Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Anette, 2017. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i vårt samhälle och som gör nytta för oss människor. Sverige har genom FN:s Konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt och ”Ett rikt växt- och djurliv” är sedan 2005 ett av Riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål. Värdefull natur skyddas och åtgärdsprogram tas fram för att skydda våra mest hotade arter, då många arter i dagens samhälle är hårt trängda och riskerar att dö ut.

Olika samhällssektorer kan bidra till att bevara och öka den biologiska mångfalden på de platser där man verkar, genom att använda brukar- och skötselmetoder som är hållbara och värnar om växt- och djurlivet. Då många av landets kyrkogårdar har stora natur- och kulturvärden har Svenska kyrkan en viktig uppgift i att förvalta och vårda vårt kulturarv, vilket även inbegriper det biologiska kulturarvet. De styrdokument som finns inom Svenska kyrkan idag hjälper förvaltningarna till en medvetenhet och ett miljötänk som återspeglar sig i det vardagliga arbetet, vilket i många fall även bidrar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden.

Kontinuiteten, dvs att inga större förändringar har skett, belyses som en viktig faktor för biologisk mångfald på kyrkogården jämfört med andra miljöer. Kontinuitet gynnar sällsynta växter och djur och kyrkogården har på så vis fungerat som en slags oas och fristad där en mångfald av arter nischat sig och överlevt i samband med att det omgivande landskapet förändrats.

Huvudsyftet med arbetet har varit att lyfta fram och synliggöra vilka biotoper som generellt är möjliga att gynna på kyrkogården samt hur man som kyrkogårdsförvaltare kan arbeta för att främja dessa. Arbetet inleds med en litteraturstudie för att belysa varför biologisk mångfald behövs samt för att inhämta fakta kring olika biotoper på kyrkogården. I litteraturstudien undersöks även vilka styrdokument som kyrkogårdsförvaltningarna har att tillgå och använder sig av i sitt arbete. Genom intervjuer och observationer har komparativa fallstudier också utförts på en stor respektive en liten kyrkogård. Jämförelser har gjorts för att få reda på eventuella skillnader och vilka faktorer som påverkar hur de båda förvaltningarna arbetar med biologisk mångfald, samt vilka biotoper de prioriterar.

Resultatet visar på att många av de biotoper som studerats är unika för kyrkogårdsmiljön, de återfinns inte någon annanstans i vårt landskap och blir därmed mycket viktiga att värna om. Våra kyrkogårdar släpar envist med sig ett skötselideal som innebär att man nitiskt städar varje hörn för att det ska se prydligt ut. Med mer naturinslag och sänkta skötselambitioner kommer generellt en ökad artrikedom, men studien visar på att det många gånger kan leda till att den biologiska mångfaldens intressen hamnar i konflikt med de estetiska och sociala värdena. Inne i städerna är kyrkogårdarna en del av stadens grönstruktur och blir därmed också viktiga områden för rekreation och utevistelse. Fallstudierna visar på två ytterligheter av kyrkogårdsmiljöer, vilket har genererat

,

Biodiversity is crucial for ecosystems to function and for their ability to deliver the ecosystem services requested in our society and that benefit us people. Sweden has, through the UN Convention on Biological Diversity, committed itself to conserving and using biodiversity in a sustainable way, and "A rich plant and wildlife" has since 2005 been one of the Riksdag's 16 national environmental quality objectives. Valuable nature is protected and action programs are being developed to protect our most threatened species, as many species in today's society are severely threatened and at risk of extinction.

Different sectors of society can help to conserve and increase biodiversity in the places where one operates, using sustainable management methods that cares for plant and wildlife. Since many of the country's cemeteries have great natural and cultural values, Svenska kyrkan has an important task in managing and care for our cultural heritage, which also includes the biological heritage. The governing documents in Svenska kyrkan today help the cemetery managements to an awareness and environmental thinking that reflects in everyday work, which in many cases also helps to preserve and develop biodiversity.

Continuity, when no major changes have been made, is highlighted as an important factor for biodiversity in the cemetery compared to other environments. Continuity favors rare plants and animals, and the cemetery has thus served as a kind of oasis and sanctuary where a variety of species survived as the surrounding landscape changed.

The main purpose of the work has been to highlight and visualize which biotopes that generally are possible to promote at cemeteries and how to work to promote them. A literature study has been made to show why biodiversity is important and to gather facts about different biotopes in the cemetery. The literature study also examines the governing documents available to the cemetery managements and how they can be at use in their work. Through interviews and observations, comparative case studies also have been conducted at one large and one small cemetery. Comparisons have been made to find out any differences and what factors affect the way the two managements work with biodiversity, and what biotopes they prioritize.

The result shows that many of the biotopes studied are unique to the cemetery environment, they are not found elsewhere in our landscape and are therefore very important to conserve and promote. Traditionally, our cemeteries have always been well-kept and tidy and the visitors are used to this neat appearance. With more natural elements and lowered management ambitions there is generally an increased amount of species, but the study also shows that the biological values often tend to get into conflict with the aesthetic and social values. In the cities, the cemeteries are part of the city's green structure and thus also become important areas for recreation and outdoor activities. The study shows two extremes of cemetery environments, which has generated a variety of factors that can affect the managements ability to promote biodiversity.

Main title:Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar?
Subtitle:fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer
Authors:Larsson, Anette
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, biotop, livsmiljö, kyrkogård, kyrkogårdsförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2017 12:53
Metadata Last Modified:23 Aug 2017 08:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics