Home About Browse Search
Svenska


Sjödell, Nina, 2017. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. En vuxen, frisk giraff behöver oftast inte frukta rovdjur då de kan försvara sig med hårda sparkar från de långa benen. Unga, gamla och sjuka djur kan däremot falla offer för exempelvis lejon, hyenor och andra köttätare.

Hösten 2016 släppte IUCN en ny rapport där giraffens status ändrats. Tidigare har den bedömts vara ”livskraftig” men den nya statusen är ”sårbar” vilket är det första steget när en art klassas som hotad. Orsaken till att den fått ny status är att antalet giraffer i världen har minskat kraftigt sedan 80-talet. Närmare 40 % av jordens giraffer har försvunnit. För att underlätta arbetet med att bevara girafferna bör man ta hänsyn till att det finns olika typer av giraffer. I dagsläget delas den in i nio olika underarter med olika utbredningsområde. Underarterna har, utöver utbredningsområde, delats in efter utseende på pälsmönster och färg, samt hornens utseende. Ny forskning där man har testat samtliga underarter genetiskt visar dock på att i stället för en enda art kan giraffen delas upp i fyra genetiskt välavgränsade arter. Av dessa fyra arter är det bara två som har underarter vilket gör att sex underarter blir kvar.

Den främsta orsaken till att antalet giraffer minskar är människans påverkan. Både genom direkt inverkan i form av jakt men också indirekt genom att deras habitat förstörs. Framförallt i centrala och östra Afrika ökar befolkningen vilket innebär att både bostäder och åkermark breder ut sig på bekostnad av naturen. Detta leder till att grupper av giraffer isoleras och inte kan nå andra giraffer för genutbyte, och att det kan få svårt att flytta till en annan plats om det skulle behövas på grund av minskad födotillgång. Ett allt för litet genutbyte leder till inavel, vilket i det långa loppet kan medföra sämre fertilitet och svaga avkommor. Det kan ytterligare driva på förloppet.

Lyckligtvis finns det ett antal åtgärder som tagits till för att minska påverkan på giraffer. Främst är det genom att stifta lagar och öka kunskapen i de samhällen där jakt och habitatförstörelse är ett problem. Både Kenya och Niger har lyckats och bestånden där har vuxit. Förflyttning av giraffer kan vara positivt då man kan få ett ökat genutbyte mellan grupper och avlasta områden med för många djur, men man bör ha i åtanke att transporterna och destinationen är noggrant planerade för bästa effekt.

,

The giraffe (Giraffa camelopardalis) is the world's tallest mammal and one of Africa's most famous animals. It lives in sub-Saharan Africa and thrives in savanna landscape, where it lives mainly of leaves it picks with his long tongue, primarily from various types of acacia trees. A healthy, adult giraffe usually has no need to fear predators since they can defend themselves with hard kicks from the long legs. Young, old and sick animals can however fall victim to lions, hyenas and other carnivores.

Autumn 2016, IUCN released a new report that the giraffe's status changed. Previously it has been assessed as "least concern" on the IUCN Red List, but the new status is "vulnerable" which is the first step when a species is classified as threatened. The reason that it acquired a new status is that the number of giraffes in the world has declined sharply since the 80's. Almost 40% of the world’s giraffes have disappeared. To facilitate the work of preserving the giraffes should we should consider that there are different types of giraffes. Nowadays, giraffes are divided into nine sub-species with different distribution in Africa. These subspecies have, in addition to distribution, been classified according to the appearance of the pelage pattern and color, and of the ossicones, the hornlike structures on the head. New research which has tested all the subspecies genetically shows that instead of a single species, the giraffe can be divided into four genetically well-defined species. Of these four species, only two have subspecies allowing six subspecies to remain.

The main reason that the number of giraffes reduce is the human impact. Both the direct impact in the form of hunting but also indirectly through destruction of their habitats. Especially in central and eastern Africa, the human population is increasing, which means that both residential and agricultural land spreads out at the expense of nature. This leads to groups of giraffes becoming isolated and being able to reach other giraffes to find a mate and enable gene exchange, and it can get difficult to move to another location if needed because of reduced food availability. Less gene exchange can lead to inbreeding, which in the long run may lead to reduced fertility and weak offspring, which can further drive the process of decline.

Fortunately, there are a few measures that can be taken to reduce the impact on the number of giraffes. Primarily by making laws and raise awareness in the communities where hunting and habitat destruction is a problem. Both Kenya and Niger have succeeded and their giraffe populations have grown. Relocation of giraffes can be positive since you can help the animals to have an increased genetic exchange between groups, but you should keep in mind that transportation and the destination must be carefully planned for maximum effect.

Main title:Giraffens underarter
Subtitle:taxonomi och bevarande
Authors:Sjödell, Nina
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:66
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:giraff, underart, giraffa camelopardalis, hot, bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6688
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6688
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 08:54
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics