Home About Browse Search
Svenska


Frithiofsson, Klara, 2017. Växtnäringsförsörjning inom ekologisk odling, kan vi odla kvävet själva?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
295kB

Abstract

Det här arbetet handlar om växtnäringsförsörjning inom ekologisk odling och det är framförallt näringsämnet kväve som har behandlats. Syftet med detta arbete har varit att
ta reda på om det är möjligt att genom odling komma upp i de kvävemängderna som behövs för att täcka huvudgrödornas behov. Detta för att det finns ett behov av att hitta
alternativa gödselmedel i ekologisk odling. Framförallt på kreaturslösa gårdar där man inte har tillgång på någon stallgödsel och vill slippa köpa in mängder av dyra
gödselmedel.

Därför har jag valt att titta närmare på gröngödsling, mellangrödor och biogödsel. Gröngödsling är ett samlingsbegrepp för den typ utav grödor som främst odlas i syftet att ha en gödslande effekt på grödan som kommer efter. Denna typ utav ”odling” innebär att marken tillförs grönmassa genom att den brukas ned. Mellangröda är en form
utav gröngödsling, men har en egen benämning för att den har sin betydande tillväxt i mellan två huvudgrödor. En mellangröda odlas alltså när marken i normala fall skulle
ligga obrukad.

Biogödsel är en restprodukt ifrån biogastillverkningen, som fungerar som ett slags gödselmedel och är godkänt i ekologisk produktion så länge godkända avfall används i
processen. Skördar från gröngödslings- och mellangrödor kan användas som substrat i denna tillverkning.

Detta har varit en ren litteraturstudie och därför har inga försök på detta ingått. Det jag kan konstatera är att det är svårt att ”bara” odla sig till de kvävemängderna som behövs.
Resultaten visar på att det går att uppnå en viss kväveeffekt genom gröngödsling och mellangrödor. Men att det inte täcker behovet till 100 %. Det kan dock vara möjligt att komplettera detta behov med biogödseln.

Jag tror genom den här studien att en kombination av gröngödsling alternativt mellangrödor och spridning utav biogödsel kan vara ett lyckat koncept i ekologisk odling, framför allt på kreaturslösa gårdar.

,

This assignment is about plant nutrition supply within organic production and it is primarily the nutrient nitrogen that has been in focus. The purpose with the study has
been to find out if it is possible to through cultivation reach the amounts of nitrogen that is required to cover the need for the main crops. This is due to the fact that there is a need to find alternative methods for fertilization within ecological cultivation. Especially on farms without livestock since they do not have access to natural fertilisation from their farm and they do not want to spend the extra money on expensive fertilizers.

Therefore I have chosen to look closer into the use of green manure, catch crops and bio fertilizers. The use of green manure is a collective concept for the type of crops mainly
cultivated for the purpose to have a fertilizing effect on the crops that come afterwards.

This type of “cultivation” means that the ground gets green forage since it is incorporated. Catch crop is a kind of the use of green manure, but has its own term because it has its significant growth between two main crops. A catch crop is then cultivated when the ground would usually be unused.
Bio fertilizer is a residue product from the manufacturing of biogas, which works as a kind of fertilization and is approved for ecological cultivation as long as the process uses approved waste material. The harvest from green manure and catch crops can be used as a culture medium for this production.
This has been a literary study so therefore there have not been any trials on this. What I
can establish is that it is hard to get the amount of nitrogen required through “only”
cultivation. The results show that it is possible to achieve a certain nitrogen effect with
the use of green manure and catch crops. But it will not cover the need to 100%. It can
however be possible to supplement this need with the bio fertilizer,
I think that through this study, a combination of the use of green manure alternatively
catch crops and spreading of bio fertilizer could be a successful concept in organic
production, especially on farms without cattle.

Main title:Växtnäringsförsörjning inom ekologisk odling, kan vi odla kvävet själva?
Authors:Frithiofsson, Klara
Supervisor:Asp, Håkan and Ståhl, Per
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:växtnäring, kväve, ekologisk odling, mellangröda, gröngödslingsvall, biogödsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6759
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2017 06:47
Metadata Last Modified:23 Aug 2017 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics