Home About Browse Search
Svenska


Fitger, Jacob and Jönsson, Oskar, 2017. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
818kB

Abstract

Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. Efter en dålig start ändrade de strategi och efter 25 år av framgångar är flygbolaget idag Europas mest lönsamma samt största sett till antalet passagerare.
En kvalitativ metod har valts eftersom vi vill fördjupa oss i det enskilda fallet angående Ryanairs utveckling och framgång utifrån implementeringen av en ny affärsmodell. Eftersom Ryanairs process från omstrukturering till framgång har pågått under lång tid passar även fallstudien väl in som metod. För utökad förståelse för studiens två teorier, RBV och Porters femkraftsmodell, har litteratur som riktar kritik mot teorierna insamlats.
Analysen och diskussionen har resulterat i att författarna kommit fram till tre faktorer identifierade med hjälp av Porters femkraftsmodell, samt fem faktorer med hjälp av RBV teorins VRIO-analys. Dessa var avgörande inom affärsstrategin för bolaget. Kombinationen med att inrikta sig på att vara ett lågprisflyg, skapa starka strategiska förhandlingsfördelar gentemot leverantörer samt utnyttja kapacitet för att konkurrera ut ny konkurrens har varit de starkast bidragande orsakerna till att Ryanair blivit framgångsrika, enligt Porters femkraftsmodell. Inom RBV läggs fokus på resurserna och där har varumärke, styrgrupp, personal, flygplansflotta och finansiella resurser lokaliserats som bakomliggande orsaker till Ryanairs framgångar. Kapacitet och användningen av kapacitet har varit de starkast relaterade faktorerna mellan teorierna. Den största skillnaden mellan analyserna är att RBV belyser mer värdet av de icke materiella tillgångarna som kunskap och varumärke än Porters femkraftsmodell.

,

This study aims at investigating and analyzing the differences in how the two theories Resource-based View (RBV) and Porter's five force model explains a successful business strategy, but also how the different factors identified in the different theories can be related to each other. The irish airline Ryanair will be studied and used as support for the thesis. After a bad start the company changed their strategy and after 25 years of success the airline is Europe's most profitable and got the most passengers.
A qualitative method has been chosen because we want to immerse ourselves in the individual case regarding Ryanair's development and success based on the implementation of a new business model. Because Ryanair's process from restructuring to success has been going on for a long time, the case study was suitable as a method. To extend the understanding of the study’s two theories, Porter’s five forces model and RBV, has a literature review of its critics been collected.
The analysis and discussion have resulted in the authors coming up with three factors identified using the Porter's five forces model, as well as five factors using the VRIO analysis of the RBV theory. These were crucial in the business strategy of the company. The combination of focusing on low-cost flights, creating strong strategic negotiating advantages towards suppliers, and utilizing capacity to compete for new competition have been the strongest contributing reasons for Ryanair's success, according to the Porter's five forces model. RBV focuses on resources, where brand, management group, staff, aircraft fleet and financial resources have been identified as the root causes of Ryanair's success. Capacity and use of capacity have been the strongest related factors between the two theories. The main difference between the analyzes is that RBV illuminates more the value of non-material assets as knowledge and brand than the Porter's five forces model.

Main title:Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell?
Subtitle:en fallstudie av Ryanair
Authors:Fitger, Jacob and Jönsson, Oskar
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1115
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:affärsstrategi, Porters femkraftsmodell, flygmarknaden, Resource-based View, VRIO-analys, Ryanair
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6786
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6786
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:12
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 12:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics