Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Lorentina, 2017. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Stressen och prestationskraven från dagens samhälle har en
negativ påverkan för folkhälsan idag. Människor drabbas allt
mer av utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar. Det har
visat sig att det finns ett positivt samband mellan städer med få grönområden och befolkningens sämre mående. Tidigare
studier har visat på att i grönare städer har färre människor ur befolkningen drabbats av stress.

I arbetet genomförs en litteraturstudie som fokuserar på människans behov av natur och hur en mental återhämtning kan
vara tillgänglig i dessa miljöer. Det finns en sammanställning av flera teorier som visar naturens läkande kraft på människans mående, med huvudfokus på det mentala måendet. Följt av detta sker en granskning av teorier som beskriver uppbyggnaden av restorativa miljöer och vad trädgården skall innehålla. Utifrån teorierna sker det ett urval av olika designprinciper. Urvalet grundar sig i dess relevans för den kommande sammanställningen samt den egna tolkningen av hur en utformning av en restorativ miljö kan formas. Resultatet presenteras i form av en fallstudie samt en gestaltningsdel. Först sker en platsanalys av den utvalda privatträdgården med hjälp av två olika analysmetoder; SWOT-analys och Notationsteknik. Resultatet av platsanalysen skapade underlaget för det gestaltningsförslag som presenteras senare i arbetet. Gestaltningen ger förslag på hur privatträdgården kan utnyttjas som en återhämtande och restorativ plats.

Sammanställningen av litteraturstudien visar att det finns ett tydligt positivt samband mellan naturupplevelser och människans mentala mående. Resultatet av tidigare studierna tyder på att naturmiljöer erbjuder störst återhämtningsförmåga. Naturen är den miljö som ställer minst krav på människan och som avger störst hälsoeffekter. En miljö med stor mängd grönska och naturlig karaktär visar sig ha en grundläggande betydelse för en restorativ plats. Dock kräver en restorativ miljö, förutom grönska, även medvetna och genomtänkta designlösningar som är anpassade för målgruppen av brukare. I detta arbete ligger fokus på att finna designprinciper som motsvarar behoven hos den målgrupp som lider av utbrändhet, depression och stress.

En problematik som upplevs i dagens trädgårdar är den
fokus som läggs främst på trädgårdens funktion, ak-tivitet
samt tillfälliga trender. Detta resulterar i en trädgård utan påtagliga hälsovinster. För att en trädgård skall upplevas restorativ och återhämtande skall fokus riktas mot att skapa sinnesstimulerande upplevelsevärden i trädgården.
Olika brukargrupper reagerar på olika upplevelsekaraktärer. De som lider av stress kan bli påverkade negativt av någonting som friska personer inte reagerar nämnvärt på. Det är viktigt att kombinera och förstärka de olika upplevelsevärdena på ett gynnsamt sätt gentemot den valda målgruppen.

Syftet med detta arbete är att göra en fördjupning i olika
miljöpsykologiska teorier med störst fokus på Alnarpsmetoden. I arbetet redovisas en fördjupning i vilka
metoder och principer det finns att tillämpa i
utformningen av en restorativ miljö. Målet med arbetet är att ge konkreta förslag på hur dessa principer kan appliceras i en vanlig privatträdgård. För att åstadkomma detta genomförs en sammanställning av teorierna som visas i form av ett gestaltningsförslag av en befintlig privatträdgård på Gotland. Resultatet för detta arbete visade att det går att skapa ett gestaltningsförslag
för en återhämtande miljö även i en vanlig trädgård.

,

Stress and high expectations in today´s society has a negative impact on the general health condition. More people suffers from burnout and stress relative diseases. Scientific Studies have found a positive relation between cities with a few green areas and the populations worse mental health condition. The result of these studies show that cities with a lot of green areas have a healthier population.

In this essay a literature study will be conducted where the
focus of it lies in the human need of natural environment and how mental rehabilitation can be achieved when given exposure to these environments. In the essay a couple of theories will be presented which will explain the possible healing effects on a person’s wellbeing. Thereafter an explanation will be giving regarding the theories concerning the structure of restorative environments and what is essential in the gardens. Based on the theories presented in this essay a selection of different design principles will be displayed where the selection is based on the relevance of this essay´s purpose. The result will be presented by an illustration after a concluded case study. The first step was to analyze the layout of the selected garden using SWOT-analysis and notationtechnique. The outcome laid the foundation of the illustration plan which is presented in the later stages of this essay. The illustration gives suggestions of how a private garden can be used for mental recovery.

The conclusion of the literature study shows a positive relation between nature experience and mental health of humans. The results of earlier studies implies that nature environments extends a significant resilience. The nature surroundings demands the least of the human and submit the most health effects. A surrounding with a great amount of greenery with natural character shows a founding importance of a restorative area. All though a restorative area needs more than greenery, well-aware and carefully prepared design solutions, it also need to be a correspondence with the chosen target group of users. The focus of this essay is to find design principles that are relevant for users whom endures stress, burnout and depression. A complex problem which is experienced in gardens today is that the focus mainly lies on function, activity and occasional trends. In which results a garden without substantial health effects. For a garden to feel restorative and resilience must focus
aim at creation of sense stimulated experiences in the garden. Different group of users react differently to experience characters. The group whom endures from stress and burnout reacts negatively to some experience, in which a group of healthy users won’t react at all. The importance of combining and enhance various experience values regarding the chosen target group is one of the most essential guide lines of designing restorative gardens.

The purpose of this thesis is to deepen the understanding of different envionmental psychological theories with a focus on Alnarpsmetoden. The purpose is to engage in various methods and principles in which can be complied in the shaping of a restorative gar-den. The goal of with the essay is to give concrete suggestions of how to apply the principles in a normal home garden. To accomplish the goal, a summary is made of the theories which is presented in a design proposition of a private garden on Gotland. The result tells us that it is possible to come up with a garden design with emphasize on rehabilitation regardless of the gardens origin.

Main title:Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper
Authors:Jonsson, Lorentina
Supervisor:Andersson, Julia
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rehabiliterande trädgård, restorativ miljö, rehabiliterande designprinciper, gestaltningsförslag, landskapsarkitektur, mental återhämtning, stress, utbrändhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 08:42
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics