Home About Browse Search
Svenska


Fredman, Roger, 2005. Ekologisk och småskalig uppfödning av slaktkyckling och kalkon i Sverige. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
226kB

Abstract

In Sweden in January 2005, there is only one producer of organic broilers and
none of organic turkeys. But there are, on the other hand, a few small-scale
producers whose housing systems to some extent are similar to what is stipulated
in the organic standards. The aims of this work are to investigate what housing
systems are used by the Swedish small-scale producers of broilers and turkeys,
what main challenges they are confronted with and if there is an interest and a
possibility for a change-over to organic production.
For the first part of this work a literature study was performed with the
purpose of detecting the main health problems in conventional as well as smallscale
production. A special focus was on coccidiosis and leg weakness as those
were considered to be of particular importance.
A study was made of Swedish small-scale poultry production units. In two
groups of broilers from the same producer and in three flocks of turkeys the level
of Eimeria oocysts in faeces and litter was investigated. In two of the turkey
flocks oocysts were detected but at a level that did not signify any immediate risk
of an outbreak of clinical coccidiosis. In the two groups of broilers the number of
oocysts were greater but still at a level that indicates a naturally acquired
immunity. With regard to the small number of samples it is hard to draw any
conclusions from the results but with account taken to other studies vaccination
seems an alternative to control coccidial infections, particularly in larger flocks.
Interviews were made with seven Swedish small-scale producers of broilers
and turkeys. The interviews showed that animal health, in accordance with the
producers' views, generally is good but with a distinct disparity regarding
mortality. The contact with authorities was considered a problem, as was the lack
of experienced people to consult when getting into different kinds of difficulties.
In order to make the contacts with authorities and politicians easier and the
marketing towards the consumers more effective, a more organised collaboration
between the small-scale producers are proposed in this work.
A majority of the interviewed producers expressed an interest in organic
farming but none of them believed in a change-over in the immediate future. This
was mainly due to the fact that no ecological broiler or turkey feed for the
moment is available in Sweden and a concern about the additional costs that
ecological production will bring. It is concluded that if ecological poultry meat
production is a major ambition of Swedish politicians as well as consumers there
must be some guidance on starting ecological production and an ability of
financial support.

,

I dag (januari 2005) finns bara en producent av ekologisk slaktkyckling och ingen
av kalkon i Sverige. Samtidigt finns det småskaliga uppfödare som föder upp
kyckling och kalkon på ett sätt som skiljer sig från den konventionella
produktionen. I detta examensarbete studerades hur den småskaliga produktionen
bedrivs och vilka problem den ställs inför, samt i vilken mån intresse och
förutsättningar finns för övergång till ekologisk uppfödning. Den svenska
fjäderfänäringens utveckling och utseende i dag undersöktes liksom hur det
ekologiska regelsystemet är utformat och på vilka avgörande punkter det skiljer
sig från djurskyddslagstiftningen. En litteraturstudie genomfördes för att
undersöka vilka de främsta utmaningarna till god djurhälsa och djurvälfärd är
inom såväl den konventionella som den ekologiska kalkon- och
kycklinguppfödningen. Härvid lades särskild vikt vid fot- och benlidanden samt
koccidios.
Sammanlagt sju småskaliga uppfödare av kalkon och/eller slaktkyckling
intervjuades efter ett i förväg fastlagt frågeformulär. Resultaten från denna studie
visade att hälsoläget inom den småskaliga uppfödningen, enligt uppfödarnas egen
bedömning, generellt verkade vara gott men att stor variation förelåg vad gäller
flockarnas totala dödlighet samt att fot- och benlidanden förekom. Vidare
framgick att ett flertal av djurägarna ansåg kontakten med myndigheter som
problematisk och att man ansåg sig sakna någon att vända sig till för rådgivning i
olika frågor. Slutligen efterfrågades också de intervjuades syn på och intresse för
ekologisk uppfödning. Här konstaterades att ett intresse fanns hos majoriteten,
men att framförallt avsaknaden av ett ekologiskt godkänt foder samt de
merkostnader som ekologisk produktion medför gjorde att ingen av dem vid
studiens genomförande var på väg att övergå till ekologiskt godkänd uppfödning.
Eftersom koccidios är en påtaglig risk i all fjäderfäuppfödning och
förebyggande behandling med koccidiostatika ej är tillåtet i ekologisk produktion
så togs prov för att påvisa förekomst av koccidier i tre kalkon- och en
slaktkycklingbesättning. Varje prov togs som ett samlingsprov av träck och strö
från sammanlagt fem olika, väl utspridda, ställen av ströbädden. Proverna
analyserades vid avdelningen för parasitologi, SVA i Uppsala för OPGbestämning
(mängd oocystor per gram träck). I slaktkycklingbesättningen
provtogs en grupp vid tre och fyra veckors ålder och en annan vid sju och åtta
veckor. Resultaten ansågs vara inom det förväntade och tydde på att fåglarna hade
utvecklat en naturlig immunitet. I de tre kalkonflockarna togs vardera ett prov.
Åldrarna på dessa flockar varierade mellan tio och femton veckor. Samtliga
resultat ansågs ligga inom ramen för det förväntade.
Då endast ett begränsat antal koccidieprov från ett litet antal besättningar togs så var det svårt att dra några långtgående slutsatser av dessa. I tidigare studier
har dock visats att metoden med naturlig immunisering fungerar, men att i
framförallt större flockar bör vaccination övervägas om förebyggande
koccidiostatikabehandling inte ska användas. För att underlätta för de enskilda
småskaliga uppfödarna i kontakten med myndigheter och politiker samt för att
lättare nå ut till konsumenterna så föreslås i detta arbete ett större och mer
organiserat samarbete dem emellan. För att få fler ekologiska
slaktkycklinguppfödare krävs möjlighet till rådgivning samt ekonomiskt stöd för
de som vill övergå till ekologisk produktion. Detta är dock avhängigt av att det
finns ett intresse hos politiker och allmänhet.

Main title:Ekologisk och småskalig uppfödning av slaktkyckling och kalkon i Sverige
Authors:Fredman, Roger
Supervisor:Algers, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:15
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:ekologisk, småskalig, slaktkyckling, broiler, koccidios
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6873
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:46
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 07:56

Repository Staff Only: item control page