekvent och ägnade mer tid åt oralkontakt med andra grisar (manipulering). Transporten förändrade karaktären på interaktionerna, trakassering och passiv aggressivitet sjönk signifikant. Dessa resultat kan ligga till grund för att skapa en teori att transport är energikrävande för grisarna och leder till utmattning. Transporten hade inte en aggressionsdämpande effekt eftersom antalet attacker inte sjönk samt att karaktärerna på attackerna inte förändrades.
De olika placeringarna av boxarna i väntstallet ledde till att grisarna i box 2 stod och gick signifikant mer oberoende av behandling. Även transporterade grisar stod och gick signifikant mer i box 2 än i box 1. Transporterade grisar låg på mage signifikant mer i box 1 än, men stod och gick signifikant mer i box 2. Slutsatsen i detta avseende blir således att box 1 ger grisarna en lugnare och mer stabil närmiljö.
Under studierna deltog igenomsnitt 80% av individerna i interaktionerna, 54,2% var aktivt aggressiva genom att attackera andra individer. Bullernivån hade effekter på de aggressiva interaktionerna. Attackformen förändras såtillvida att vid 95 dB minskade antalet attacker framifrån och parallellt i jämförelse med behandling med 55 dB. Det totala antalet attacker påverkades ej. Bullret hade även effekt på interaktionernas karaktärer, vid 95 dB sjönk frekvensen trakassering och passiv aggressivitet signifikant. Den totala frekvensen aggressiva interaktioner påverkades ej. Dessa resultat kan ligga till grund för en teori att höga ljudnivåer förminskar djurens möjligheter att kommunicera och därmed påverkas deras sociala interaktioner.
Både mekaniskt buller och transport har en negativ inverkan på grisarnas mående. Fler studier behövs för att utreda i detalj vilka effekter höga ljudnivåer och transport har på grisarnas beteende.

Main title:Effekter av transport och buller på grisars aktivitet samt aggressiva interaktioner i väntan på slakt
Authors:Stålhandske, Linnéa
Supervisor:Ladberg, Eva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:55
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:svin, gris, transport, buller, aggression, aggressivitet, slakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6900
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6900
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:47
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics