Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Linn, 2017. Eneskogen i Anderstorp : en studie om Juniperus communis föryngringsproblematik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Eneskogen ligger i Anderstorp, Klippans kommun i Skåne. Platsen är cirka 6ha och domineras av ett stort enbestånd där många individer är gamla, vissa med en höjd på 14 meter. Tyvärr har stora delar av beståndet försämrad vitalitet, vilket har lett till att under de senaste 15 åren har många träd knäckts på mitten och dött. Det största problemet i Eneskogen är dock att det under lång tid inte skett någon föryngring.

Syftet med detta arbete är att komma närmare svaret på varför den naturliga föryngringen i Eneskogen har uteblivit. I arbetet har en inventering med variablerna höjd och kön, en årsringsanalys samt en jämförelse med historiska kartor gjorts. Inventeringen behandlade frågan om könsfördelningen i enbeståndet, eftersom Juniperus communis är enkönad. Höjden undersöktes för att få svar om hur åldersfördelningen är i området, då individer med högre höjd kan antas ha högre ålder. Resultatet visar ett kraftigt underskott av honor, och att området domineras av hanar. Detta följt av individer som inte var möjliga att könsbestämmas, men som troligen är sterila. Höjdmätningarna visade att det fanns en extremt låg population av individer som var under <1 meter samt individer som hade en höjd över >10 meter. Årsringsanalysen visade att höjden har en positiv korrelation med åldern, vilket resulterar i att åldersfördelningen i Eneskogen är kraftigt förskjuten mot medelålders individer.

Visuella undersökningar av området skedde i samband med den formella inventeringen. Markvegetationen bestod av tjock och högväxt grässvål med en stor dominans av björnbärsris i stora delar av området. Vissa enbestånd stod väldigt tätt och riskerar att skugga ut varandra.

Det råder ett föryngringsproblem i Eneskogen, därför att det kan finnas en brist på honindivider. Detta kan vara orsaken till att det finns få juvenila plantor i området. Den tjocka grässvålen som förekommer i hela området kan leda till svårigheter för frön att etableras då fröna behöver jordkontakt för att kunna gro. Allt detta leder till en så kallad utdöendeskuld, och inom snar framtid behövs insatser för att öka föryngringen i området och på så sätt säkra Eneskogens existens.

,

Eneskogen is located in Anderstorp, Scania Sweden. The area is approximately 6 hectares and is dominated by a large population of Juniperus communis, where many of the individuals are old and some has a height over 14 meters. Unfortunately, large parts of the populations have a decreased vitality which has led to that many trees have cracked in the middle and died in the last 15 years. The largest problem in Eneskogen is the lack of regeneration. The purpose with the study is to get closer to the answer of why there is a lack of natural regeneration. In the study a tree-ring analysis and an inventory was made with the variable height and sex. The inventory addressed the issue of sex distribution in the population since Juniperus communis is dioecious. The height was examined to estimate the age distribution in the area since taller individuals is presumed to be older. The result of the inventory showed that there is a strong shortfall of female plants and that males dominate the area. Also, individuals that could not be sex categorized are abundant, these are probably sterile. The result of the height measurement showed that there is an extremely low population of individuals under 1 meters and also individuals over 10 meters. The tree-ring analysis showed that the height has a correlation with age. This showed that the age distribution in Eneskogen is heavily offset by middle-aged individuals. Visual examination were carried out during the formal inventory. The ground vegetation consisted of thick and tall grass with a large predominance of blackberry in large parts of the area. Some areas were so densely populated with junipers that they risked shading each other.

There is a regeneration problem in Eneskogen because there may be a lack of females. This may be the reason that there are few juvenile plants in the area. The thick grass that occur in the area could lead to difficulties for the seeds to get established, because the seeds need soil contact to germinate. All this leads to an extinction debt, and soon there will be a need for action to increase the regeneration of the area and secure Eneskogens existence.

Main title:Eneskogen i Anderstorp
Subtitle:en studie om Juniperus communis föryngringsproblematik
Authors:Jonsson, Linn
Supervisor:Larsson, Mattias and Hultberg, Tove
Examiner:Skovsgaard, Jens Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Enefälad, föryngring, en, könsfördelning, enbär, årsringsanalys, enbestånd, utdöendeskuld
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6715
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forestry - General aspects
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 13:44
Metadata Last Modified:01 Sep 2017 09:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics