Home About Browse Search
Svenska


Idoffsson, Marcus and Jönsson, Magnus, 2017. Stölder på lantbruk : hur man förebygger dem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
483kB

Abstract

Under de senaste åren har stöldernas värde på lantbruken ökat. 2016 stals det för över 10 miljoner kronor och för några år sedan skulle ingen tro att växtskyddsmedel skulle bli det som stjäls till högst värde. Utifrån vad vi har fått höra och konstaterat flera gånger under arbetets gång är att lantbrukaren måste bli mer medveten kring stölder och dess eventuella påverkan.

De vi kom fram till var vikten av att följa de tre hörnstenarna som är grunden till att ett brott sker:
 Motiverad gärningsman: Man kan aldrig påverka en motiverad gärningsman.
 Brottsobjekt: Brottsobjektet kan vi påverka genom att ha ordning och reda. Det väsentliga är att inte lämna värdeföremål ute och minimera mängderna av t.ex.
växtskyddsmedel och diesel man har hemma.
 Kapabel beskyddare: Finns det skydd i form av t.ex. stängda och låsta dörrar med eventuellt larm blir det svårare för den motiverade gärningsmannen att begå brott.

Tillfället gör tjuven och därför inser vi betydelsen av att eliminera möjligheten för tjuven att stjäla. Vårt arbete har gått ut på att belysa möjligheter att skapa svårigheter för tjuven.

För att göra det måste man veta vad som stjäls och i vilken utsträckning. Vi har valt att ha en kvantitativ del bestående av artiklar och informationsblad för att skapa
en bred kunskapsbas. Detta för att kunna påvisa vad som stjäls samt hur man kan skydda sig med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Utifrån vår studie har vi konstaterat att stölderna har flyttats från diesel till växtskyddsmedel. Det tror vi beror på god rådgivning från försäkringsbolagen samt att
tjuvarna har ändrat sitt beteende och vet vad som är betingar ett högt värde, lätt att transportera och attraktivt i utlandet.

Vi gjorde även intervjuer med två brottsförebyggande rådgivare från två olika försäkringsbolag för att få en bild av hur de arbetar kring stöldprevention. Rådgivningen
från båda bolagen är bra och konsekvent. Problemet är att de inte lyckas förmedla rådgivningen i foldrar och via hemsidan på ett enkelt sätt till försäkringstagaren. Foldrarna
som finns är främst inriktade mot brand- och elsäkerhet.
Stöldskydd nämns knappt i försäkringsbolagens foldrar. Vårt förslag är att försäkringsbolagen tillsammans med
Stöldskyddsföreningen utformar en handbok som gör det enklare för försäkringstagaren att skydda sig mot stöld. Vi kom fram till följande slutsatser:
 Det är diesel, växtskyddsmedel och verkstadsutrustning som stjäls i störst utsträckning på lantbruket.
 Grunden i det förebyggande arbetet är att vara noggrann med det mekaniska skyddet.
 För att det ska vara lättare för försäkringstagaren bör rådgivningen från försäkringsbolagen utformas i flera steg t.ex. i en handbok.

,

In recent years, the theft on farms has increased in value. In 2016, it is worth over 10 million SEK. A few years ago, no one would think that crop protection products is what’s
stolen to the highest value. What we have heard and noted a few times during the course of the work is that the farmer must become more aware of thefts and its possible impact.
What we think is most important is to follow the three cornerstones that are the reason for a crime.
 Motivated perpetrator: You can never influence a motivated perpetrator.
 Crime object: We can influence the crime object by having good order. The essential thing is to not leave valuable items outside and minimize the amounts of e.g. crop protection products and diesel you have in stock.
 Capable protector: If there is protection in the form of closed and locked doors with possible alarms, it becomes more difficult for the motivated perpetrator to commit crimes.

The moment makes the thief and therefore we realize how important it is to eliminate the possibility of the thief stealing. Our work has been to highlight opportunities for creating difficulties for the thief. To do that, you must know what is stolen and to what extent.

We have chosen to have a quantitative part consisting of articles and information sheets to create a broad knowledge base about what’s stolen and how to prevent them by using
technical solutions.

Based on our study, we have found that the thefts have changed from diesel to plant protection products. We think that is because of the good advice from insurance
companies and that the thieves have changed their behavior and know what is worth a lot of money and easy to transport.

We also interviewed two crime prevention advisors from two different insurance companies to get an idea of how they work with anti-theft prevention. The consulting from both companies is useful and consistent. The problem is that they fail to form the advice in brochures and on the website in a simple manner to the policyholder. The existing folders are primarily focused on fire and electrical safety. Theft protection is barely mentioned. Our suggestion is that insurance companies together with the Stöldskyddsföreningen (Swedish anti-theft association) design a manual that makes it easier for the policyholder to protect himself against theft. We reached the following conclusions:
 The most stolen things on farms are diesel, crop protection products and workshop equipment.
 The main purpose of the preventive work is to be accurate with the mechanical protection.
 In order for it to be easier for the policyholder, advice from insurance companies should be made in several steps, for example in a manual.

Main title:Stölder på lantbruk
Subtitle:hur man förebygger dem
Authors:Idoffsson, Marcus and Jönsson, Magnus
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Englund, Jan-Eric
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:stöld, lantbruksstölder, stöldprevention, stöldförebyggande åtgärder, låsklasser, skyddsklasser, larmklasser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6762
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6762
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2017 12:06
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics