Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Petter, 2017. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling.

Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. Det finns en lag som säger att det inte är tillåtet att sprida mer än 22 kg fosfor från organisk gödsel ha-1 (hektar per år) spridningsareal under en 5-årsperiod. Gårdar med mycket djur kan få ytterligare fosforrestriktioner beroende på fältens fosforinnehåll. Syftet med arbetet är att belysa de problem som finns kring fosforrestriktionerna. Målet är att få fram verkliga siffror för 5 utvalda gårdars till- och bortförsel av fosfor.

I litteraturgenomgången framförs de viktigaste punkterna som berör fosforrestriktionen. De punkter som tas upp är fosforns betydelse för vallen, hur kretsloppet ser ut för fosforn, upptaget av fosforn i vallen, hur restriktionerna ser ut och läckaget av fosfor. Läckaget av fosfor är den stora anledningen till att fosfor är ett problem i dagens jordbruk. Fosforn läcker ut i sjöar och vattendrag genom utlakning och ytavrinning. Det största läckaget sker vid stora nederbördsmängder vilket är svårt att förhindra som lantbrukare. Dock finns det förebyggande insatser som gör att läckaget kan minska. Att förhindra markpackning, strukturkalka och mylla ner gödseln är några exempel på hur en lantbrukare kan minska fosforläckaget.

Arbetet innehåller två delar, en del där den litteratur som finns inom området behandlas och en resultatdel där 5 halländska mjölkgårdars grovfoderanalyser, gödselplaner, P-AL tal och gödselanalyser har blivit analyserade. De gårdar som varit med i arbetet blev utvalda för att samtliga hade alla de analyser som behövdes och för att de på ett eller annat sätt har problem med fosforrestriktioner. Analyserna har bearbetats så att ett resultat där till- och bortförsel av fosfor har kunnat ställas mot varandra. På grund av tidsbrist har skördarnas storlek endast uppskattats av lantbrukarna och deras rådgivare.

Resultatet av studien visar på att det finns större bortförsel av fosfor än de 22 kg fosfor från organiskt gödsel som lantbrukarna får sprida. Dock har de gårdar som varit med i undersökningen alla spridit över 22 kg fosfor från organisk gödsel. Vilket medfört att 3 av 5 gårdar fick en högre tillförsel än bortförsel. De som hade högre bortförsel än tillförsel var de gårdar som hade spridit minst fosfor. Det framkom att sambandet mellan hög tillförsel av fosfor och överskott av fosfor var stort.
Utifrån resultatet kan inte några direkta slutsatser dras, men undersökningen tyder på att en högavkastande vall för bort mer fosfor än 22 kg ha-1. För att kunna säkerställa de resultat som denna studie visar behövs en mer omfattande studie där fler gårdar från olika delar av landet ingår. Det bör också göras mer noggranna mätningar av skördestorleken.

,

The aim of this study is to illustrate the problem with the restrictions regarding phosphorus in organic manure for fertilization in grasslands.

The introduction of this subject came from advisors from the company Växa, located in the county Halland. These advisors have observed problems with restrictions regarding phosphorus in organic fertilization at the dairy farmers in the area. The farmers are restricted to apply a maximum of 22 kg organic phosphorus hectare-1 during a five year period. Additional restrictions are added considering large farms with high amount of animals dependent on the phosphorus level in the soil. The main purpose of this study is to examine the problem with the phosphorus restrictions. The goal is to obtain real numbers of supply and removal of phosphorus from five different dairy farms in Halland.

The most important issues of the phosphorus restrictions are presented within the literature study.. The issues pointed out within this study that focus on grasslands are, the cycle of phosphorus, uptake of phosphorus in grasslands, the restrictions of phosphorus and the leakage of phosphorus. The leakage of phosphorus is the main problem in today´s agriculture, because the phosphorus leaks to nearby lakes and rivers through surface-and groundwater leakage. The primary leakage is caused by heavy rainfall and is therefore impossible for farmers to prevent. The farmers can partly prevent the leakage with efforts like avoiding soil compaction, adding lime to improve the soil structure and use injector equipment on the manure machinery to mix the manure with the soil.

The study is divided in two parts, one literature part where the current literature is processed and one part where the result from the five dairy farms roughage analysis, P-AL analysis, plan for fertilization and manure analysis are presented. The farms were selected because they had all necessary analyses and they also had problems with phosphorus restrictions. The analyses have been processed in such a way that the results for supply and removal of phosphorus can be compared. Due to lack of time the farmers and their advisors have estimated the yield size.

The result of the study shows a bigger removal of phosphorus than the 22 kg organic phosphorus which the farmers today are allowed to spread. Despite the fact that all the farms in this study have applied more than 22 kg organic phosphorus, three of five farms had higher phosphorus supply than removal. The farms with higher phosphorus removal than supply were the ones with the lowest application of phosphorus. This indicate that no general conclusions could be set, but the study indicates that a high-yield grassland remove more phosphorus than 22 kg hectare-1. In order to ensure what this study emphasizes, a future study that includes more farms is needed. In such a study accurate yield-size needs be measured.

Main title:Till- och bortförsel av fosfor i vallodling
Authors:Gustafsson, Petter
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vall, fosfor, organisk gödsel, stallgödsel, läckage, fosforläckage, fosforrestriktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6760
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Plant physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2017 06:51
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 06:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics