Home About Browse Search
Svenska


Daresjö, Sofia, 2017. Antibiotikaresistens hos Campylobacter jejuni : skillnader mellan djurslag och länder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
257kB

Abstract

Antibiotikaresistens är i dagens samhälle ett av de största hoten inom den moderna sjukvården. Felaktig och överdriven användning av antibiotika leder till selektion av resistenta bakterier, då de icke resistenta avdödas av antimikrobiella substanser. Antibiotika används över hela världen på human- och djursidan. I och med att det ständigt är nära kontakt mellan människor och djur, både när det kommer till livsmedel och sällskap, sprids resistenta bakterier lätt mellan grupperna. Det är därför viktigt att kontrollera antibiotikaförbrukningen i alla led. I dagens samhälle reser människor mycket och livsmedel transporteras över hela världen, vilket leder till att länder påverkas av varandras antibiotikaförbrukning. Det krävs därför att länder samarbetar när det kommer till antibiotikafrågan för att tillsammans kunna minska resistensutvecklingen.

Campylobacter spp. är en bakteriegrupp som är vanligt förekommande över hela världen. Den kan kolonisera alla däggdjur och även fåglar. Människa blir, till skillnad från många andra däggdjur, ofta sjuk vid infektion av Campylobacter spp. Den vanligaste smittvägen till
människa är via livsmedel exempelvis otillräckligt upphettat kycklingkött som innehåller Campylobacter-bakterier. Bakterien orsakar gastroenterit hos människa. Vid majoriteten av fallen går infektionen över av sig själv och någon extensiv behandling krävs inte, men vid mer
komplicerade infektioner kan antibiotika vara nödvändigt. Campylobacter jejuni är den species som är vanligast vid campylobacterios hos människa. Antibiotikaresistens hos Campylobacter spp. är något som uppmärksammats mer de senast 20 åren. En ökning i resistens hos bakterien har observerats, vilket är oroväckande då allvarligare fall av campylobacterios kan kräva antibiotika.

I denna litteraturstudie studeras hur förekomsten av resistens mot antibiotika ser ut hos C. jejuni-isolat från olika djurslag och hur resistensnivåerna skiljer sig mellan några olika länder. Djurslagen som undersöks är nötkreatur, kyckling, svin och människa. Länderna som jämförts
är Sverige, Tyskland, USA och Sydkorea.

Av de länder som studerades var Sydkorea det land vars antibiotikaresistensnivå var högst, med en resistens nära 100 % mot ett flertal antibiotika (nalidixinsyra, ciprofloxacin, tetracyklin). Orsaken till detta, utifrån mina egna slutsatser, är en oförsiktig och hög förbrukning av antibiotika på både human- och djursidan. I globala studier på antibiotikaresistens ses stora skillnader mellan användningen av antibiotika i Sydkorea jämfört med USA, Tyskland och Sverige. I Tyskland observerades högre antibiotikaresistensnivåer jämfört med Sverige, vilket
vid första anblick är förvånande då båda länderna lyder under samma EU-lagstiftning. På humansidan är förbrukningen ungefär den samma, enligt utförda undersökningar, men på
lantbrukssidan förskrivs större mängder antibiotika i Tyskland än i Sverige, i förhållande till mängd producerad produkt. USA utmärkte sig med höga resistensnivåer mot tetracyklin. En orsak till detta skulle kunna vara att tetracyklin har använts frekvent hos lantbrukare i USA för
att både behandla infektioner, men även profylaktiskt för att förhindra infektioner och främja tillväxt. I USA observerades även höga nivåer av ciprofloxacinresistens hos människa. Orsaken till detta är inte fastställd.

,

Antimicrobial resistance is one of the biggest threats against modern medicine. Misuse and exaggerated use of antibiotics leads to the selection of resistant bacteria because the nonresistant strains are killed. Antibiotics are used daily all over the world, both in human and
veterinary medicine. Since there is perpetual contact between humans and animals, bacteria are easily transferred between them. As a result, it is important to control the consumption of antimicrobials in all parts of society. The new global economy and globalization have created
a world in which antibiotic consumption and resistance development run parallel from country to country; this stems from the widespread and diverse transportation of food across the world, as well as accessible international travel. It is therefore important that all countries work
together on the antimicrobial resistance issue.

Campylobacter spp. is a group of bacteria that appear all over the world and can colonize mammals and birds. Unlike most other mammals, humans get sick when infected by
Campylobacter spp. The most common way for a human to get infected is through food consumption, for example undercooked, contaminated poultry meat. The bacteria cause
gastroenteritis in humans, which in most cases does not need to be treated, but more complicated infections may require antibiotics. Campylobacter jejuni is the species that causes
most cases of campylobacteriosis in humans. In the last couple of years, a rise in antimicrobial resistant strains of Campylobacter spp. has been observed, which is cause for worry.

In this study the occurrence of antimicrobial resistance in Campylobacter jejuni has been compared among different countries and species. C. jejuni from cattle, poultry, swine and humans from Sweden, Germany, USA and South Korea have been studied.

Of the four studied countries, South Korea is the nation with highest resistance levels, close to 100 % against several antibiotics (nalidixic acid, ciprofloxacin, tetracycline). The reason for this, as demonstrated by this study, is an imprudent use of antibiotics, both in human and
veterinary medicine. In global studies about the antimicrobial resistance, there are big differences in usage of antibiotics in South Korea compared to the USA, Germany and Sweden. In Germany resistance occurrence in C. jejuni is higher than in Sweden. Since both countries are a part of the European Union and are therefore subject to the same laws, this proves that more factors than the legislation concerning antibiotic usage play a role in the emergence of
antibiotic resistant bacterial strains. In human medicine the consumption of antibiotics is similar in both countries, but in the husbandry sector more antimicrobial substances are used in Germany compared to Sweden. The USA differed from the other countries when it came to the resistance against tetracycline. A possible reason could be the fact that tetracycline has been frequently used in American husbandry to treat infections, but also prophylactically to prevent infections and to enhance growth. In the USA high resistance levels were seen against ciprofloxacin in isolates from humans. The cause for this remains unclear.

Main title:Antibiotikaresistens hos Campylobacter jejuni
Subtitle:skillnader mellan djurslag och länder
Authors:Daresjö, Sofia
Supervisor:Hansson, Ingrid
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:13
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Campylobacter jejuni, antibiotikaresistens, djurarter, länder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6684
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6684
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 08:34
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:44

Repository Staff Only: item control page