Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Johanna, 2017. Farmakologisk immobilisering av elefant : stressnivåns betydelse för val av läkemedel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
336kB

Abstract

Elefantens situation ser allt mer kritisk ut. Idag anses både den asiatiska och afrikanska populationen vara hotad, antingen av ett minskande livsutrymme eller tjuvjakt. Det innebär att det i fortsättningen finns ett behov av att immobilisera elefanter för olika typer av bevarandeinsatser. Båda raserna finns i såväl frilevande tillstånd som i fångenskap. Anledningen till att elefanter immobiliseras varierar med habitatet. I det vilda kan det behövas
för borttagning av snaror, förflyttning, provtagning eller montering av radiosändare. I fångenskap kan exempelvis hälsoundersökningar, transport och behandlingar kräva att elefanter immobiliseras. Oavsett motivet till immobiliseringen är det viktigt att ingreppet utförs på ett
säkert sätt.

Det finns en mängd läkemedel och läkemedelskombinationer som har använts vid immobilisering av elefanter. En faktor som påverkar läkemedlets effekt är elefantens stressnivå,
men det finns i dagsläget få studier som tittar på elefanters stressnivå vid immobilisering. Några generella slutsatser kan likväl dras; individer i fångenskap är mer vana vid kontakten med människor och därför utgör immobiliseringen troligen en mindre stress. Viltlevande elefanter är inte lika vana vid människor och vår närvaro utgör därför ett stressmoment. Behöver djuret dessutom jagas innan immobiliseringen har den ett stresspåslag. I de olika situationerna kan det därför vara aktuellt att använda sig av olika läkemedel för att immobilisera elefanter. Syftet
med uppsatsen är att undersöka vilka läkemedel och läkemedelskombinationer som används vid immobilisering av elefanter och hur elefantens stressnivå och omgivning avgör valet av läkemedel.

Risken för trauman i samband med immobiliseringen ökar om djuren är stressade och uppvisar ett flyktbeteende. Därför är det önskvärt med en kort induktion vid immobiliseringen. Potenta opioider har visat ge en snabb induktion och det är också vanligast att opioider används vid immobilisering av vilda elefanter, antingen ensamt eller i kombination med sederande läkemedel. I fångenskap har elefanterna i regel en lägre stressnivå och det kan då räcka att ge sederande läkemedel för att immobilisera elefanter, vilket också är vanligast förekommande. Det verkar även förekomma en avgörande artskillnad; i de studier som är underlag till
litteraturstudien immobiliserades afrikanska elefanter nästan uteslutande med opioider, oavsett habitat. Asiatiska elefanter gavs oftare sederande läkemedel. En förklaring kan vara att afrikanska elefanter är mer temperamentfulla vilket innebär att endast sedering är otillförlitligt
och kan innebära en risk för såväl elefanten som personerna som hanterar den.

Stressnivån bör minimeras vid immobilisering av elefanter både i fångenskap och frilevande tillstånd; det är inte minst viktigt för att värna om djurskyddet och elefanternas välmående.

,

The situation for elephants today is critical. Both the Asian and African population is considered threatened, either from diminishing habitats or poaching. The situation calls for a safe way to immobilize elephants for different conservation efforts. Today elephants exist in the wild as
well as in captivity. The reason for immobilizing elephants may vary with the habitat; in the wild immobilization might be required for snare removal, translocation, sample-taking and fitting of radio-collars. Captive elephants might need to be immobilized for health checks, transport or treatment. Regardless of the cause, the immobilization needs to be performed in a way that is safe.

There are plenty of different drugs and combinations of drugs that has been used to immobilize elephants. One important factor that affects the choice of drug is the level of stress the elephant experience during capture and immobilization, but few studies have investigated the stress
level. Although, some assumptions can be made about the level of stress; captive elephants are more used to the contact with humans and should therefore experience a lower level of stress during the procedure. Elephants living in the wild are more likely to experience a high level of
stress in the presence of humans, especially if the elephant has been hunted before immobilized. This indicate that different situations require different drugs to immobilize elephants. The intention of this study is to investigate which drugs are used to immobilize elephants and how the habitat and the level of stress influence on the choice of drug.

There are several traumas associated with stress and flight. To minimize the risk with immobilization, a short induction time is desirable. It has been shown that potent opioids give a short induction. They are commonly used when immobilizing wild elephants, either alone or in combination with sedatives or tranquilizers. In captivity elephants generally experience a lower level of stress, which means sedatives or tranquilizers might be enough to immobilize
the elephant. This study has shown that opioids are more commonly used when immobilizing wild elephants, but it also seems to be a difference occurring between the species. In the studies reviewed in this study all African elephants were immobilized with opioids, with only one exception, regardless of habitat. Asian elephants seemed to be immobilized with sedatives or tranquilizers more frequent, both in captivity and in the wild. One explanation could be that African elephants are more temperamental. Therefore, only performing sedation to immobilize African elephants would be unreliable and potentially dangerous for both the elephant and the people handling it.

The level of stress should be minimized when immobilizing elephants both in captivity and in the wild; it is not least important in order to care for their well-being and overall welfare.

Main title:Farmakologisk immobilisering av elefant
Subtitle:stressnivåns betydelse för val av läkemedel
Authors:Johnsson, Johanna
Supervisor:Nyman, Görel and Fahlman, Åsa
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:42
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:immobilisering, sedering, stress, elefant, Loxodonta africana, Elephas maximus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 10:23
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics