Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Linnéa, 2017. Flytgödsel till vall : tolkning av flytgödselanalys och anpassning till vallens näringsbehov. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En bra vallodling är en grundförutsättning för att lyckas bedriva ett lönsamt mjölk- och eller nötköttsföretag. Sveriges klimat och tillgångar på vatten är väldigt gynnsamma för vallen. Som enskild lantbrukare så gäller det att kunna se stallgödseln som ett viktigt hjälpmedel för en bärkraftig vallodling.

En litteraturstudie ger en allmän beskrivning om vallodling, växtnäringsbehov och odlingsbeskrivning. Vidare omfattar litteraturstudien flytgödsel och dess innehåll av
näringsämnen. Materialet till arbetet är hämtade från olika sökmotorer, olika artiklar, tidskrifter och böcker, mm, men även från Greppa näringen, Jordbruksverket och
Grovfoderverktyget.

En genomförd stallgödselanalys samt tolkning av denna har gett grunden till en gödslingsstrategi för vallen. Det sista avsnittet handlar just om gödslingsstrategi för vallen och här knyts allt ihop med en litteraturstudie samt resultat av
stallgödselberäkningar.

En tydligare bild av detta ges också under resultatdelen, där sammanställning från intervjuer med lantbrukare och rådgivare finns med. För att veta generellt sett hur det ser
ut i Sverige med stallgödselanalyser så finns det även med en sammanställning från Eurofins. Eurofins är det laboratorium i Sverige som kan genomföra stallgödselanalyser.

Av resultatet framgår att det finns många olika gödslingsstrategier till vallen och att det inte är en självklarhet att ta stallgödselanalyser. Svavel och kalium är de växtnäringsämnen som lantbrukare bör tänka extra mycket på. Vid anläggning av en vall är det många aspekter att ta hänsyn till, som exempelvis val av skyddsgröda och lämplig vallfröblandning.

I sammanställningen och avslutningen för detta arbete framkommer det tydligt att det finns så enormt många olika faktorer som spelar in vid sin optimering av vallodling,
men det är helt klart värdefullt att räkna mer med stallgödseln och dess växtnäringsinnehåll. Slutsatsen blir därför att rekommendera fler att använda stallgödselanalys och kombinera detta med beräkningsprogram på nätet och eventuellt rådgivning kring detta. Kunskap, effektivitet och utnyttjande är grundkonceptet för en gårds kretslopp.

,

A good grass clover ley is a very good start provided for successfull of a profitable milk and meat company. Sweden's climate and availability of water are very favourable to the
grass clover ley. As a farmer, it´s important to see the manure as an important resource for sustainable grass clover ley.

The work begins with a literature study that provides a general description of the grass clover ley, nutritional needs and cultivation description. Furthermore, the literature study comprise manure and its nutrient content.
A completed manure analysis and interpretation of this was used as a base for a manure strategy for the grass clover ley. The last section is about the manure strategy for the
grass clover ley, and all this is linked to a literature study and results from manure calculations.

A clearer picture of this is also given in the results section, which contains a summary of interviews with farmers and advisors. To know generally this was compared with a
compilation in Sweden with manure analysis, there is also a compilation of data about geographical origin of manure samples from Eurofins.

The result shows that there are many different manure strategies for the grass clover ley and that it´s not a matter of course to take manure analysis. Sulfur and potassium are nutrients that the farmers need to devote special attentions. At crop establishment on a field, many aspects are considered, such as the choice of protecting crops and the variations of the species.

The conclusion is that there are so many different factors that play a role in the optimization of grass and clover ley, but it´s clearly worth accounting for the nutrient
content in the farms own manure. There are so many different options to get the best grass clover ley. Because of the conclusion it become to recommend to take more manure analysis and combine that whit calculation program for the manure strategies. Knowledge, efficiency and utilization are the basic concepts on a farm nutrient cycling. It means that, the farmers need to use the right tool and interpretation and so on to keep up a good grass clover ley with the own farms resources. That´s become the best for the
environment and the farms economy.

Main title:Flytgödsel till vall
Subtitle:tolkning av flytgödselanalys och anpassning till vallens näringsbehov
Authors:Gustafsson, Linnéa
Supervisor:Palmborg, Cecilia
Examiner:Hetta, Mårten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vallodling, växtnäringsbehov, flytgödsel, stallgödselanalyser, stallgödsel, växtnäringsinnehåll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6771
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2017 12:08
Metadata Last Modified:25 Aug 2017 12:08

Repository Staff Only: item control page