Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Tina, 2017. Biologisk mångfald i urban miljö : varför den är viktig och hur vi kan skapa samt styra den. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vi lever i en tid där urbanisering och sammankoppling av städer är ett starkt växande mönster. I samband med detta störs eller ödeläggs många olika livsmiljöer vilket i sin tur påverkar vilka arter som kan växa eller bo på en viss
plats.

I denna litteraturstudie undersöker jag vad biologisk mångfald är och varför den är viktig både för människa och miljö. I arbetet görs en jämförelse mellan de mänskliga och ekologiska värdena för att se om man kan skilja dem åt.
Arbetet redogör även för den urbana miljön som habitat där faktorer som hög temperatur, lite vatten och hög andel hårdgjorda ytor har stor och ofta negativ inverkan på artrikedomen. Fokus ligger på vad man i det enskilda projektet kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i staden. I arbetet redogör jag för olika konkreta lösningar man kan anlägga i samband med urbana projekt men även generella metoder man kan tillämpa för att skapa och styra
olika slags livsmiljöer. Slutligen behandlar arbetet uppföljning av projektmål. Ett mål är bra att ha för att veta vad man vill uppnå med sitt projekt, men det kan vara minst lika viktigt att kunna se om man har lyckats nå sitt mål. Om inte, kan man upptäcka brister vilket kan ge möjlighet till förbättringar så att målet kan nås på en längre sikt.

Arbetet når slutsatsen att den biologiska mångfalden är av stor betydelse i flera avseenden. Den har väsentlig betydelse utifrån sociala, kulturella, miljömässiga samt ekologiska aspekter. Alltså är den avgörande för både
miljön och människans fortsatta existens. En annan slutsats är att den biologiska mångfalden går att skapa och styra på många olika sätt, men att det är en kombination av förutsättningar, kunskap och mål som avgör huruvida man når ett lyckat resultat eller inte.

,

We live in an era where urbanization and interconnection between cities is a strongly growing pattern. In connection with this many different habitats are being disturbed or destroyed, which in turn affects the species that grow and
live within them.

In this study, I examine what biodiversity is and why it is important for both people and the environment. In this paper, a comparison between the human and ecological values are done to see if one can separate them. In the paper, I describe the urban environment as a habitat where factors such as heat, dry climate and high percentage of impervious surfaces has a large and often negative impact on biodiversity. It focuses on what individual projects can do
to promote biodiversity in the city. It describes various practical solutions you can apply in connection with the urban projects but also general methods you can use to create and manage different kinds of habitats. Finally the paper accounts for project monitoring goals. A goal is necessary to have to know what you want to achieve with the project, but it can be just as important to be able to see if your goal has succeeded. If not, you may detect flaws which could be used for improvements so that the goal can be reached in a longer term.

The work reaches the conclusion that biodiversity is of great importance in terms of social, cultural, environmental and ecological aspects. Thus it is crucial for both the environment and man's continued existence. Another
conclusion is that biodiversity can be created and managed in many different ways, but it is a combination of conditions, knowledge and goals that determine whether you reach a successful outcome or not.

Main title:Biologisk mångfald i urban miljö
Subtitle:varför den är viktig och hur vi kan skapa samt styra den
Authors:Nordin, Tina
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:urbana projekt, ekosystemtjänster, biodiversitet, habitat, biotoper, exoter, inhemska arter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6672
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6672
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 07:25
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page