Home About Browse Search
Svenska


Broman, Vilhelm, 2017. Promoting sustainability through corporate branding : a case study of the Sustainable Brand Index. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sustainability is now on the agenda of most companies and organisations in Sweden. The growing interest in corporate sustainability has led to that both the academic field and the business industry have taken initiatives to define, quantify and measure sustainability (Artiach et al., 2010). An increasingly popular method of doing so is by creating sustainability indices, described as systems that measures different organisations’ sustainability performance, ultimately creating sustainability rankings between them (Fowler and Hope, 2007). However, ‘conventional’ sustainability indices (such as Dow Jones sustainability Index) investigate and analyse firms internally, and therefore ignore an important area of analysis – the perception of the consumers (Hanss and Böhm, 2011). However, a new form of sustainability indices has recently been introduced, in this study referred to as Consumer Sustainability Indices (CSI). What separates CSIs from the more conventional sustainability indices is that instead of placing the unit of analysis at a company level, the ratings are instead based solely on how sustainable the consumers consider the brand behind companies to be (SB Index, 2017).

A fairly large CSI has already been developed in the Nordic Region: The Sustainable Brand Index (SB Index). The SB Index annually ranks around 900 brands, with the help of 30 000 consumer interviews and surveys, and additionally provides services within sustainability branding (ibid.). Although CSIs, such as SB Index, may provide several insights to corporate sustainability and branding, the reality that this is a new form of corporate sustainability measurement creates several problems. Firstly, neither the scientific community nor the business industries have closely studied them. The understanding of how CSIs can help companies integrate sustainability into their corporate branding, and how this contributes to corporate sustainability, is still small (ibid.).

The aim of this study was to investigate the role of a CSIs to promote more sustainable corporate branding, and how this contributes to improved corporate sustainability within the Swedish market. To reach this aim, a single case study was conducted on the Sustainable Brand Index. The study was conducted using a flexible qualitative method, in which empirical data was collected through semi-structured interviews and observations of the case company.

The conclusions of this study suggest that CSIs can have an important role in promoting more sustainable corporate branding, and can have an impact on the corporate sustainability in Sweden. The main findings showed that CSIs can help organisations to place sustainability as an integrated part of its corporate brand and serves as a strategic tool for sustainability branding. Furthermore, CSIs can serve as signals for sustainability attributes, and can help solve the information failure that sustainability-oriented consumers experience. Although, CSIs mainly have a positive impact on corporate sustainability in Sweden, this study also suggests that they may lead to an increased risk of greenwashing among companies.

,

Hållbarhet är numera på de flesta svenska företags agenda. Det ökade intresset for hållbarhet på företagsnivå har lett till både akademisk forskning, och praktiska försök, till att definiera, kvantifiera och mäta hållbarhet (Artiach et al., 2010). En alltmer populär metod i detta ändamål är med hjälp av hållbarhetsindex, vilka kan beskrivas som system som mäter hållbarhet hos olika företag, varpå hållbarhetrankingar kan skapas mellan företagen (Fowler and Hope, 2007). ’Traditionella’ hållbarhetsindex (så som Dow Jones Hållbarhetsindex) gör interna utvärderingar och analyser av företag, och ignorerar därför ett viktigt område – konsumenternas uppfattning (Hanss and Böhm, 2011). En ny typ av hållbarhetsindex har dock nyligen introducerats, i denna studie kallad konsument-hållbarhetindex (CSI). Det som skiljer dessa index från traditionella hållbarhetindex är att istället för att fokusera analysen på en företagsnivå, utvärderar de istället hållbarheten hos företag genom att enbart studera hur konsumenter upplever företagen varumärken (SB Index, 2017).

Ett relativt omfattande CSI existerar redan på den nordiska marknaden: Sustainable Brand Index (SB Index, 2017). Varje år utvärderar SB Index runt 900 varumärken, med hjälp av konsumentundersökningar av cirka 30 000 konsumenter (ibid.). Utöver detta erbjuder SB Index även tjänster inom hållbar varumärkeskommunikation. Trots att CSIs, så som SB Index, kan erbjuda värdefulla bidrag till förståelsen for företagshållbarhet och hållbar varumärkeskommunikation, innebär faktumet att detta är en ny typ av index flera problem. Dessa index har varken studerats av forskare eller av näringslivet och begränsad kunskap finns om hur dessa index kan hjälpa företag att integrera hållbarhet i deras varumärkesarbete.

Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll CSIs har i främjandet av en mer hållbar varumärkeskommunikation, och hur detta kan bidra till ökad hållbarhet på den svenska marknaden. För att nå detta syfte, har en fallstudie genomfört på SB Index. Studien gjordes med hjälp av en flexible, kvalitativ ansats, där empiriskt material inhämtades med semi-strukturerade intervjuer och observationer av fallföretaget.

Studiens slutsats föreslår att CSIs kan ha en viktig bidragande roll i utformningen av en mer hållbar varumärkeskommunikation, och kan bidra till ökad hållbarhet inom den svenska marknaden. Resultaten av studien visar på att CSIs kan hjälpa företag att placera hållbarhet som en integrerad del av företagets varumärke och fungerar som ett värdefullt strategiskt verktyg för hållbar varumärkeskommunikation. CSIs kan även reducera problemet med asymmetrisk information, som upplevs hos många konsumenter. Trots att CSIs primärt har positiva bidragande till hållbarhet i Sverige, visade den studie dock att de kan bidra till en ökad risk för ’greenwashing’ hos svenska företag.

Main title:Promoting sustainability through corporate branding
Subtitle:a case study of the Sustainable Brand Index
Authors:Broman, Vilhelm
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1107
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:sustainability branding, Consumer Sustainability Indices, CSI, corporate sustainability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:18 Aug 2017 07:56
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 07:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics