Home About Browse Search
Svenska


Norlund, Emilia, 2017. Pain management in dogs with osteoarthritis. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
470kB

Abstract

Osteoartrit är en vanlig sjukdom hos våra domesticerade hundar och estimeras drabba tjugo procent av alla hundar över ett år. Tillståndet förknippas med kronisk smärta och nedsatt rörelsefunktion. Som behandling används ofta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAIDs med syfte att lindra smärtan och därmed förbättra livskvaliten. Även om NSAIDs har visat sig ha en stark smärtlindrande effekt associeras behandlingen även med ett flertal bieffekter som kan ge upphov till allvarliga skador relaterade till bland annat magtarmkanal och njurar. Dessutom är NSAIDs säkerhetsprofil för långtidsbehandling hos osteoartrit på hund ännu ej klarlagd.

Naturläkemedlena glukosmin- och kondroitinsulfat är idag ett vanligt supplement som ofta ges via maten. Dessa sägs kunna bromsa brosknedbrytningen i leden samtidigt som de stimulerar syntes av broskets extracellulära matrix (ECM). De sägs även ha en smärtlindrande verkan samtidigt som själva återuppbyggandet av leden också verkar smärtlindrande på sikt. De faktiska effekterna är dock omdebatterade och studier visar på olika resultat. NSAIDs tycks generellt nå bättre smärtlindrande effekt på kortare tid vilket gör att det finns skäl att ifrågasätta glukosamin- och kondroitinsulfat som enda behandling.

Fysisk rehabilitering och viktkontroll är också viktiga i behandlingen av osteoartrit hos hund. Överviktiga hundar löper större risk att drabbas av osteoartrit och den extra vikten försämrar även sjukdomstillståndet. En studie visade att hundar som fick begränsad fodergiva var mindre exponerade för utvecklandet och fortskridandet av osteoartrit.

Hundens situation bör även beaktas ur ett etiskt- och djurvälfärdsperspektiv. Osteoartrit är en livslång sjukdom och gränsen mellan när djurets lidande överskrider den effekt som nås med behandling är diffus. Enligt Djurskyddslagen skall ”djur skyddas mot onödigt lidande och sjukdom samt hållas och skötas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”. Hundar med osteoartrit har begränsad rörelseförmåga och är utsatta för smärtexponering till varierande grad. Det kan hända att vi bygger upp tolerans mot det tillstånd som hundar med osteoartrit befinner sig i och fortsätter behandla i lägen där det inte kan anses etiskt försvarsbart.

Syftet med denna uppsats är att diskutera behandling av smärta hos hundar med osteoartrit. Vilka risker finns det vid behandling med NSAIDs och skulle glukosamin- och kondroitinsulfat kunna vara ett alternativ? Vidare kommer vikten av viktkontroll att behandlas och den slutliga, till viss del obekväma frågan att ställas, när ska man respektive när ska man inte behandla?

,

Osteoarthritis is a common disease in domesticated dogs and is estimated to affect twenty percent of all dogs over one year of age. The condition is associated with chronic pain and lameness. Non steroid anti-inflammatory drugs, also known as NSAIDs, are often used in the treatment of osteoarthritis and are known to relieve the pain and thereby improve the quality of life for those affected. Although NSAIDs are known to have a strong analgesic effect, the drugs are also associated with several adverse effects which can cause severe damage for example in the gastrointestinal tract and the kidneys. Furthermore NSAIDs safety profile for long-term treatment of osteoarthritis in dogs, is not yet fully elucidated.

The nutraceuticals glucosamine- and chondroitin sulphate are today common supplements to dogs, often mixed with the food. These are said to be able to slow down cartilage destruction in the joint while stimulating the synthesis of cartilage extracellular matrix (ECM). They are also said to have an analgesic effect. Its actual impact, however, is controversial and the two studies presented in this paper show somewhat different results. Both, however, agree that NSAIDs reach higher analgesic effect in less time, which means that there are reasons to question glucosamine and chondroitin sulphate as the only treatment in dogs with osteoarthritis.

Furthermore, physical rehabilitation and weight management play important part in the development and progression of osteoarthritis in dogs. Overweight dogs are more likely to suffer from osteoarthritis and the excessive weight also impairs the illness. One study showed that dogs who received limited amount of food over lifetime were less exposed to the development and progression of osteoarthritis than dogs in the control group.

It is important to care for the dogs even from an ethical- and animal welfare point of view. Osteoarthritis is a lifelong disease and the limit between when the animal's suffering exceeds the effect that can be reached with treatment, is diffuse. According to the Swedish Animal Welfare Act, “animals are to be treated well and to be protected from unnecessary suffering continuing to be managed in such a way that it promotes their health and allows them to behave naturally”. Dogs with osteoarthritis have limited mobility and are exposed to pain to varying degrees. There is a risk that we build up tolerance to the state of dogs with osteoarthritis and continue to treat them although it can’t be considered ethically defensible.

The purpose of this thesis is to discuss the treatment of pain in dogs with osteoarthritis. What risks are there in the treatment with NSAIDs and could glucosamine- and chondroitin sulphate be an option? Further, the importance of weight management will be addressed and the final, yet uncomfortable question to be asked, to treat or not to treat?

Main title:Pain management in dogs with osteoarthritis
Authors:Norlund, Emilia
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:61
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:glukosamin, hund, kondroitinsulfat, NSAIDs, osteoartrit, smärtbehandling, viktkontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6682
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 08:18
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 08:18

Repository Staff Only: item control page